Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 309-ЕП
София, 8 май 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-66 от 07.05.2014 г. от Хамди Мехмедов Илиязов - пълномощник на Лютви Ахмед Местан - председател на ПП „ДПС", за промени в РИК в Двадесети осми район - Търговищки. Предлага се на мястото на Мевзуне Мехмедова Бейтулова - член на РИК в Двадесет и осми район - Търговищки, да бъде назначен Мехмед Джемалов Мехмедов от списъка на резервните членове. Към предложението са приложени: заявление от Мевзуне Мехмедова Бейтулова - член на РИК за освобождаването й от състава на РИК по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мехмед Джемалов Мехмедов; пълномощно в полза на Хамди Мехмедов Илиязов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Мевзуне Мехмедова Бейтулова като член на РИК в Двадесет и осми район - Търговищки, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и осми район - Търговищки, Мехмед Джемалов Мехмедов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения