Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 303-ЕП
София, 8 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ОРЛОВ МОСТ – ЗА ПРОМЯНА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-13 от 22.04.2014 г. от сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", представлявано от Янаки Ганчев Ганчев - председател, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 25.03.2014 г. по ф.д. № 237/2013 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Янаки Ганчев Ганчев, представляващ сдружението, в полза на 20 (двадесет) лица - представители на сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 20 упълномощени представители на сдружение „ОРЛОВ МОСТ - ЗА ПРОМЯНА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Веселин Митков Панчугов
2. Светозар Стоянов Съев
3. Николай Петров Гацев
4. Георги Божидаров Димитров
5. Петя Ванева Димитрова
6. Анатоли Митков Панчугов
7. Таня Колева Петрова
8. Манол Русев Русев
9. Иван Величков Иванов
10. Елка Таскова Шарбанова
11. Стоян Людмилов Арабаджиев
12. Красимир Тошев Илиев
13. Димитър Борисов Харакчийски
14. Димитър Петров Боянов
15. Стефан Димитров Джамбазов
16. Калоян Иванов Стоянов
17. Стефан Дамянов Стефанов
18. Георги Ангелов Георгиев
19. Георги Иванов Георгиев
20. Драгомир Георгиев Каранешев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения