Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 302-ЕП/ПВР/НС/НР
София, 11 май 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в архива на Общинска администрация – Карлово, област Пловдив, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2016 г., изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г. и през 2017 г. и от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-14-30\2 от 09.05.2019 г. на Централната избирателна комисия от Стефан Стефанов – секретар на община Карлово, за разрешаване на достъп до запечатани помещения в архива на Общинска администрация – Карлово, област Пловдив, ул. „Петко Събев“ № 1, и архива в сграда на Общинска администрация – Карлово, на пл. „20-ти юли“, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2016 г., изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г. и през 2017 г. и от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., с цел преместване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. в общо помещение № 3 в архива на община Карлово.

Достъпът до помещението в архива в сградата на общинска администрация на пл. „20-ти юли“, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2014 г., е необходим във връзка с преместване на изборните книжа в общо помещение № 3 в архива на община Карлово на приземния етаж на сградата до извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив, и подготовка на помещението за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещението в архива на община Карлово на ул. „Петко Събев“ № 1, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 2016 г. и националния референдум през 2016 г. е необходим във връзка с преместването им в общо помещение в сградата на общинска администрация на пл. „20-ти юли“, намиращо се на ет. 2, до изтичане на срока за съхранението им и предаването на същите в отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения в архива на Общинска администрация – Карлово, област Пловдив, на ул. „Петко Събев“ № 1 и архива в сграда на Общинска администрация – Карлово, на пл. „20-ти юли“, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2016 г., изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г. и през 2017 г. и от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.

Достъпът до помещението в архива в сградата на общинска администрация на пл. „20-ти юли“, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2014 г., е във връзка с преместване на изборните книжа в общо помещение № 3 в архива на община Карлово на приземния етаж на сградата до извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив, и подготовка на помещението за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещението в архива на община Карлово на ул. „Петко Събев“ № 1, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 2016 г. и националния референдум през 2016 г., е във връзка с преместването им в общо помещение в сградата на общинска администрация на пл. „20-ти юли“, намиращо се на ет. 2, до изтичане на срока за съхранението им и предаването на същите в отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

След преместване на изборните книжа и материали от помещението в архива в сградата на общинска администрация на пл. „20-ти юли“ в общо помещение № 3 и в помещение „Архив“ на ет. 2 на общинска администрация пл. „20-ти юли“, същите се запечатват по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения