Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3079-ЕП/НС/МИ
София, 16 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Козлодуй поради извършване на ремонтни дейности

Постъпило е искане с вх. № МИ-06-111 от 15.02.2016 г. на ЦИК от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, за отваряне на три помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Искането за отваряне на запечатаните помещения се налага поради възникнало наводнение в архива и помещенията, намиращи се в подземния етаж на сградата в общинска администрация – Козлодуй, с цел извършване на ремонт, монтиране на стелажи и подреждане на документите.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 826-НС от 03.09.2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т.30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., т. 24 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. и т. 17 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите членове на Европейския съюз от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за извършване на ремонтни дейности.

Достъпът до помещенията да се осъществи в присъствието на определените със заповедта на кмета длъжностни лица от общинската администрация.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

Достъпът се извършва по реда на т. 17 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г.

За времето на извършване на ремонтните дейности изборните книжа и материали да бъдат надлежно съхранявани под контрола на комисията от длъжностни лица, определени със заповед на кмета.

За отварянето и запечатване на помещенията се съставят протоколи съобразно т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, т. 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 25 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения