Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3049-ЕП/НР
София, 28 януари 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Тутракан, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на ЕП на 25.05.2014 г. и Националният референдум на 27.01.2013 г.

Постъпило е искане с вх. № ЕП-14-1 от 27.01.2016 г. на Централната избирателна комисия от кмета на община Тутракан, област Силистра, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на ЕП от Република България на 25 май 2014 г. и за националния референдум на 27 януари 2013 г., и преместването им временно в друго помещение с цел изпълнение на ремонтни работи и преустройство на настоящото помещение и обособяването на няколко помещения. След извършване на ремонтните работи изборните книжа и материали ще бъдат върнати обратно в новото обособено за целта помещение.

Съгласно чл. 287, ал. 8, във връзка с чл. 381 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за членове на ЕП се съхраняват до следващите избори за членове на ЕП от Република България. Съгласно Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК. Отварянето на помещения, в които се съхраняват книжа и материали от Националния референдум на 27 януари 2013 г. е от компетентността на кмета на общината съгласно Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в община Тутракан, област Силистра, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на ЕП от Република България на 25 май 2014 г. и националния референдум на 27 януари 2013 г., Достъпът до помещението се разрешава във връзка с извършване преместването им временно в друго помещение с цел изпълнение на ремонтни работи и преустройство на настоящото помещение и обособяването на няколко помещения.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината. Отварянето на помещение в което се съхраняват книжа и материали от Националния референдум на 27 януари 2013 г. е от компетентността на кмета на общината съгласно Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК.

След приключването на ремонта и преместването на книжата и материалите в ремонтираното помещение да се състави отново протокол.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения