Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 309-НС
София, 24 юни 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал от Валери … Лачовски – областен координатор на ПП ГЕРБ – Плевен

С вх. № НС-11-108 от 22.06.2021 г. в Централната избирателна комисия, по електронна поща, е постъпил сигнал от Валери Лачовски – областен координатор на ПП ГЕРБ – Плевен, срещу дейността на РИК 15 – Плевен.

В сигнала се твърди наличие на груби съществени нарушения на изборните правила, регламентиращи провеждането на заседания на РИК 15 – Плевен, и Конституцията на Република България. Предлага се ръководството на РИК 15 – Плевен, в частта председател, един зам.-председател и секретар да бъдат освободени от заеманите позиции. Уведомява се Централна избирателна комисия, че е сезирана Прокуратурата на Република България за наличие на данни за извършено престъпление по НК.

За да обективира твърденията за противоправно поведение на членовете на РИК 15 – Плевен, подателят на сигнала посочва конкретно заседание, проведено на 11 юни 2021 г., на което според него са констатирани твърдяните нарушения, изразяващи се в липса на кворум, присъствие на други лица, освен членовете на комисията, неправомерно взимане на решения чрез гласуване на трети лица, различни от членовете на РИК 15 – Плевен, подписване от председателя и секретаря на комисията на протокол от заседанието, в което трима членове на РИК 15 -Плевен, са отразени като присъствали, без да са били там, данни за извършено престъпление по НК.  

След като се запозна с изложените в сигнала твърдения, за изясняване на фактическата обстановка Централна избирателна комисия, чрез докладчика по настоящото решение, извърши следното:

- прегледани са записи на сайта на РИК 15 – Плевен, от всички заседания на комисията, проведени в периода 22.05.2021 г. до 23.06.2021 г., в това число и процесното заседание от дата 11.06.2021 г.;

- запознаване с публикуваните на сайта на РИК 15 – Плевен, протоколи от заседанията на комисията в същия период – 22.05.2021 г. – 23.06.2021 г.;

- изискан сканиран протокол от заседание от 11 юни 2021 г. на РИК 15 – Плевен;

- преглед на съобщенията, в това число и тези за обявяване на час и дата за предстоящи заседания, публикувани на сайта на РИК 15 – Плевен;

- преглед на публикуваните Решения от РИК 15 – Плевен, за периода 22.05.2021 г. – 23.06.2021 г.

На база на извършената проверка и получената в резултат на същата информация Централна избирателна комисия счита, че не са налице достатъчно данни за извършено административно нарушение, съответно не са налице основания за ангажиране на административно-наказателна или административна отговорност, както и за предсрочно освобождаване на председателя и секретаря на комисията. Съображенията за това са следните:

Заседанията на районните избирателни комисии се провеждат по ред и процедура, определени с изрична правна норма – чл. 70 ИК. Според същата, заседанията се свикват от председателя или две трети от членовете и се провеждат, ако присъстват повече от половината членове. Решенията се взимат с мнозинство две трети от присъстващите, като право на глас имат единствено членовете на комисията. Заседанията са публични и на тях с право на становища, мнения и възражения, могат да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. За изготвените заседания се съставят протоколи, които се подписват от председател и секретар. Протоколите и решенията от заседанията се публикуват незабавно на сайтовете на районните избирателни комисии.

Проверката на настоящия орган показва, че по отношение на изпълнението на ангажиментите за свикване, публичност, прозрачност и кворум не могат да се обосноват изводи за извършено нарушение от страна на председател, секретар или член на РИК 15 – Плевен. Всички проведени заседания са предварително обявявани, със съответен дневен ред, за същите са водени протоколи, публикувани на сайта, налице са и записи от видеоизлъчванията на заседанията.

Конкретно по твърденията за заседанието от 11 май 2021 г., след преглед на записа и в контекста на останалите изгледани видеозаписи, Централна избирателна комисия счита, че не са налице достатъчно данни за твърдяното нарушение. Видеозаписите на заседанията, провеждани от РИК 15 – Плевен показват, че видимостта на камерата не позволява да се направи категоричен извод за твърденията на подателя на сигнала за липса на кворум или неправомерно присъствие или неправомерно гласуване от страна на лица, които не са членове на комисията. Видеозаписът от проведените заседания, като доказателствено средство, по естеството си не е официален свидетелстващ документ, или със самостоятелна доказателствена тежест и следва да се прецени в съвкупност с останалите доказателства. Протоколът от проведеното заседание, публикуван на сайта, е изискан и от представения сканиран екземпляр е видно, че същият е подписан от председател и секретар. Като официален свидетелстващ документ, притежава материална доказателствена сила, опровергаването на съдържанието му, т.е. доказването на несъответствието му с обективната действителност не е допустимо в настоящото административно производство със устни изявления или свидетелски показания, а по реда на специален процесуален закон, пред съдебна инстанция. В този смисъл, ЦИК не може да кредитира твърденията на подателя за извършени нарушения по отношение на свикване, публичност, прозрачност, кворум и начин на вземане на решения на провежданите заседания.

В тази връзка и за пълнота на проверката Централна избирателна комисия се запозна и с протоколите от заседанията на РИК 15 – Плевен след посочената дата, за да установи има ли направени възражения, оспорвания, коментари или обсъждания по темата. В протокол от заседание, проведено на 22 юни 2021 г., ЦИК констатира, че в т. 10 – разни, е коментиран кворума и протокола от заседанието от 11 юни 2021 г., РИК 15 – Плевен, като е изложена фактическа обстановка, която никой от присъствалите 12 от 13 общо членове на комисията не е оспорил. Коментарите, направени от присъствалите, са за изразено несъгласие от направеното от председателя искане протоколът от 22 юни 2021 г. да бъде приожен към протокола от 11 юни и да стане неразделна част от същия, тъй като такава процедура в ИК няма.

Твърдението за подаден сигнал до Прокуратурата на Република България, предвид основни правни принципи и презумпцията за невиновност Централна избирателна комисия счита за неотносимо и следва да не бъде взимано предвид като обстоятелство, което може да се ползва като аргумент за формиране на извод за неправомерно поведение.

Извън горното, Централна избирателна комисия счита, че с оглед обществения интерес и формиране на погрешни впечатления в обществеността по отношение на работата на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, следва да се укаже да предприеме действия по коригиране на ъгъла на поставената камера по начин, позволяващ видимост върху цялото помещение, включително и по отношение на яснота на образа.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на ИК от страна на председател, секретар или членовете на РИК 15 – Плевен, по отношение на изпълнението на нормативно определените им задължения за свикване, публичност, прозрачност, кворум и начин на вземане на решения на провежданите заседания.

УКАЗВА на РИК 15 – Плевен, да предприеме незабавно действия по промяна на начина на поставяне на видеокамерата, чрез която се излъчват онлайн заседанията на комисията, така че същата да предоставя възможност за ясна видимост и обхват.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения