Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 304-НС
София, 24 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 20 от 23.06.2021 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева, чрез Ивайло Тодоров Цветков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на Ивайло Тодоров Цветков;

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на 21 (двадесет и едно) лица – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 21 (двадесет и едно) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- удостоверение за актуално състояние от Окръжен съд – Монтана, издадено на 22.06.2021 г. по ф.д. № 8/2014 г., от което е видно, че сдружението е регистрирано в обществена полза и в целите му са застъпени защита на човешките права, с което е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 21 лица за страната.

На 23.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всичките 21 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 21 (двадесет и едно) упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, както следва:

Три имена

ЕГН

1.

Асен Георгиев Тодоров

 

2.

Александър Крумов Александров

 

3.

Борислав Насков Челенков

 

4.

Валя Бориславова Наскова

 

5.

Василка Сладолинова Костова

 

6.

Велян Илиянов Илиев

 

7.

Георги Викторов Горчев

 

8.

Иван Лозанов Крумов

 

9.

Ивайло Тодоров Цветков

 

10.

Ивайло Александров Крумов

 

11.

Илиян Алексеев Илиев

 

12.

Илиян Витанов Илиев

 

13.

Красимира Александрова Бориславова

 

14.

Любомир Любенов Бориславов

 

15.

Пламен Димитров Петров

 

16.

Савина Петкова Котова-Крумова

 

17.

Съзлийка Милчова Александрова

 

18.

Тихомир Георгиев Трифонов

 

19.

Цветанка Николаева Петрова

 

20.

Цветанка Иванова Тодорова

 

21.

Цветелина Валериева Миронова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения