Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 308-НС
София, 24 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11-1 от 23.06.2021 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, представлявано от Филип Симеонов Кирев, чрез Камен Живков Караянев, регистрирана с Решение № 258-НС от 20 юни 2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Филип Симеонов Кирев, представляващ сдружението, в полза на Камен Живков Караянев;

- пълномощно от Камен Живков Караянев, в полза на 12 (дванадесет) лица – представители на сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 12 (дванадесет) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната.

На 23 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички 12 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Клементина Здравкова Грохчева

 

2.     

Ирина Ненчева Ненова

 

3.     

Ана Руменова Божанова

 

4.     

Румен Дечев Божанов

 

5.     

Емилия Йорданова Божанова

 

6.     

Георги Валентинов Петров

 

7.     

Руска Александрова Александрова

 

8.     

Мартин Георгиев Георгиев

 

9.     

Надя Валентинова Делчева

 

10.  

Светлана Иванова Христова

 

11.  

Радослав Страхилов Христов

 

12.  

Камен Живков Караянев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения