Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3051-МИ/НР
София, 28 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Върбица

С вх. № МИ-06-30 от 27.01.2016 г. е постъпило писмо от кмета на община Върбица Мердин Байрям, с приложено заявление от Кадир Назиф Хасан – председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“, за промени в състава на ОИК – Върбица. Предлага се на мястото на досегашния секретар на ОИК – Върбица, Зюлкюф Хъкметов Зюлкюфов, да бъде назначен за секретар на ОИК Ерол Селайдин Билял.

Към писмото са приложени: заявление от Зюлкюф Хъкметов Зюлкюфов за освобождаването му по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ерол Селайдин Билял.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Върбица, област Шумен, Зюлкюф Хъкметов Зюлкюфов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Върбица, област Шумен, Ерол Селайдин Билял, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения