Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3085-МИ
София, 18 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Каменар, община Лозница, област Разград

Общинската избирателна комисия – Лозница, област Разград, с писмо вх. № МИ-15-195/08.02.2016 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че съгласно влязло в сила на 27.01.2016 г. решение № 76 от 12.10.2015 г. на Разградския административен съд изборът за кмет на кметство в с. Каменар, община Лозница, област Разград, произведен на 25.10.2015 г., е обявен за недействителен.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 76 от 12.10.2015 г. на Разградския административен съд, с което изборът за кмет на кметство в с. Каменар, община Лозница, област Разград, произведен на 25.10.2015 г., е обявен за недействителен; заверен от ОИК препис от протокол № 37 от 04.02.2016 г. на ОИК – Лозница и заверен препис от решение № 95 от 04.02.2016 г. на ОИК – Лозница.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Лозница, област Разград, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Каменар, община Лозница, област Разград.

На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Каменар, община Лозница, област Разград.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения