Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3100-МИ/НР
София, 25 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НР-20-1 от 12.02.2016 г., подадено по електронен път от Полина Атанасова Паунова, журналист в интернет изданието „Медияпул“ (mediapool.bg), с адрес: …, и взе предвид следното от фактическа и правна страна:

Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп до информация, която ЦИК притежава, относно разяснителната кампания за произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. Със заявлението е поискана информация за:

 1. Копие от подробния отчет по изпълнението на бюджета по т. 1.3. от ПМС № 230 от 27.08.2015 г., използван от ЦИК за разходи за медийни пакети за партии, коалиции и инициативни комитети.
 2. Копие от подробния отчет по изпълнението на бюджета по т. 1.4. от цитираното ПМС, използван от ЦИК за провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване.
 3. Копие от списъка на всички електронни и печатни медии, сключили договори с Централната избирателна комисия в рамките на планирането и провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване.
 4. Копия от всички договори между ЦИК и отделните електронни и печатни медии и/или търговски дружества, сключени в изпълнение на планирането и провеждането на горепосочената разяснителна кампания за:

а) изработване на рекламни аудио и видео клипове;

б) излъчване на рекламни клипове и/или платени прессъобщения;

в) изработване, отпечатване и разпространение на всички видове на печатни и разяснителни материали;

г) публикуване и разпространение на рекламни разяснителни материали като вложки във вестници;

д) публикуване на печатни съобщения в печатни медии;

е) публикуване на електронни реклами и банери в електронни интернет медии;

ж) всички други договори, сключени в рамките на бюджета по т. 1.4 от ПМС № 230 от 27.08.2015 г.;

 1. Копие от критериите за избор на изпълнителите по горните договори.
 2. Копие от методологията, изследването или доклада, с който е оценен ефекта от проведената информационно разяснителна кампания от ЦИК.
 3. Извършен ли е мониторинг или оценка или друго изследване относно изпълнението на медийните пакети по т. 1.3. от цитираното ПМС № 230 от 27.08.2015 г. Ако да, моли да ѝ се предостави копие от този документ.
 4. Има ли санкционирани Инициативни комитети за неизпълнение на задължения по договори сключени със средства ПМС № 230 от 27.08.2015 г.? Ако да, кои са те – моли да ѝ се предостави копие със списъка на санкционираните.
 5. Копие от разяснителните/обучителни материали изготвени и разпространени в рамките на обучителната кампания, която ЦИК е провела с Общинските избирателни комисии и по-специално копие от указанията на ЦИК за начина на гласуване съвместно проведените местни избори и национален референдум.

Заявителят е посочил, че желае да получи информацията в електронна форма на посочената от него електронна поща. Централната избирателна комисия с протоколно решение от 16 февруари 2016 г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за изпълнение на ЗДОИ от администрацията на ЦИК определи комисия, която да разгледа заявлението. Видно от протокол от 24 февруари 2016 г. на комисията за разглеждане на заявлението, същата е взела решение за частично предоставяне на исканата информация в посочената от заявителя форма и е изготвено писмо до заявителя. Предвид обстоятелството, че със заявлението се изискват копия на договори, заявителят следва в срока по чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ да уточни точно каква обществена информация се иска от договорите.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл.29, чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до обществена информация по т. 1, 2, 3, 4, подточки „а“, „в“, „г“, „д“ и „е“, т. 5 ,6 ,7 ,8 и 9, създадена и съхранявана в Централната избирателна комисия, на Полина Атанасова Паунова, журналист в интернет изданието „Медияпул“ (mediapool.bg), с адрес: …, както следва:

По т. 1 и 2 да се предостави препис-извлечение от отчет по план-сметка за разходите по подготовката и произвеждане на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25 октомври 2015 г. по т. 1.3. и т. 1.4. от ПМС № 230 от 27.08.2015 г., изпратен на Министерството на финансите с писмо с изх. № ЦИК-00-704 от 16.12.2015 г.

По т. 3. Централната избирателна комисия е сключила договори в рамките на планирането и провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване със следните електронни медии:

- „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД;

- „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД;

-„ФОКУС - НУНТИ“ ООД;

- „ДАРИК РАДИО“ АД

Не са сключвани договори с печатни медии.

По т. 4. За изработване на рекламни аудио и видеоклипове е сключен договор с „ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС” OOД – публикуван в профила на купувача на интернет страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/zop/4.

За изработване, отпечатване и разпространение на всички видове печатни и разяснителни материали, публикуване и разпространение са сключени два договора с „МЕЙЛБОКС” EООД – публикувани в профила на купувача на интернет страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/zop/5.

Не са публикувани печатни съобщения в печатни медии, електронни реклами и банери в електронни интернет медии.

За договорите относно излъчване на рекламни клипове и/или платени прессъобщения следва заявителят, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ, да уточни в законоустановения срок, каква обществена информация му е необходима за тези договори.

По т. 5. Критериите за избор на изпълнители по договорите с „ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС” OOД и МЕЙЛБОКС” EООД се съдържат в поканите за участие в съответната процедура на договаряне без обявление и са достъпни в профила на купувача на интернет страницата на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/zop/4 и https://www.cik.bg/bg/zop/5.

Критериите за избор на изпълнители по другите договори също са публична информация и са обективирани в протоколите от заседанията на ЦИК, публикувани на адрес: https://www.cik.bg/bg/protocols.

По т. 6. В ЦИК не е създавана и не се съхранява информация относно методология, изследване или доклад, с който е оценен ефектът от проведената информационно-разяснителна кампания от ЦИК.

По т. 7. Мониторингът върху заявяването, представянето и изпълнението на договорите относно медийните пакети по т. 1.3. от ПМС № 230 от 27.08.2015 г. е публична информация и е обективирана в протоколите от заседанията на ЦИК от 9 до 26 ноември 2015 г. публикувани на адрес: https://www.cik.bg/bg/protocols.

По т. 8. Няма санкционирани инициативни комитети за неизпълнение на задължения по договори, сключени със средства по ПМС № 230 от 27.08.2015 г.

По т. 9. Разяснителните материали, изготвени и разпространени в рамките на разяснителната кампания, която ЦИК е провела с общинските избирателни комисии, и методическите указания на ЦИК за начина на гласуване в съвместно произведените местни избори и национален референдум са публикувани на интернет страницата на ЦИК, рубрика „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015“ – „Документи и бланки“ на адрес: https://www.cik.bg/bg/mi2015/documents и рубрика „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015“ – „Разяснителна кампания“ на адрес: https://www.cik.bg/bg/40.

Относно информацията по т. 4, подточки „б“ и „ж“ да се изпрати писмо на заявителя за уточняване.

Решението и писмото, съдържащо исканата информация, да се предоставят на заявителя в електронна форма на посочената от него електронна поща.

Заявителят не дължи заплащане на разходи за предоставяне на исканата обществена информация, тъй като не се предоставят копия на документи на хартиен и технически носител.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1821-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

 • № 1820-НС / 24.03.2023

  относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

 • всички решения