Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3025-МИ
София, 21 януари 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Учай Сабриев Амишев срещу решение № 141 от 05.01.2016 г. на ОИК – Опака

Постъпила е жалба чрез ОИК – Опака, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-46 от 13.01.2016 г. от Учай Сабриев Амишев, заедно с административна преписка срещу решение № 141 от 05.01.2016 г. на ОИК – Опака, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с чл. 85, ал. 4 от ИК ОИК – Опака, поради липса на мнозинство за приемане на решение е отхвърлила сигнал на жалбоподателя с вх. № 72 от 17.12.2015 г., на ОИК – Опака, в който се твърди, че Бахри Даилов Алиев, кмет на с. Крепча, община Опака не е изпълнил изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, все още е член на управителния съвет на потребителска кооперация „Златен клас“, с. Крепча, като е поискано и съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА пълномощията на Бахри Алиев като кмет на с. Крепча да бъдат прекратени.

Жалбоподателят е оспорил решение № 141 от 05.01.2016 г. на ОИК – Опака като незаконносъобразно и счита, че то е немотивирано; не ставало ясно какви доказателства са събрани и какво доказвали те по случая съгласно протокол № 27 от 05.01.2016 г. на ОИК – Опака, който съдържал несъответствия между гласуваните предложения и текста на решение № 141 от 05.01.2016 г. на ОИК – Опака.

Иска се случаят да се разгледа и реши от ЦИК.

Жалбата е недопустима.

Видно от административната преписка на ОИК – Опака са получени и събрани следните доказателства по случая: становище от Бахри Алиев, в което се посочва, че е предприел необходимите действия за освобождаването му като член на управителния съвет на потребителска кооперация „Златен клас“ по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА чрез подаването още на 09.11.2015 г. на молба до председателя на ПК „Златен клас“ за освобождаването му от длъжност като член на управителния съвет на кооперацията; молба от Бахри Алиев с вх. № 15 от 09.11.2015 г. на ПК „Златен клас“ до председателя на ПК „Златен клас“, с. Крепча, община Опака; препис от протокол № 3 от 05.12.2015 г. от проведено общо събрание на ПК „Златен клас“, на което Бахри Алиев е освободен като член на УС на ПК“ Златен клас“, заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация (стр. 1) с вх. № в Търговския регистър 20151211101021; удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията с изх. № 20151222104039 от 22.12.2015 г.

Същевременно искането на жалбоподателя ЦИК да разгледа и реши случая по същество не намира опора в закона. Доколкото настоящото производство, възникнало с подаването на сигнал с вх. № 72 от 17.12.2015 г. до ОИК – Опака, с искане за прекратяване на пълномощията на кмета на с. Крепча, е по реда на чл. 42 от ЗМСМА и по което е налице обективирано решение № 141 от 05.01.2016 г. на ОИК – Опака, според което се отхвърля подадения сигнал, а като последица и непрекратяване на пълномощията на кмета на с. Крепча Бахри Алиев, то ЦИК не притежава специална компетентност предвид естеството на производството и правната уредба, нито съгласно разпоредбите на ЗМСМА, нито съгласно разпоредбите на ИК за разглеждане и произнасяне по решения на ОИК, свързани с прекратяване на пълномощия на кметове по реда на ЗМСМА.

На основание чл. 88, ал. 1 от ИК във връзка с чл. 42 от ЗМСМА Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Учай Сабриев Амишев срещу решение № 141 от 05.01.2016 г. на ОИК – Опака, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения