Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 307-ЕП
София, 8 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-53 от 07.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявана от Валентин Йовков Тончев - президент на фондацията, регистрирана с Решение на ЦИК № 284-ЕП от 04.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Йовков Тончев, представляващ фондацията в полза на 61 (шестдесет и едно) лица - представители на „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 301 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Есин Сейфетинова Джелилова
2. Айхан Ахмед Етем
3. Айме Мустафа Мустафа
4. Даниел Петров Полиханов
5. Етел Радева Николова
6. Росица Русева Жекова
7. Ралица Гошева Тодорова
8. Генчо Антонов Конов
9. Сурай Мустафов Мехмедов
10. Кудрет Мурадов Ферадов
11. Айдохан Нуриев Алиев
12. Кязим Юсеинов Мехмедов
13. Антон Юлиянов Антонов
14. Юсеин Алиев Зехиров
15. Ширин Исмаилова Хасанбашева
16. Алпер Еролов Мехмедов
17. Асан Зейнулов Шукриев
18. Дако Христов Александров
19. Семра Хаснова Ахмедова
20. Борис Иванов Ангелов
21. Абибе Рамзиева Сюлейманова
22. Светлана Расимова Захариева
23. Илиян Кирилов Илиев
24. Амид Юсеинов Шербетчиев
25. НАЗИФЕ АЛИЕВА БЕЙТУЛОВА
26. Едит Селяйдинова Кючукова
27. Шенол Мехмедов Юсеинов
28. Мерлин Рамаданов Ахмедов
29. Емил Евдокимов Недялков
30. Рейхан Алиев Юсеинов
31. Галин Илиянов Илиев
32. Юксял Мустафов Гигенлиев
33. Фатме Мехмедова Алиева
34. Шинаси Ашимов Куйтов
35. Себайдин Сабриев Асанов
36. Милчо Матеев Дамянов
37. Назъм Мехмедов Кадиров
38. Октай Асанов Илиязов
39. Мустафа Исмаилов Мустафов
40. Реджеб Мехмед Мехмед
41. Юлвер Хюсню Лаз
42. Бейзат Хасанов Якубов
43. Хамди Нуриев Исмаилов
44. Мюждат Айдънов Исмаилов
45. Ведат Азизов Асанов
46. Илзан Мехмедов Налбантов
47. Юсеин Даилов Юсеинов
48. Латинка Георгиева Неделчева
49. Недялко Спасов Неделчев
50. Мехмед Исмаилов Хасанов
51. Иван Борисов Горанов
52. Милен Расимов Йорданов
53. Йовчо Александров Мачев
54. Ашим Кудретов Ашимов
55. Олег Атанасов Дамянов
56. Джелял Салиев Ахмедов
57. Валентин Николаев Иванов
58. Росен Йорданов Борисов
59. Мерлин Алиева Еминова
60. Шабан Алиев Шабанов
61. Кудрет Биролов Мехмедов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

420-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения