Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3092-МИ
София, 23 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 374-МИ от 15.02.2016 г. на ОИК – Стара Загора

Постъпила е жалба чрез ОИК – Стара Загора, с вх. № МИ-15-285 от 22.02.2016 г. от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 374-МИ от 15.02.2016 г. на ОИК – Стара Загора, с което са назначени членовете на СИК в с. Козаревец, община Стара Загора, и е утвърден списъка на резервните членове.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в ръководството на СИК не е включен представител на коалицията. Излага твърдения за несъгласие с направеното предложение от кмета на община Стара Загора и последвалото решение на ОИК – Стара Загора за ръководния състав на СИК и по-конкретно за длъжността секретар, която е определена за ПП „ДПС“. Съображенията за това са, че за насрочените на 13 март 2016 г. нови избори за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, кандидати са регистрирали само две политически сили – „БСП лява България“ и ПП „ГЕРБ“, поради което в ръководството на СИК коалицията следва да има представителство.

Прави се искане Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение и вместо него постанови ново такова, съгласно което да направи промени в ръководството на СИК с. Козаревец, като длъжността секретар бъде определена за коалиция „БСП лява България“.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Общинската избирателна комисия – Стара Загора, а разгледана по същество за неоснователна.

В ОИК – Стара Загора, е постъпило писмо от кмета на община Стара Загора, с приложен протокол от проведените консултации, ведно с всички изискуеми документи.

Видно от съдържанието на приложения протокол от проведените консултации между представителите на политическите партии и коалиции е, че не е постигнато съгласие за назначаване на членовете на СИК с. Козаревец, община Стара Загора. Същият е подписан с „особено мнение“ и към него е приложено възражение от името на коалиция „БСП лява България“.

Общинската избирателна комисия – Стара Загора, е назначила СИК в с. Козаревец, община Стара Загора, съгласно предложението на кмета на община Стара Загора, изготвено в резултат на направените предложения от участващите в консултациите партии и коалиции, както следва:

Председател: Руска Недялкова Георгиева – ГЕРБ

Зам.-председател: Станка Иванова Дамянова – АТАКА

Секретар: Добринка Желязкова Желязкова – ДПС

Членове: Мария Дончева Стоянова – БСП лява България

Донка Георгиева Иванова – БСП лява България

Иван Стоянов Иванов - ББЦ

За да постанови горното решение, ОИК е приела, че са спазени изискванията на Изборния кодекс, още повече че разпределението на състава на комисията е същият, както при произведените вече общи местни избори.

Изготвеното от кмета на общината предложение при проведените консултации между партиите и коалициите, макар и приключили при непостигнато съгласие само и единствено относно длъжността секретар, отразява възможно в най-близка степен предложенията на участниците.

Централната избирателна комисия приема, че законодателят е предоставил изцяло в оперативна самостоятелност на ОИК преценката какъв подход да възприеме при назначаване на съставите и ръководствата на СИК, спазвайки императивните норми на чл. 92, ал. 3, ал. 6 и сл. от ИК. Именно в тази си преценка правилно ОИК е възприела предложението на кмета на общината, тъй като в него се съдържат в най-пълна степен предложенията на партиите и коалициите. Законодателят в чл. 92, ал. 3 от ИК е предвидил единствено председателят, заместник-председателят и секретарят да не бъдат от една и съща партия или коалиция, но не и задължително представителство в ръководния състав по критерий „регистрирани кандидати“ в населеното място на територията на СИК. В този смисъл възраженията на жалбоподателя са неоснователни, тъй като с жалбата срещу назначенията на членовете на СИК не са посочени конкретни нарушения, които да обуславят нарушения на изискванията на чл. 92 от ИК.

Централната избирателна комисия намира, че Общинската избирателна комисия – Стара Загора, съобразявайки се с предложенията на партиите и коалициите на проведените консултации при кмета на община Стара Загора, правилно и законосъобразно на основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 12 от ИК е назначила СИК в с. Козаревец, община Стара Загора, и е утвърдила списъка на резервните членове.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 374-МИ от 15.02.2016 г. на ОИК – Стара Загора, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения