Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 303-ЕП/НС/МИ/ПВР
София, 11 май 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Братя Даскалови, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г. и през 2017 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-14-40 от 10.05.2019 г. на Централната избирателна комисия от Галина Радева – за кмет на община Братя Даскалови, за разрешаване на достъп до запечатани помещения № 42, 43 и 47, намиращи се в административната сграда на община Братя Даскалови, област Стара Загора, ул. „Септемврийци“ № 55, ет. 4, в които се съхраняват книжа и материали от произведени избори, както следва:

- в помещение № 42 – от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г.;

- в помещение № 43 – от изборите за народни представители през 2017 г.;

- в помещение № 47 – от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2014 г.

Достъпът до помещение № 47 е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ –гр. Стара Загора, на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и преместване на изборните книжа и материали от избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. в помещение № 42.

Достъпът до помещение № 42 е необходим във връзка с монтаж на допълнителни стелажи и преместване на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. от помещение № 47 и от изборите за народни представители през 2017 г. от помещение № 43.

Достъпът до помещение № 43 е необходим във връзка с преместване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. в помещение № 42 и подготовка на помещение № 43 за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещение № 47 ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен акт.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до изборните книжа и материали в запечатаните помещения, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения № 42, 43 и 47, намиращи се в административната сграда на община Братя Даскалови, област Стара Загора, ул. „Септемврийци“ № 55, ет. 4, както следва:

- помещение № 42, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., във връзка с монтаж на допълнителни стелажи и преместване на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. от помещение № 47 и от изборите за народни представители през 2017 г. от помещение № 43;

- помещение № 43, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., във връзка с преместване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. в помещение № 42 и подготовка на помещение № 43 за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

- помещение № 47, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2014 г., във връзка с изтичане срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ –гр. Стара Загора, на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и преместване на изборните книжа и материали от избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. в помещение № 42

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

След преместване на изборните книжа и материали от помещение № 47 и № 43 в помещение № 42 и монтажа на допълнителни стелажи помещение № 42 същото се запечатва по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

След предаване на книжата от изборите за народни представители през 2014 г. в отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения