Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3071-МИ/НР
София, 11 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-12 от 09.02.2016 г., и в оригинал с вх. № МИ-15-308/10.02.2016 г. с приложено предложение от Галин Славчев Костов – преупълномощен представител на партия „ГЕРБ“ – Ямбол, за промяна в състава на ОИК – Ямбол, като на мястото на Кристина Георгиева Генова – член на комисията, да бъде назначен Димитър Събев Събев – досегашен резервен член на ОИК.

Към предложението са приложени: заявление от Кристина Георгиева Генова за прекратяване на правомощията й като член на ОИК – Ямбол, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от личната карта и дипломата за завършено висше образование на Димитър Събев Събев, както и копия от пълномощни № 754/24.08.2015 г. и пълномощно № КО-Г-083/14.08.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ямбол, област Ямбол, Кристина Георгиева Генова, ЕГН …, член на ОИК – Ямбол и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ямбол, област Ямбол, Димитър Събев Събев, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения