Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 305-ЕП
София, 8 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило са заявлениe с вх. № ЕП-18-48 от 05.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявана от Валентин Йовков Тончев - президент на фондацията, регистрирана с Решение на ЦИК № 284-ЕП от 04.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Йовков Тончев, представляващ фондацията в полза на .1361 (хиляда триста шестдесет и едно) лица - представители на „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1361 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

1 Радослав Сабинов Ревански
2 Шенаси Радков Асенов
3 Асен Митков Асенов
4 Назми Ремзи Абил
5 Али Мустафов Асанов
6 Росица Иванова Грозданова
7 Шерафетин Шабан Рустем
8 Гюлденис Асанова Айнурова
9 Галя Сашова Димитрова
10 Румен Сашов Михайлов
11 Тюркян Шериф Ахмет
12 Магдалена Асенова Асенова
13 Александър Насков Филипов
14 Албена Илиева Райкова
15 Магбуле Исметова Юсеин
16 Михаил Ангелов Михаилов
17 Жеко Стоилов Рангелов
18 Селиме Селимова Рамаданова
19 Бахтиар Бахаров Мехмедов
20 Амет Мехмедов Мехмедов
21 Александър Иванов Здравков
22 Стоил Стефков Огнянов
23 Джошкун Сали Юсеин
24 Бахар Мехмедов Аршинов
25 Фатма Бахарова Мехмедова
26 Самир Бедриев Алиев
27 Айрие Неджипова Алиева
28 Сабри Яшаров Ахмедов
29 Илшан Ибрямов Мустафов
30 Фатма Кемалова Ахмедова
31 Милко Иванов Асенов
32 Любка Тошева Огнянова
33 заличен съгласно реш.419-ЕП/19.05.2014
34 Маргарита Николова
35 Озджан Тоска Юсеин
36 Ремзие Реджвепова Алиева
37 Мустафа Хасанов Рустемов
38 Шабан Мустафа Рустем
39 Гюлдане Асан Рустем
40 Васко Илиев Митков
41 Мустафа Смаил Асан
42 Бахтиар Мехмет Ашим
43 Илми Юсеин Мустафа
44 Мустафа Идрис Прангаджиев
45 Смаил Райчев Киров
46 Кадри Реджеп Далип
47 Ангел Атанасов Димитров
48 Емил Алексиев Димитров
49 Есен Емилов Димитров
50 Николай Атанасов Стоянов
51 Шерифе Юсеинова Ахедова
52 Румяна Ангелова Атанасова
53 Петко Радославов Двамбазов
54 Рафет Бедриев Алиев
55 Сергей Радославов Джамбазов
56 Гюлшен Смаилова Смаилова
57 Михаил Димитров Стоянов
58 Шенка Георгиева Ангелова
59 Димитър Атанасов Ангелов
60 Румен Емилов Йордаанов
61 Сашо Симеонов Димитров
62 Метин Асанов Юсеинов
63 Щерю Емилов Йорданов
64 Неджми Айнуров Юсеинов
65 Славка Стефанова Янкова
66 Шермин Реджеп Асан
67 Къймет Вели Мехмедова
68 Али Неджмиев Мехмедов
69 Мирем Ангелова Мехмедова
70 Реджеп Неджмиев Мехмедов
71 Неджми Реджепов Мехмедов
72 Неджми Реджепов Мехмедов
73 Ерджан Реджепов Асанов
74 Илия Йорданов Димитров
75 Иван Асенов Асенов
76 Смаил Рами Мехмедов
77 Смаил Димитров Кирилив
78 Гюлдане Исмаилова Ахмедова
79 Йордан Димитров Йорданов
80 Стоян Василев Апостолов
81 Мукадес Неджми Камберова
82 Ибрям Мустафа Камбер
83 Шериф Феймиев Юсеинов
84 Ангел Найденов Христов
85 Асен Руменов Содаджиев
86 Снежанка Емилова Асенова
87 Рефон Руфат Сали
88 Ниязи Али Сали
89 Зеки Бедридил Маджаров
90 Сашо Михайлов Стоянов
91 Невзер Шабан Мехмед
92 Нури Алиев Карталов
93 Илиян Илиев Йорданов
94 Мишо Тодоров Кирилев
95 Николай Асенов Петров
96 Гюлджан Мехмед Неджип
97 Мюнир Мехмед Али
98 Гюлтен Мюнур Мехмет
99 Исмет Ахмед Смаилов
100 Гюлтен Шабанова Смаилова
101 Вайдин Фератов Ахмедов
102 Гюлбахар Юсеин Якуб
103 Силвия Илиева Асенова
104 Апостоли Георгиев Георгиев
105 Айсен Мехмед Мехмед
106 Билент Джевджет Дюнюк
107 Салие Исуфова Асенова
108 Сали Алиев Гюлябов
109 Вели Смаил Вели
110 Ремзие Назми Вели
111 Лефтер Ахмед Емин
112 Виолета Миткова Енева
113 Нели Ваклинова Румева
114 Сунай Асан Ахмед
115 Шерафетин Смаил Исмаил
116 Нурсевен Орхан Ибрямова
117 Селви Махмудова Бошнакова
118 Красимир Романов Асенов
119 Юсуф Джелилов Алиев
120 Октай Шабан Чалъшкан
121 Гюрсел Джелилов Алиев
122 Джелил Гюрселов Алиев
123 Ахмед Али Юзеир
124 Асен Валентинов Пенев
125 Николай Иванов Иванов
126 Ангел Харлампиев Митев
127 Иван Емилов Петков
128 Халил Смаил Смаил
129 Юри Златков Неделчев
130 Михаил Стефанов Михайлов
131 Али Адем Юсеин
132 Атанас Димов Атанасов
133 Рашо Методиев Веселинов
134 Ангел Маринов Стефанов
135 Минка Борисова Тинева
136 Милан Ангелов Янков
137 Иван Насков Иванов
138 Стефан Борисов Стефанов
139 Аваш Юсмен Атим
140 Огнян Маринв Стефанов
141 Иван Танев Чакъров
142 Петър Илиев Илиев
143 Асан Ибрям Али
144 Ибрям Асан Али
145 Слави Михайлов Янков
146 Ахмед Иванов Иванов
147 Асен Иванов Иванов
148 Асен Анков Червенков
149 Билял Юсеин Али
150 Антон Методиев Кирилов
151 Стефан Иванов Иванов
152 Иван Иванов Илиев
153 Георги Димитров Илиев
154 Руско Събев Иванов
155 Мирослав Янков Йорданов
156 Исус Николаев Колев
157 Красимир Петков Петков
158 Марин Юлиянов Енчев
159 Филип Юлиянов Асенов
160 Петко Недев Колев
161 Кирил Колев Митев
162 Мустафа Сабриев Кармъзов
163 Семо Асенов Йорданов
164 Огнян Васев Андреев
165 Звезда Николаева Атанасова
166 Танко Енчев Иванов
167 Станчо Шмилев Илиев
168 Али Мехмед Али
169 Тошо Колев Илиев
170 Данчо Тодоров Бончев
171 Събин Бранков Маджаров
172 Росен Наков Жилков
173 Павлина Младенова Мачокова
174 Радостин Вергилов Любенов
175 Илияна Миткова Парова
176 Светлин Митков Кехайов
177 Емин Хилмиев Маджиров
178 Сезгин Мехмед Юсеин
179 Росица Милкова Гаджева
180 Павлина Славчева Петрова
181 Бинка Каменова Ковачева
182 Даниела Русева Бабаджанова
183 Светла Ангелова Царева
184 Боряна Детелинова Четимова
185 Юлия Цветанова Петрова
186 Нина Сашева Маневска
187 Асен Ясенов Шиков
188 Боян Събев Маджаров
189 Александър Вергилов Любенов
190 Трендафилка Миткова Любенова
191 Асен Събев Маджаров
192 Радка василева Иванова
193 Любен Динков Атанасов
194 Вижданка Велкова Младенова
195 Елена Красимирова Касабова
196 Мария Петрова Благоева
197 Сабрина Здравкова Глухова
198 Евгения Стефанова Ботунарова
199 Даниела Васкова Солакова
200 Реджеп Османов Делимехмедов
201 Трендафил Младенов Горанов
202 Теодора Петрова Маламова
203 Борис Седефчев Сираков
204 Виолета Дамянова Капчикова
205 Садика Рамаданова Баджаклиева
206 Малинка Славеева Жилкова
207 Николай Живков Сакалийски
208 Елица Албенова Касабова
209 Дебислав Венелинов Сираков
210 Светозар Фиданов Анчев
211 Малинка Гълъбова Величкова
212 Евелина Ружкова Алекова
213 Елмира Наскова Асенова
214 Нурие Салихова Ежкова
215 Лидия Илкова Байрактарова
216 Биляна Асенова Хаджиева
217 Тончо Валентинов Георгиев
218 Фатме Ахмедова Хаджиева
219 Емилия Велинова Ковачева
220 Георги Карамфилов Кадиев
221 Катя Веселинова Ушева
222 Златко Стоянов Бански
223 Минка Хубчева Джелянова
224 Албена Ангелова Янкова
225 Лидия Асенова Хаджиева
226 Ралица Юриева Росенова
227 Добриана Пламенова Петрова
228 Здравка Симова Клашнева
229 София Здравкова Ушева
230 Кина Райкова Петкова
231 Бисер Захариев Маневски
232 Росен Димитров Чангалов
233 Емил Бойков Кисов
234 Пламен Сашев Звезданов
235 Делчо димитров Шкодров
236 Даниел Сергеев Белов
237 Виолета Янкова Сиракова
238 Здравко Димитров Маджуров
239 Владимир Якимов Ратайчев
240 Анелия Събинова Кафеджиева
241 Лютфие Салихова Ежкова
242 Веска Милкова Аврамова
243 Владимир Веселинов Сираков
244 Веселин Захаринов Моллов
245 Лазар Минчев Кавазов
246 Марин Минков Ловчалиев
247 Ясен Санков Соколов
248 Станислав Карамфилов Хаджиев
249 Милен Ненков Пашов
250 Ради Бойков Гълабов
251 Милена Ясенова Инджова
252 Ирина Стефонова Найденова
253 Светлин Балинов Селински
254 Лора Недкова Брамова
255 Раден Бойков Келешов
256 Севдалин Демиров Боев
257 Севдалина Руменова Алекова
258 Величка Ангелова Терзиева
259 Галя Минчева Ханджиева
260 Лиляна Миленова Каракехайова
261 Диляна Маринова Стоилова
262 Светлин Малинов Владов
263 Калин Андонов Стаменов
264 Надка Иванова Иванова
265 Галина Иванова Георгиева
266 Стефанка Георгиева Асенова
267 Лазар Стоилов Лазаров
268 Цветелин Стефанов Стоянов
269 Ромео Лазаров Стоилов
270 Харалампи Костов Харалампиев
271 Ирена Лазарова Райчева
272 Лора Русланова Лозанова
273 Роза Никодимова Гьорева
274 Лиляна Стаменкова Арсова
275 Лиляна Несторова Теофилова
276 Ива Стефанова Тодорова
277 Радостин Ананиев Борисов
278 Мита Георгиева Атанасова
279 Соня Иванова Стоилова
280 Петрана Ангелова Тончева
281 Владислав Кирилов Василев
282 Сашо Андонов Атанасов
283 Методи Сашов Стоянов
284 Мария Методиева Атанасова
285 Виктория Николова Сандева
286 Красимир Методиев Сандев
287 Маргарита Петрова Георгиева
288 Пламен Иванов Георгиев
289 Ивайло Пламенов Георгиев
290 Петя Пламенова Георгиева
291 Светослав Николаев Захариев
292 Антоанета Сашова Христова
293 Христина Жечева Раденкова
294 Кирил Станимиров Раденков
295 Златка Кирилова Станимирова
296 Станимир Кирилов Станимиров
297 Евелина Иванова Драгомирова
298 Манаси Венков Манасиев
299 Инна Иванова Драгомирова
300 Камелия Кръстева Георгиева
301 Веселин Кирчов Георгиев
302 Тодор Георгиев Кирчев
303 Лилия Тодорова Александрова
304 Любка Александрова Михова
305 Христо Александров Симеонов
306 Владимир Христов Симеонов
307 Маргарита Георгиева Младенова
308 Стефан Асенов Троянов
309 Крум Иванов Крумов
310 Михаил Александров Михов
311 Ганка Тодорова Романова
312 Костадин Красимиров Гочев
313 Светлин Красимиров Гочев
314 Силвия Страхилова Венкова
315 Емануела Цветкова Димитрова
316 Боряна Георгиева Борисова
317 Велика Цветкова Григорова
318 Стоил Симеонов Найденов
319 Виден Методиев Виденов
320 Валентина Стоянова Фузулска
321 Красимира Владимирова Георгиева
322 Анжела Тодорова Миланова
323 Александър Димчов Иванов
324 Негра Благоева Спасова
325 Светлана Людмилова Григорова
326 Людмил Велинов Григоров
327 Снежана Димитрова Григорова
328 Карина Методиева Виденова
329 Цветелина Стоилова Найденова
330 Костадинка Методиева Иванова
331 Гергин Никодимов Арсов
332 Зоя Спасова Алексиева
333 Пена Кръстева Цветкова
334 Симона Маргаритова Хаджимаргаритова
335 Камен Красимирова Каменов
336 Людмил Симеонав Йорданов
337 Ангелина Георгиева Станимирова
338 Евтим Росенов Димитров
339 Росен Димитров Станимиров
340 Мануела Сергеева Първанова
341 Кирил Красимиров Стефанов
342 Снежана Иванова Стоянова
343 Валентин Асенов Стоянов
344 Емилия Йорданова Стоичкова
345 Даниел Атанасов Йорданов
346 Величка Евтимова Борисова
347 Румен Велизаров Петров
348 Людмила Иванова Георгиева
349 Даниела Пейчева Йорданова
350 Димитрина Пейчева Йорданова-Петкова
351 Пейчо Йорданов Пейчев
352 Василка Димитрова Пейчева
353 Емил Руменов Петков
354 Мая Красимирова Станева
355 Давид Давидов Асенов
356 Цвета Малинова Топалова
357 Абил Али Хасан
358 Ахмед Абил Али
359 Мехмед Абил Али
360 Валентин Красимиров Симеонов
361 Светлана Валериева Георгиева
362 Юлиан Кирилов Йорданов
363 Емилия Григорова Тодорова
364 Валери Георгиев Тодоров
365 Людмил Валериев Георгиев
366 Марио Кирилов Йорданов
367 Антоанета Борисова Велева
368 Кирил Йорданов Велев
369 Зоя Димитрова Димова
370 Димитър Милчев Димитров
371 Йорданка Асенова Георгиева
372 Милена Георгиева Георгиева
373 Василка Йорданова Страхилова
374 Драга Борисова Бумбарска
375 Иванка Димитрова Миланова
376 Димитър Любомиров Миланов
377 Красимир Калчев Господинов
378 Драгомир Василев Евгениев
379 Асенка Петрова Василева
380 Надежда Димитрова Палакарчева
381 Юлияна Мариова Господинова
382 МариоМилчев Димитров
383 Мариела Славчова Стоянова
384 Цветанка Димитрова Станкова
385 Михаела Асенова Петкова
386 Никифор Асенов Игнатов
387 Десислава Михайлова Александрова
388 Дамяна Михайлова Александрова
389 Радка Александрова Стефанова
390 Гергана Петрова Симеонова
391 Нели Борисова Баталска
392 Галина Александрова Петрова
393 Райна Испиридонова Райчева
394 Виден Кирилов Методиев
395 Методи Виденов Кирилов
396 Зорка Николова Методиева
397 Радослав Кирилов Крумов
398 Параскева Радославова Кирилова
399 Гордън Йорданов Борисов
400 Калоян Борисов Драганов
401 Генади Райчев Василев
402 Тони Георгиев Зарев
403 Лъчезар Ангелов Деянов
404 Галина Тонева Зарева
405 Пламен Димитров Тодоров
406 Иванка Дънкова Цонева
407 Иван Георгиев Симеонов
408 Калин Богомилов Ставрев
409 Ивета Валериева Иванова
410 Велислав Валериев Иванов
411 Михаела Николаева Стоянова
412 Невена Борисова Станоева
413 Изабела Стоянова Горянова
414 Валентина Илиева Василева
415 Лозан Кирилов Лозанов
416 Симеон Кирилов Лозанов
417 Снежанка Иванова Георгиева
418 Иван Боянов Петров
419 Иванка Петкова Миланова
420 Ангел Методиев Лазаров
421 Марияна Йорданова Лазарова
422 Красимир Людмилов Василев
423 Анна Евтимова Станимирова
424 Михаела Боянова Михайлова
425 Елена Крумова Николова
426 Лозка Стоянова Симеонова
427 Петранка Борисова Асенова
428 Екатерина Седефчова Методиева
429 Стамен Кирилов Владимиров
430 Виктория Петрова Велкова
431 Петя Емилова Иванова
432 Нели Малинова Стоянова
433 Георги Сашев Стоянов
434 Галя Малинова Асенова
435 Елеонора Росенова Ясенова
436 Данаил Рудев Давидов
437 Диян Давидов Давидов
438 Руди Давидов Асенов
439 Валентин Иванов Ценков
440 Надка Георгиева Петкова
441 Румяна Николова Димитрачкова
442 Марияна Костова Иванова
443 Ивелина Любомирова Иванова
444 Петкана Ангелова Иванова
445 Анастасия Георгиева Ставрова
446 Добра Танева Хаджиева
447 Младен Ценков Младенов
448 Камелия Иванова Маркова
449 Красимир Младенов Живков
450 Антон Стефанов Недялков
451 Бисер Милков Георгиев
452 Анета Асенова Трайкова
453 Диляна Георгиева Тодорова
454 Тодор Генов Петров
455 Мирослав Георгиев Милетиев
456 Илиана Денчева Илиева
457 Габриела Андреева Георгиева
458 Венчо Миланов Скачков
459 Цветелина Маткова Цекова
460 Венелин Иванов Първанов
461 Мариела Иванова Георгиева
462 Мирослав Пламенов Христов
463 Никола Илиев Младенов
464 Радослав Цветанов Любенов
465 Наталия Йорданова Нанкова - Любенова
466 Мирослав Александров Илиев
467 Ева Занкова Качева
468 Трифонка Лозанова Петрова
469 Румяна Горчева Димитрова
470 Гроздена Илиева Грозданова
471 Людмила Илиева Грозданова
472 Славомир Каменов Аврамов
473 Цветомир Юлианов Алексиев
474 Николай Тодоров Генчев
475 Будинка Йорданова Ангелова
476 Ангел Евгениев Анков
477 Цветелин Каменов Велков
478 Илиян Викторов Асенов
479 Емануил Асенов Антонов
480 Благовест Владимиров Кирилов
481 Росен Владимиров Кирилов
482 Лилия Стефанова Горанова
483 Каменка Александрова Петрова
484 Кристина Маринова Младенова
485 Вергиния Вергилова Стоянова
486 Петър Красимиров Георгиев
487 Антоанета Александрова Асенова
488 Димитричка Миронова Антонова
489 Тихомира Георгиева Тодорова
490 Клаудия Ивова Александрова
491 Иван Тодоров Иванов
492 Мирон Сеферинов Василев
493 Тихомир Иванов Кръстев
494 Андрей Арсенов Генчов
495 Венцислав Красимиров Зарков
496 Георги Стоянов Митов
497 Александър Илиев Горанов
498 Васил Милков Колев
499 Любомир Дончов Филипов
500 Кирил Томов Георгиев
501 Илия Викторов Илиев
502 Иван Антимов Йосифов
503 Иванка Христова Георгиева
504 Милка Георгиева Маркова
505 Снежан Марков Илиев
506 Личко Николаев Величков
507 Илияна Илиева Борисова
508 Анета Валериева Младенова
509 Пенка Начова Козарова
510 Николай Ангелов Каменов
511 Стефка Колова Рангелова
512 Десислав Василев Войнов
513 Светослав Сергеев Емилов
514 Светлана Младенова Стоянова
515 Иван Василев Лузанов
516 Стефка Маркова Димитрова
517 Боян Асенов Кръстев
518 Камен Каменов Младенов
519 Андриан Илиев Ефремов
520 Катя Любомирова Стойкова
521 Кирил Метов Цветков
522 Иван Ценов Петров
523 Радослав Василев Войнов
524 Десислава Цветанова Рангелова
525 Цветана Ангелова Иванова
526 Даниел Любенов Марков
527 Петрана Маркова Дренчева
528 Росен Славчов Копривчин
529 Дейвит Владиславов Апостолов
530 Цвтелина Славчова Исакиева
531 Йосиф Митков Исакиев
532 Йордан Иванчов Митов
533 Иван Богданов Иванов
534 Асен Николов Трифонов
535 Цветан Стефанов Каменов
536 Мина Цветанова Евстатиева
537 Анка Димитрова Русинова
538 Явор Цветанов Любенов
539 Владислав Димитров Апостолов
540 Виолина Емилова Ангелова
541 Сълзица Николова Димитрова
542 Методи Петров Лозанов
543 Будинка Методиева Петрова
544 Митко Методиев Тодоров
545 Рангел Тодоров Каменов
546 Боринка Господинова Пънтова
547 Гого Вачков Антов
548 Зоя Костадинова Сотирова
549 Георги Божидаров Берлатов
550 Кирил Николов Райчев
551 Наталия Златева Николова
552 Здравко Петров Йончев
553 Валентин Иванов Славчев
554 Емилия Фердинандова Костадинова
555 Райка Трифонова Георгиева
556 Стефан Найденов Георгиев
557 Наташка Ангелова Найденова
558 Алекси Данчев Алексиев
559 Ангел Славчев Дойчев
560 Вако Алипиев Борисов
561 Иван Страхилов Иванов
562 Генади Боянов Бориславов
563 Ицко Славчев Митков
564 Генчо Каменов Шанков
565 Красимир Васев Асенов
566 Алеко Сашков Георгиев
567 Шанко Костадинов Тодоров
568 Милотин Митков Миладинов
569 Евгени Живков Кръстев
570 Илиян Тодоров Димитров
571 Георги Давидков Милетиев
572 Десислав Петков Димитров
573 Георги Илиев Недялков
574 Йорданка Тинчова Иванова
575 Румяна Райкова Томова
576 Емилия Асенова Методиева
577 Беатриса Пламенова Илиева
578 Митко Пънтов Василев
579 Камелия Георгиева Василева
580 Милена Младенова Венелинова
581 Венелин Младенов Венелинов
582 Пенка Ангелова Методиева
583 Венислава Иванова Алексиева
584 Камелия Митова Илиева
585 Мадлена Николчева Алексиева
586 Анатоли Горицов Бисеров
587 Бисер Генадиев Александров
588 Маргарита Зойова Иванова
589 Николай Илиев Симеонов
590 Маргарита Божинова Алексова
591 Емил Христов Стоянов
592 Георги Стоянов Йорданов
593 Върба Трайкова Йорданова
594 Анелия Василева Димитрова
595 Петра Дичева Милетиева
596 Фанаил Валериев Ангелов
597 Борислав Михайлов Василев
598 Ангел Валериев Ангелов
599 Ана-Мария Йошкова Асенова
600 Захарина Благоева Маринова
601 Славчо Георгиев Ангелов
602 Зорин Йосифов Стоянов
603 Йосиф Стоянов Маленков
604 Методи Децев Аспарухов
605 Вася Николаева Методиева
606 Валери Василев Илиев
607 Васил Славчов Горанов
608 Христо Добринов Костов
609 Николай Нистофоров Николов
610 Николай Сергеев Цветков
611 Иванка Цветкова Стоянова
612 Маргарита Тодорова Кръстева
613 Илия Богданов Дамянов
614 Ивлен Николаева Георгиева
615 Антон Кирилов Герасков
616 Цветан Ангелов Минков
617 Иванка Линкова Георгиева
618 Димитър Найденов Божков
619 Габриела Емилова Минчева
620 Тодор Йосифов Тодоров
621 Огнян Дончев Радулов
622 Маргарита Борисова Николова
623 Иван Томов Тончев
624 Пенка Иванова Стоянова
625 Силвия Младенова Игнатова
626 Теменужка Димитрова Велкова
627 Методи Драганов Методиев
628 Орлин Каменов Симеонов
629 Денчо Симеонов Денчев
630 Марияна Димитрова Йоцова
631 Тихомир Еленков Еленков
632 Иванка Цветанова Илиева
633 Ивайло Еленков Еленков
634 Николина Матеева Александрова
635 Петър Димитров Владимиров
636 Юрка Асенова Цекова
637 Мирослав Тодоров Илиев
638 Генади Веселинов Семков
639 Красимира Тодорова Принова
640 Кънчо Каменов Илиев
641 Радослав Георгиев Аврамов
642 Мария Йотова Петрова
643 Виктория Цветкова Григорова
644 Асен Страхилов Василев
645 Атанас Асенов Захариев
646 Иван Ангелов Тодоров
647 Цветомил Илиев Илиев
648 Васко Петров Кирилов
649 Георги Цветанов Савов
650 Рита Асенова Иванова
651 Асен Борисов Тодроов
652 Ивайло Георгиев Иванов
653 Ваня Симеонова Йоцова
654 Павел Цанков Павлов
655 Петя Цекова Цветкова
656 Марин Иванов Гоцов
657 Йото Кръстев Кръстев
658 Мария Георгиева Алексова
659 Юлия Богданова Минчева
660 Алекси Тодоров Минчев
661 Добромир Чавдаров Йоцов
662 Емил Иванов Алексов
663 Цветана Георгиева Гълъбова
664 Румен Иванов Теофилов
665 Анатоли Кирилов Геров
666 Станка Миткова Стоянова
667 Галя Ангелова Тодорова
668 Христинка Иванова Кръстева
669 Йордан Георгиев Григоров
670 Георги Антонов Иванов
671 Михаела Георгиева Антонова
672 Иво Георгиев Григоров
673 Петя Боянова Иванова
674 Елена Димитрова Геркова
675 Ангел Каменов Вацов
676 Иванка Горчова Славейкова
677 Иван Тодоров Поплалов
678 Василка Николова Василева
679 Галя Горкова Поплалова
680 Григорий Никитов Кононов
681 Камен Антов Петров
682 Ваня Георгиева Кононова
683 Дойчин Сашков Цанков
684 Ивайло Владиев Иванов
685 Светлин Найденов Живков
686 Снежана Любенова Иванова
687 Любимка Андреева Иванова
688 Георги Борисов Младенов
689 Йорданка Веселинова Йорданова
690 Красимир Цветанов Рангелов
691 Павлина Любенова Рангелова
692 Христо Първанов Първанов
693 Даниел Веселинов Методиев
694 Елка Венецкова Божкова - Цолова
695 Мария Еркова Максимова
696 Ангел Митов Кръстев
697 Цеца Светославова Якимова
698 Веселин Матов Матов
699 Даниела Георгиева Йорданова
700 Найда Иванова Йорданова
701 Красимир Петров Костов
702 Паулина Светлинова Димитрова
703 Ани Кръстева Кръстева
704 Ивайло Бойков Иванов
705 Венелина Иванова Петрова
706 Огнян Огнянов Бойчев
707 Йовка Петрова Йонова
708 Николай Иванов Георгиев
709 Маргарита Томова Томова
710 Пенка Георгиева Иванова
711 Валентина Иванова Кирилова
712 Пенка Райкова Пенкова
713 Петя Камелитова Миткова
714 Димитринка Димитрова Колова
715 Пламен Георгиев Крайчев
716 Силвия Будьониева Петрова
717 Добринка Петкова Кръстева
718 Николай Сашков Найденов
719 Кирил Бисеров Иванов
720 Живана Рангелова Петрова
721 Анатоли Методиев Йотов
722 Христо Георгиев Бауренски
723 Камелия Маринова Бауренска
724 Цветана Спасова Нончова
725 Ставри Цветанов Ставрев
726 Петър Рангелов Петров
727 Борислав Ценов Алексов
728 Силвия Бориславова Минчева
729 Вилма Андреева Русинова
730 Лилия Кирилова Нинова
731 Тодор Христов Тодоров
732 Райна Иванова Градинарска
733 Лидия Веселинова Петрова
734 Томо Цветков Иванов
735 Диляна Цветанова Тодорова
736 Лена Атанасова Рангелова
737 Валери Александров Рангелов
738 Георги Цветанов Пенов
739 Ивелина Георгиева Давидкова
740 Илина Ангелова Гечовска
741 Юлия Георгиева Ангелова
742 Емил Тодоров Михайлов
743 Любка Стефанова Младенова
744 Красимира Цветанова Илиева
745 Виктория Йорданова Симеонова
746 Валентин Павлов Иванов
747 Снежана Евлогиева Татарджийска
748 Бойка Георгиева Петрова
749 Геновева Тодорова Нончева
750 Георги Иванов Цветанов
751 Николай Чобанов Петров
752 Иванка Антова Любенова
753 Анна Иванова Ангелова
754 Бойка Йотова Кръстева
755 Красимир Борисов Кръстев
756 Светла Иванова Георгиева
757 Мая Сашкова Крумова
758 Божидар Славчов Илиев
759 Първолета Ангелова Иванова
760 Емилияна Руменова Ангелова
761 Цеца Крумова Кирилова
762 Андрей Кирилов Андреев
763 Миглена Кирилова Андреева
764 Иванна Руменова Гоцова
765 Надя Йорданова Михайлова
766 Светослав Димчов Цеков
767 Цветан Каменов Костов
768 Георги Кирилов Каракачков
769 Янка Димитрова Младенова
770 Пламка Петрова Еленкова
771 Тинка Костова Каменова
772 Александър Бочков Христов
773 Георги Бочков Христов
774 Найден Леонидов Фермиев
775 Йордан Алексиев Ангелов
776 Стефан Йорданов Димитров
777 Екатерина Давидова Давидова
778 Димитър Ангелов Славчев
779 Симеон Симеонов Николов
780 Иван Димитров Иванов
781 Цветана Димитрова Иванова
782 Диана Славчева Петкова
783 Боряна Михайлова Атанасова
784 Иван Петков Иванов
785 Боряна Рангелова Иванова
786 Боян Сашов Богданов
787 Цветелина Славчова Петкова
788 Емил Найденов Рангелов
789 Михаил Цветанов Здравков
790 Мария Красимирова Тодорова
791 Иво Страшимиров Иванов
792 Георги Ефремов Иванов
793 Георги Захариев Бончев
794 Валентин Тасков Николов
795 Габирел Боянов Матеев
796 Георги Кузманов Иванов
797 Захарин Иванов Найденов
798 Надя Рангелова Петрова
799 Виктор Цветанов Петров
800 Валентин Тодоров Николов
801 Милета Иванова Георгиева
802 Соня Симеонова Любомирова
803 Йорданка Иванова Давидкова
804 Камен Димов Каменов
805 Бойка Георгиева Каменова
806 Румяна Тодорова Петкова
807 Клавдия Иванова Митова
808 Иван Емилов Иванов
809 Ивайло Асенов Димитров
810 Радослав Добринов Георгиев
811 Цветан Линков Рачев
812 Соня Красимирова Методиева
813 Василка Антонова Василева
814 Мирослав Митков Русинов
815 Сашко Захариев Русинов
816 Тодор Асенов Кръстев
817 Иванка Кирилова Кръстева
818 Иванка Горанова Петрова
819 Никола Методиев Велков
820 Катина Петрова Луканова
821 Цветелина Венелинова Рангелова
822 Людмила Георгиева Димитрова
823 София Иванова Божинова
824 Милена Валериева Младенова
825 Тодорка Витанова Митрова
826 Венера Младенова Димитрова
827 Валентина Георгиева Евгениева
828 Николинка Георгиева Ангелова
829 Митко Иванов Каменов
830 Тодорка Харалампиева Рангелова
831 Христо Вълов Христов
832 Венецко Иванов Божков
833 Теменужка Иванова Маркова
834 Димитър Антонов Димитров
835 Димитър Любенов Борисов
836 Мариета Петрова Димитрова
837 Лилия Петрова Каменова
838 Кирил Христов Ненчов
839 Наталия Първанова Петрова
840 Иван Георгиев Ноев
841 Мирослава Любенова Драганова
842 Светлана Георгиева Станчева
843 Ангел Любенов Цеков
844 Росица Йорданова Тодорова
845 Димитрина Любенова Костадинова
846 Харизан Ангелов Асенов
847 Ася Лъчезарова Иванова
848 Цветанка Стоянова Николова
849 Софрон Борисов Николов
850 Стефан Алипиев Петров
851 Валя Борисова Николова
852 Ася Калчева Методиева
853 Валери Георгиев Николов
854 Адриян Петров Петров
855 Тоника Евгениева Тодорова
856 Траян Петров Петков
857 Тамара Иванова Илиева
858 Веска Методиева Младенова
859 Стелиян Димитров Илиев
860 Теменужка Ленчова Тасева
861 Рангел Димитров Миланов
862 Иван Михайлов Истатков
863 Мирослав Иванов Михайлов
864 Мария Росенова Петрова
865 Петър Росенов Петров
866 Алекси Радев Огнянов
867 Фанка Борисова Огнянова
868 Мони Светлиев Димитров
869 Асен Иванов Асенов
870 Мартин Петков Георгиев
871 Роман Богданов Славчев
872 Тошко Борисов Александров
873 Мирослава Гошова Начова
874 Зорница Петрова Димитрова
875 Асен Шанков Димитров
876 Богомил Радков Илиев
877 Тодорка Любенова Василева
878 Алеко Радев Огнянов
879 Славчо Миров Славчев
880 Недко Тодоров Кирчев
881 Боян Бориславов Ванчов
882 Емил Георгиев Кирилов
883 Евгени Йорданов Първанов
884 Звезделина Симеонова Димитрова
885 Петър Начов Спасов
886 Николай Петров Начев
887 Росен Николаев Петров
888 Кънчо Величков Минчев
889 Соня Иванова Райнова
890 Ивайло Емилов Иванов
891 Цветана Кольова Виденова
892 Ефрем Любенов Богданов
893 Емил Златков Манчев
894 Цено Маринов Апостолов
895 Манчо Златков Манчев
896 Снежанка Сашкова Захариева
897 Цонка Александрова Илиева
898 Васил Симеонов Димитров
899 Емил Сашов Найденов
900 Иванка Борисова Кроснова
901 Светла Мариева Манчева
902 Димитър Тасев Алеков
903 Любомир Иванов Филипов
904 Деян Любомиров Иванов
905 Велин Любенов Борисов
906 Радослава Захариева Илиева
907 Евелина Кръстева Иванова
908 Магдалена Петрова Борисова
909 Елена Василева Павлова
910 Найден Марков Луканов
911 Николай Иванов Арсенов
912 Габриела Борисова Арсенова
913 Николай Михайлов Арсенов
914 Методи Димитров Тасев
915 Цветана Кирилова Асенова
916 Иванка Титкова Христова
917 Сълзана Николова Велкова
918 Любомир Иванов Методиев
919 Дияна Кирилова Крумова
920 Митко Филипов Крумов
921 Христина Димитрова Петкова
922 Мариян Неделчев Пенев
923 Велизар Илиянов Каменов
924 Мариела Маргаритова Симеонова
925 Радослава Велинова Илиева
926 Татяна Георгиева Трайкова
927 Евдокия Миронова Димитрова
928 Емил Иванов Петров
929 Наталия Захариева Димитрова
930 Николинка Ангелова Иванова
931 Кирил Димов Кирчев
932 Мара Димитрова Спасова
933 Мая Жориева Тошкова
934 Красимир Димитров Тасев
935 Дилян Емилов Борисов
936 Мая Маркова Семова
937 Тихомир Ангелов Тодоров
938 Ангел Петров Борисов
939 Павлина Димитрова Николова
940 Валентин Георгиев Иванов
941 Кристина Димитрова Арменкова
942 Михаил Радославов Кръстев
943 Петър Иванов Ангелов
944 Мирена Петрова Найденова
945 Павел Атанасов Павлов
946 Юлиян Димитров Георгиев
947 Мариана Асенова Славчева
948 Иван Николов Николов
949 Калин Гошев Георгиев
950 Иванка Георгиева Павлова
951 Иван Георгиев Миланов
952 Илия Иванов Иванов
953 Вергил Георгиев Стефанов
954 Бисер Славчев Илиев
955 Светлин Николов Павлов
956 Цецка Славчева Михайлова
957 Цветелин Георгиев Петров
958 Иван Митков Иванов
959 Калин Андреев Георгиев
960 Лазар Петров Георгиев
961 Андрей Георгиев Петров
962 Анита Йорданова Иванова
963 Димитър Георгиев Димитров
964 Иван Николов Замфиров
965 Петър Александров Петров
966 Владо Димитров Манойлов
967 Емил Красимиров Джамбазов
968 Ахмед Емилов Милев
969 Емине Шефкет Дъбева
970 Миглена Алдинова Кушлова
971 Ирина Иринова Алендарова
972 Джемал Витанов Тронов
973 Мехремка Семир Медова
974 Георги Тодоров Начев
975 Даниела Зафирова Кропчева
976 Сабие Ахмедова Ахматова
977 Диана Веселова Бошнова
978 Лидия Костадинова Кердакова
979 Ати Алишова Кердакова
980 Спартак Цанков Лещаров
981 Цанко Горанов Галенов
982 Лидия Веселова Кейбашиева
983 Красимира Алексиева Кейбашиева
984 Емилия Алексиева Радкова
985 Адриана Цанкова Тронова
986 Пламен Ясенов Горумов
987 Иван Сандов Болгуров
988 Венцислав Ясенов Горумов
989 Мария Михайлова Болгурова
990 Антим Ицов Табаков
991 Красимир Смилянов Дурльов
992 Бисер Бенчов Арнаудов
993 Ати Недкова Кейбашиева
994 Мустафа Неджатин Фейзула
995 Емин Реджебов Саидов
996 Елеонора Александрова Фейзула
997 Асен Александров Филипов
998 Иван Николов Янев
999 Антон Николов Янев
1000 Николай Живков Илиев
1001 Милко Николаев Михайлов
1002 Йосиф Галев Маджаров
1003 Стоянка Ламбрева Тошкова
1004 Анна Димитрова Ненова
1005 Елена Петрова Пейчинова
1006 Сеер Алиева Кушаклиева
1007 Кериман Сунай Бундева
1008 Кемал Ерджан Емин
1009 Бахар Мухамер Алил
1010 Леман Ерджан Меткова
1011 Юсню Метин Реджо
1012 Зейра Кеазим Чауш
1013 Рамзи Шеинов Трампов
1014 Байрям Салих Бозов
1015 Салих Реджепов Байрактаров
1016 Салих Реджепов Цингарев
1017 Реджеп Шукриев Трампов
1018 Исмет Ахмедов Кабаков
1019 Сание Фарук Двуяк
1020 Алие Алиева Пашова
1021 Исмаил Мустафа Моллаисмаил
1022 Муса Мехмед Хасан
1023 Салих Ахмедов Асанов
1024 Салих Алиш Усанов
1025 Али Махмудов Дъбев
1026 Емине Фезолова Кехайова
1027 Азиз Муса Муса
1028 Али Муса Стрелчов
1029 Ибрахим Мустафа Бандьо
1030 Мустафа Мехмед Мехмед
1031 Цветан Бисеров Бирков
1032 Дзенер Мустафов Джиков
1033 Мустафа Мехмедов Кундьов
1034 Халил Мустафа Дерменджиев
1035 Муса Мехмедов Мустафов
1036 Верхад Реджеп Узун
1037 Мартин Малинов Толупов
1038 Мехмед Ахмед Толупов
1039 Георги Димитров Георигиев
1040 Камелия Илиянова Илиева
1041 Веселин Федьов Маринов
1042 Тошко Шибилев Александров
1043 Радосрин Марянов Борисов
1044 Юри Цанков Михайлов
1045 Михаил Юлиев Илиев
1046 Светослав Десиславов Димитров
1047 Денислав Стефанов Данаилов
1048 Мирослав Ивайлов Мирославов
1049 Марио Маринов Горанов
1050 Кирил Методив Михаилов
1051 Гюлбияз Лидиева Бориславова
1052 Жечо Лачов Борисов
1053 Лъчезар Вериев Огнанов
1054 Жоро Кръстев Маков
1055 Виктор Викторов Петров
1056 Красимир Крумов Петров
1057 Красимир Петров Йочев
1058 Юлчо Петров Йончев
1059 Преслав Виолинов Пешев
1060 Георги Маринов Линчев
1061 Таня Борисова Тошова
1062 Аксения Данайлова Павлова
1063 Иво Митков Иванов
1064 Методи Шибилев Александров
1065 Митко Манчев Георгиев
1066 Георги Иванов Маринов
1067 Сашо Иванов Стефанов
1068 Рая Феодорова Маринова
1069 Даниел Бориславов Маринов
1070 Габриела Бориславова Асенова
1071 Марияна Атанасова Стоименова
1072 Славчо Ангелов Михайлов
1073 Цоко Михайлов Рангелов
1074 Рангел Славчев Рангелов
1075 Румен Славчев Борисов
1076 Анатоли Руменов Симеонов
1077 Зюхри Мирчев Токов
1078 Мирослав Зонков Огнянов
1079 Иван Атанасов Христов
1080 Румяна Велева Михаилова
1081 Бисер Шибилев Методиев
1082 Сашо Радев Огнянов
1083 Райчин Милков Александров
1084 Шибил Северинов Шибилев
1085 Розалия Симонова Митева
1086 Живко Личков Живков
1087 Мариян Славчев Пирков
1088 Марин Горанов Помашки
1089 Йордан Костов Иванов
1090 Кристиян Рудиев Киров
1091 Кристи Бисерова Кирилова
1092 Божидар Калинов Славчев
1093 Светлин Димчев Михайлов
1094 Малин Анатолиев Георгиев
1095 Асен Асенов Маринов
1096 Анета Петкова Маринова
1097 Аксения Борисова Бекирска
1098 Милан Наталиев Димитров
1099 Минчо Георгиев Иванов
1100 Данаил Златков Борисов
1101 Лорета Хариева Метотиева
1102 Анатоли Ралинов Иванов
1103 Денислав Красимиров Дончев
1104 Благой Стефанов Благоев
1105 Емил Боянов Асенов
1106 Камелия Анатолиева Данаилова
1107 Нако Ралинов Къстев
1108 Линела Хулиянова Мустелиерова
1109 Сашо Ангелов Юлиянов
1110 Лили Георгиева Любенова
1111 Веско Данчев Георгиев
1112 Илиян Насков Миков
1113 Димитър Наков Борисов
1114 Юлия Орлинова Микова
1115 Искра Славчева Александрова
1116 Христо Игнатов Христов
1117 Данаил Андрянов Юриев
1118 Огнян Филипов Асенов
1119 Шибил Пламенов Шибилев
1120 Албена Янушева Маладжанска
1121 Соня Цанкова Доровска
1122 Албена Александрова Методиева
1123 Славин Илионов Караджов
1124 Филип Марчов Пашов
1125 Миглен Асенов Драмалиев
1126 Наталия Северинова Александрова
1127 Миладин Сребринов Ангелов
1128 Олявер Тахирова Килиджийска
1129 Георги Крумов Пантов
1130 Анатоли Марянов Гатев
1131 Асен Мачев Кунчев
1132 Зоя Филипова Кунчева
1133 Хатидже Дервишева Мутишева
1134 Зоя Асенова Ахмедова
1135 Царина Илиева Радославова
1136 Ибрахим Фиймов Ибов
1137 Росен Максимов Узунов
1138 Ралица Илиянова Атанасова
1139 Мустафа Фетов Мустафов
1140 Занка Методиева Шопова
1141 Адаран Кадтиев Асков
1142 Аксения Сашова Александрова
1143 Катя Димитрова Атанасова
1144 Ива Мишева Алдинова
1145 Десислава Йосифова Асенова
1146 Аладин Манушев Адрианов
1147 Юнал Албертов Йосифов
1148 Анелия Красимирова Стоянова
1149 Радко Мартинов Митев
1150 Калин Милков Методиев
1151 Моньо Борисов Огнянов
1152 Николаи Димитров Огнянов
1153 Борислав Великов Божуров
1154 Мален Свиленов Огнянов
1155 Наско Свиленов Огнянов
1156 Данче Сидерова Огнянова
1157 Шамир Емилов Щерев
1158 Етем Беизатов Етемов
1159 Кязим Етем Осман
1160 Емил Димитров Фердинандов
1161 Милен Любчев Ковачев
1162 Илахан Алилов Пашаджиков
1163 Айдениз Хайрединов Ахмедов
1164 Елис Феймаева Мустафова
1165 Елица Валентинова Крумова
1166 Марина Любославова Данкова
1167 Ахмед Майдън Сакаджиев
1168 Димитър Димитров Иванов
1169 Филип Стефанов Олегов
1170 Петър Алексиев Асенов
1171 Демир Кадиров Сабриев
1172 Зия Юсков Ибрамов
1173 Валентин Венциславов Ангелов
1174 Ангел Стоянов Ангелов
1175 Айденис Себайдинов Руждиев
1176 Милин Александров Чакъров
1177 Айденис Илиянов Алеков
1178 Георги Иванов Дончев
1179 Сергеи Антонов Асенов
1180 Наско Иванов Ангелов
1181 Венцислав Иванов Ангелов
1182 Емил Александров Симеонов
1183 Илиан Николаев Цанков
1184 Иван Антонов Иванов
1185 Емил Сашев Калчев
1186 Фани Манолова Калчева
1187 Захари Сашев Димитров
1188 Огнян Емилов Иванов
1189 Замфир Юлиев Александров
1190 Венцислав Младенов Иванов
1191 Христо Маденов Иванов
1192 Алдомир Орлинов Асенов
1193 Румен Савов Йорданов
1194 Илиян Илиев Трифонов
1195 Анна Димитрова Кирилова
1196 Илиян Ангелов Илиев
1197 Йонко Стефанов Илиев
1198 Анатоли Андрев Младенов
1199 Виолета Тихомирова Маринова
1200 Ивайло Евлогиев Маринов
1201 Тихомир Ивайлов Евлогиев
1202 Димитрина Веткова Христова
1203 Александър Георгиев Янев
1204 Събка Илиева Колева
1205 Коста Розев Събев
1206 Наталия Младенова Маринова
1207 Николай Асенов Сираков
1208 Полина Асенова Асенова
1209 Мариета Николова Обретенова
1210 Красимир Калоянов Иванов
1211 Ася Билянова Костова
1212 Юлия Белова Костова
1213 Валя Наскова Генова
1214 Йовка Христова Генова
1215 Румен Пламенов Върбанов
1216 Магбуле Мехмедова Исмаилова
1217 Мустафа Салиев Исмаилов
1218 Летафет Салиева Демирова
1219 Осман Сеферов Демиров
1220 Вейбие Османова Ахмедова
1221 Ашим Балиев Ахмедов
1222 Десислава Симеонова Асенова
1223 Осман Ашимов Ахмедов
1224 Мима Михайлова Стефанова
1225 Стефан Михайлов Ангелов
1226 Ани Стефанова Михайлова
1227 Силвия Симеонова Михайлова
1228 Гюла Аспарухова Маринова
1229 Зинка Алиева Самуилова
1230 Кремена Любенова Луканова
1231 Христо Цветанов Нинов
1232 Любка Иванова Славчева
1233 Диана Младенова Алиева
1234 Шукри Мехмедов Дервишев
1235 Гюлджухра Асенова Дервишева
1236 Ася Билянова Костова
1237 Миладин Давидов Георгиев
1238 Фердинанд Айдънов Зехиров
1239 Назие Алиева Салиева
1240 Анатоли Иринов Ангелов
1241 Мехмед Джавидов Салиев
1242 Арсо Марков Маринов
1243 Шабан Юсеинов Исмайлов
1244 Гюшен Мейминов Асанова
1245 Стеван Георгиев Велинов
1246 Албена Виолинова Великова
1247 Иванка Лакова Доцева
1248 Маргарита Христова Янакиева
1249 Марийка Живкова Маринова
1250 Назмие Мехмедова Асенова
1251 Гюлюмсер Ремзи Ангелова
1252 Асан Йотов Мустафов
1253 Илиян Захариев Ангелов
1254 Искрен Илиянов Асенов
1255 Бисер Сашев Игнатов
1256 Маринела Монова Монова
1257 Орлин Сашов Игнатов
1258 Емил Сашов Игнатов
1259 Игнат Илиев Илиев
1260 Бисер Игнатов Илиев
1261 Генади Емилов Филипов
1262 Петър Костов Божинов
1263 Десислав Илиев Илиев
1264 Игнат Стефанов Йончев
1265 Феляйдин Филипов Ферадов
1266 Светлана Петрова Личева
1267 Борис Веселинов Личев
1268 Василе Османова Акиева
1269 Гергана Георгиева Богданова
1270 Ангел Манук Монов
1271 Тихомир Тирфонов Петков
1272 Мустафа Демиров Мехмедов
1273 Маргарит Петков Бъчев
1274 Марио Митков Димитров
1275 Бинка Бориславова Каладзис
1276 Венелин Йончев Алдов
1277 Малин Данаилов Манов
1278 Юлиян Малинов Манов
1279 Петя Живкова Георгиева
1280 Кирилка Спасова Николова
1281 Данчо Иванов Русанов
1282 Стиляна Асенова Ангелова
1283 Боянка Недкова Панова
1284 Любчо Янчов Николов
1285 Сашо Янчев Николов
1286 Иван Русанов Николов
1287 Царина Петрова Георгиева
1288 Силвестар Русев Василев
1289 Марияна Тодорова Николова
1290 Данчо Русанов Николов
1291 Людмил Христов Атанасов
1292 Росан Величков Митев
1293 Иваница Колева Колева
1294 Бояна Йорданова Маринова
1295 Ани Боянова Маринова
1296 Цветелина Боянова Маринова
1297 Галя Николова Александрова
1298 Иван Петров Златков
1299 Тошка Стефчова Пачева
1300 Петър Иванов Златков
1301 Звезда Тошкова Маринова
1302 Ангел Анчов Данаилов
1303 Мая Иванова Златкова
1304 Фикри Юнишев Мехмедов
1305 Христина Тошкова Маринова
1306 Здравко Костов Костов
1307 Величка Колева Маринова
1308 Тошко Марков Маринов
1309 Симеон Богданов Иванов
1310 Васил Кирилов Лилов
1311 Методи Георгиев Георгиев
1312 Методи Василев Рашков
1313 Красимир Валентинов Радев
1314 Демир Тодоров Киров
1315 Георги Колев Божинов
1316 Славчо Тодоров Атанасов
1317 Петър Георгиев Атанасов
1318 Иван Пъшев Пъшев
1319 Кирил Колев Пъшев
1320 Илиян Иларионов Рашев
1321 Панко Маринов Бенов
1322 Ленко Дайчев Тодоров
1323 Айше Мемишева Ибраимова
1324 Анатоли Светлинов Багрянов
1325 Андриян Юлиянов Чаракчиев
1326 Ферди Демирев Венев
1327 Мирослав Динков Кабакчиев
1328 Иван Веселинов Станев
1329 Юри Анатолиев Димитров
1330 Светослав Веселинов Симеонов
1331 Шевкет Стефанов Пъшев
1332 Веселин Алексиев Борисов
1333 Давит Нинов Демирев
1334 Тома Юлиянов Терзиев
1335 Фаик Юнус Ибрахим
1336 Юсние Асланова Алилова
1337 Айля Ниази Ибрахим
1338 Анелия Филипова Янакиева
1339 Емил Яворов Михайлов
1340 Веселин Алдемиров Огнянов
1341 Нешко Страхилов Берберов
1342 Йордан Банчев Решенов
1343 Билян Христов Александров
1344 Ралица Евгениева Юсменова
1345 Арсо Велчев Ангелов
1346 Етем Едгаров Шерифов
1347 Мирослав Стефанов Янакиев
1348 Искрен Тихомиров Рaчев
1349 Росен Нурадиев Ризаев
1350 Атанас Михайлов Михайлов
1351 Аделин Николаев Огнянов
1352 Сюлейман Исмаилов Юсеинов
1353 Мария Атанасова Каменова
1354 Емил Сашев Бошнаков
1355 Емил Руменов Маринов
1356 Ниази Елиаз Ибрям
1357 Филип Валентинов Михайлов
1358 Марин Ангелов Маринов
1359 Игнат Рачев Балкански
1360 Георги Александров Димитров
1361 Любомир Георгиев Александров

 

Отказва регистрация на следните лица:

 1. Ахмед Исмаил Емин
 2. Ахмет Исмаил Емин
 3. Сабри  Яшаров Ахмедов
 4. Шериф Сунай Ахмед
 5. Зея Бедридинова Маджарова
 6. Юсеин Амет Якуб
 7. Илкер Юксел Ахмед
 8. Сабри Яшаров Ахмедов
 9. Роман Красимиров Асенов
 10. Илия Емилов Атанасов
 11. Асен Насков Михайлов
 12. Слави Михайлов Янков
 13. Огнян Васев Андреев
 14. Събин Бранков Маджаров
 15. Росен Наков Жилков
 16. Латинка Славеева Жилкова
 17. Александър Вергилов Любенов
 18. Радостин Вергилов Любенов
 19. Трендафилка Миткова Любенова
 20. Илияна Миткова Парова
 21. Асен Събев Маджаров
 22. Николай Живков Сакалийски5
 23. Събин Бранков Маджаров
 24. Александър Вергилов Любенов
 25. Радостин Вергилов Любенов
 26. Трендафилка Миткова Любенова
 27. Илияна Миткова Парова
 28. Малинка Славеева Жилкова
 29. Павлина Младенова Мачакова
 30. Николай Живков Сакалийски
 31. Боян Събев Маджаров
 32. Стелиян Димитров Илиев
 33. Нирглю Севгалиева Адемова
 34. Севджихан Ремзиева Яшарова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

419-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения