Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 305-НС
София, 24 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 19 от 23.06.2021 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, подписано от представляващата Стоил Савов Алипиев, като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Стоил Савов Алипиев – представляващ сдружението, в полза на 59 (петдесет и девет) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- декларация по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 59 (петдесет и девет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 23 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицето, предложено да бъде регистрирано като наблюдател от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 49 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за десет от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател 49 (четиридесет и девет) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Ани Николаева Николова

 

2.

Юксел Халилов Алиев

 

3.

Габриела Георгиева Милчева

 

4.

Айлин Юкселова Халилова-Асипова

 

5.

Цветана Димитрова Христова

 

6.

Георги Милчев Стойковски

 

7.

Денис Симов Илиев

 

8.

Мария Василева Златанова - Илиева

 

9.

Мелани Денис Илиева

 

10.

Тодор Алексиев Тодоров

 

11.

Санко Николов Санков

 

12.

Бетина Санкова Санкова

 

13.

Ревин Рамадан Аталай

 

14.

Емил Алексиев Тодоров

 

15.

Димитър Кирилов Стойчев

 

16.

Атанас Стефанов Йонков

 

17.

Албена Денева Йонкова

 

18.

Десислава Евгениева Генова

 

19.

Славка Димитрова Кирилова

 

20.

Валентин Савов Кирилов

 

21.

Йордан Николаев Йорданов

 

22.

Виктор Ивайлов Стоянов

 

23.

Камелия Методиева Евтимова

 

24.

Халил Кадир Аталай

 

25.

Селвинай Кямилова Аталай

 

26.

Габриела Валентинова Тодорова

 

27.

Йоанна Бисерова Иванова

 

28.

Григор Исмаил Рахими

 

29.

Борис Каменов Тодоров

 

30.

Борислав Стефанов Дзипалски

 

31.

Радослав Любчов Йовков

 

32.

Радостина Радославова Йовкова

 

33.

Рашко Петков Христов

 

34.

Георги Николов Дичев

 

35.

Ненка Стоянова Мирчева

 

36.

Павел Банчев Джоголанов

 

37.

Радостин Янков Доросиев

 

38.

Тодор Георгиев Спасов

 

39.

Нели Иванова Иванова

 

40.

Михаил Иванов Иванов

 

41.

Петър Олег Яков

 

42.

Атанас Андонов Стефанов

 

43.

Недельо Николаев Караниколов

 

44.

Димитър Нанков Белаков

 

45.

Никола Христов Спасов

 

46.

Ангел Борисов Дойчев

 

47.

Николай Славчев Николов

 

48.

Тодор Дешков Спасов

 

49.

Любен Радославов Йовков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения