Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3075-МИ/НР
София, 16 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брегово, област Видин

Постъпило е уведомително писмо с вх. № МИ-10-15/12.02.2016 г. от Станислав Атанасов – упълномощен представител на ПП „ДПС“ относно промени в състава на ОИК – Брегово. Предлага се на мястото на освободения с Решение № 3066-МИ/НР от 9 февруари 2016 г. на ЦИК член на ОИК – Брегово Тихомир Найденов Петров да бъде назначен Илко Борисов Киндиянов.

Към преписката по назначаване на ОИК – Брегово, се съдържат декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено висше образования на Илко Борисов Киндиянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брегово, област Видин, Илко Борисов Киндиянов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения