Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3019-МИ
София, 21 януари 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 370-МИ от 8 януари 2016 г. на ОИК – Плевен

Постъпила е жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков с вх. № МИ-22-1 от 12.01.2016 г. на ЦИК и допълнения към нея от 14.01.2016 г. и 15.01.2016 г., срещу решение № 370-МИ от 8 януари 2015 г. на ОИК – Плевен, с което е оставена без уважение молбата им за поправка на част „IV“ и „V“ на решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен, за избиране на общински съветници. Жалбата и допълненията към нея са подадени директно в ЦИК.

С вх. № МИ-15-86 от 19.01.2015 г. в ЦИК е постъпила преписката по жалбата, изпратена от ОИК – Плевен. Към нея са приложени молба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков вх. № 436 от 10.12.2015 г. на ОИК – Плевен; определение № 1647 от 08.12.2015 г. на АС – Плевен по адм.д. 1010/2015 г.; решение № 523 от 17.11.2015 г. на АС – Плевен по адм.д. 908/2015 г.; копие от решение № 370-МИ/08.01.2016 г. на ОИК – Плевен, с отбелязване дата и часа на обявяване и сваляне от информационното табло на ОИК; проект на решение от 08.01.2016 г. на ОИК – Плевен относно молба с вх. № 436/10.12.2015 г.; протокол № 64 от 08.01.2016 г. за проведено заседание на ОИК – Плевен.

Жалбоподателите считат, че оспореното решение на ОИК – Плевен е постановено в нарушение на Изборния кодекс, което води до неговата незаконосъобразност. На първо място в жалбата се посочва, че има противоречие в мотивите на оспореното решение, където в т. 3 ОИК приема, че част „IV“ от решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен е отменена изцяло поради нарушение на установената форма, а в същото време ОИК е приела решение № 366-МИ от 25.11.2015 г. в изпълнение на указанията на АС – Плевен по адм.д. № 908/2015 г., с което само частично изпълнява решението на съда. Посочват също, че при преброяване на преференциалните гласове са получили необходимия брой валидни преференции, но не са обявени за избрани за общински съветници, тъй като ОИК е преценила, че няма правомощия да извърши поправка в част „V“ на решение № 1 от 27.10.2015 г. Считат, че това становище на ОИК е неправилно, тъй като при ново изготвяне на част „IV“ от решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен, това може да доведе до несъответствие с част „V“. Жалбоподателите считат, че прекратяването на пълномощията на избраните на техните места общински съветници може да стане само с тяхна молба по реда на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, което в конкретния случай е невъзможно, поради създадените отношения, като излиза, че са избрани за общински съветници, но не могат да бъдат обявени за избрани, тъй като няма друга процедура освен тази по ЗМСМА. В допълнителното становище от 14.01.2016 г. навеждат доводи за неправилност на решението на ОИК в т. 2 от мотивната му част, тъй като ОИК не е изпълнила указанията в решението на АС – Плевен по адм.д. № 908/2015 г., като не е привела в съответствие с изискванията на закона част „IV“ от решение № 1 от 27.10.2015 г., да обяви действителните резултати относно получените валидни преференции за всеки кандидат за общински съветник от съответните партии, коалиции и местни коалиции, получили мандати в общинския съвет, с което е нарушена разпоредбата на чл. 454 от ИК. Допълват също, че неправилното изготвяне и приемане от ОИК на част „IV“ от решението за избиране на общински съветници, води до неяснота кой кандидат за общински съветник е наред да бъде обявен за избран в случаите по чл. 458, ал. 1 и 5 от ИК. Искат Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение, да даде указания за изпълнение на решението на Административен съд – Плевен по адм.д. 908/17.11.2015 г., както и да задължи ОИК – Плевен да изготви нова част „IV“ и „V“ от решение № 1/27.10.2015 г.

Жалбата е подадена от надлежни страни в срока по чл. 88 от ИК и е допустима. Разгледана по същество е частично основателна.

При разглеждане на жалбата Централната избирателна комисия съобрази следното:

Оспореното решение № 370-МИ от 8 януари 2015 г. на ОИК – Плевен е прието във връзка с молба вх. № 436/10.12.2015 г. на ОИК подадена от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков. В молбата си те заявяват желание, комисията да приеме решение за извършване на поправка в част „IV“ от решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен за избиране на общински съветници, като имената им бъдат включени в част „IV“ предвид изборните резултати, както и да бъдат обявени за избрани за общински съветници и вписани в част „V“ от решението. Същите са регистрирани като кандидати за общински съветници с решение на ОИК № 129-МИ от 18.09.2015 г., като след приключване на изборите и при преброяване на преференциалните гласове от гласуването са получили 220 преференции за Станислав Иванов и 140 за Емил Богданов, което ги поставя в списъка на избраните кандидати – „А“ на 6 и 9 място в класирането според броя на получените преференции. На основание заявления от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков, да не бъдат обявени за избрани за общински съветници, ОИК – Плевен приема решение № 327-МИ от 27.10.2015 г., с което приемайки, че заявленията за отказ по същността си представляват оттегляне на съгласието на кандидатите по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК е заличила двамата кандидати от кандидатска листа за общински съветници. Съгласно чл. 453 от ИК ОИК – Плевен е обявила резултатите от изборите за общински съветници със следващо решение № 1 от 27.10.2015 г., в което е обявила и разпределението на преференциите за отделните кандидати и избраните за общински съветници кандидати, като в това решение не са включени имената на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков. От описа на административните дела на АС – Плевен в чиято подсъдност са решенията на ОИК – Плевен за определяне на изборните резултати от изборите за общински съветници и кметове е видно, че Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков не са обжалвали решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен за определяне на резултатите от изборите за общински съветници, по реда чл. 459, ал. 1 от ИК. Оспорено от тях пред ЦИК е решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен. В жалбите си твърдят, че не са подавали заявления да не бъдат обявявани за общински съветници, както и правят искане за отмяна на решението на ОИК и да бъдат обявени за общински съветници. По жалбите ЦИК се е произнесла с решение № 2865-МИ от 31.10.2015 г. и ги оставя без уважение. Решението на ЦИК е обжалвано пред ВАС, който с решение № 11880 от 10.11.2015 г. по адм.д. 12663/2015 г. ВАС приема, че кандидатите за общински съветници Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков са заличени в нарушение на изборните правила, поради което отменя решение № 2865-МИ от 31.10.2015 на ЦИК и обявява за нищожно решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен, за заличаването им от кандидатската листа. Във връзка с решението на ВАС и позовавайки се на нищожността на решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК, с молба вх. № 428/13.11.2015 г. до ОИК – Плевен кандидатите Станислав Иванов и Емил Богданов са поискали незабавно да се насрочи заседание на комисията и да се приеме решение, с което да бъдат обявени за избрани за общински съветници в съответствие с изборните резултати. Сезирана с молбата на Станислав Иванов и Емил Богданов ОИК – Плевен приема решение № 367-МИ от 25.11.2015 г., с което решава да се произнесе по искането им за обявяване за избрани за общински съветници, след приключване на прокурорска преписка В-5973/2015 по описа на РП – Плевен, образувана във връзка с техните заявления да не бъдат избрани за общински съветници. Това решение на ОИК е прието при условията на чл. 85, ал. 4, изр. 2 от ИК, поради което е налице решение за отхвърляне. Оспорено е пред ЦИК от двамата кандидати, в резултат на което е прието решение № 2982-МИ от 03.12.2015 г. при условията на чл. 53, ал. 4, изр. 2 от ИК. Решението на ЦИК е обжалвано пред ВАС с жалба вх. № МИ-10-466/07.12.2015 г., съдържаща искане за отмяна на решение № 2982-МИ от 03.12.2015 г. на ЦИК и решение № 367-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Плевен, както и съда да обяви двамата кандидати за избрани за общински съветници и да заличи обявените за избрани на техните места. Върховният административен съд се е произнесъл окончателно по искането, като с решение № 13682 от 15.12.2015 г. по адм.д. 13924/2015 г. и е отхвърлил изцяло жалбата на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков.

От изложеното по-горе във връзка с намиращите се в ЦИК административни преписки и данните по съдебните решения на ВАС и АС – Плевен, се установява следното:

С решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. ОИК – Плевен е заличила Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков от кандидатската листа за общински съветници. Решението на ОИК е обявено за нищожно с решение № 11880/10.11.2015 г. по адм.д. 12633/2015 на ВАС, т.е. не съществува в правния мир, тъй като е прието извън времевата компетентност на ОИК. В решението си ВАС не обсъжда възможността преписката да бъде върната на ОИК за ново разглеждане, както и няма други конкретни указания. Извеждайки основание от решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. (обявеното за нищожно на 10.11.2015 г. с посоченото решение на ВАС), прието преди решение № 1 от 27.10.2015 г. за определяне на резултатите от изборите за общински съветници, ОИК не вписва кандидатите за общински съветници Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков в част „IV“ относно обявяване разпределението на преференциите по кандидатски листи, съответно в част „V“ относно обявените за избрани за общински съветници, в решението за определяне на резултатите от изборите и обявява за избрани следващите по ред кандидати. Неправилно ОИК прави заключение в т. 3 на оспореното решение, че след като решение № 1 от 27.10.2015 г. е влязло в сила не може да бъде променяно. Правните последици следват от нови правни факти, които не са били известни към момента на приемането му, каквото е решение № 11880/10.11.2015 г. на ВАС, с което е обявена нищожността на заличаването на двамата кандидати, заличени с решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен.

Видно от описа на административните дела на АС Плевен в чиято подсъдност са решенията на ОИК – Плевен, решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен за определяне на резултатите от изборите за общински съветници е обжалвано от кандидати за общински съветници от ПП АБВ. Сезиран по реда на чл. 459, ал. 1 от ИК Административен съд – Плевен се е произнесъл по жалбата с влязло в сила решение № 523 от 17.11.2015 г. по адм.д. 908/2015 г. В решението си съда излага мотиви за незаконосъобразност на част „IV“ на решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен, тъй като не са спазени изискванията на чл. 453, ал. 5 от ИК, поради което решението е прието в нарушение на установената от закона форма. Административният съд отменя част „IV“ от решение № 1 от 27.10.2015 г. и дава указания на ОИК да обяви действителните резултати. В останалата му част решението на ОИК е потвърдено. Неправилно е заключението на ОИК в т. 3 на оспореното решение, че след като с решение № 366-МИ от 25.11.2015 г. частично е коригирала списък „А“ за класиране на кандидатите от ПП АБВ съобразно получените валидни преференции е изпълнила указанията на съда. Указанията на съда не са изпълнени. Извършени само частични корекции по отношение класирането на кандидатите от ПП АБВ. На основание чл. 453 от ИК, задължение на ОИК е с решението си да обяви резултатите от гласуването не само по партии, коалиции и независими кандидати, но и броя на преференциите за всеки кандидат за общински съветник от партия, коалиция и местна коалиция, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота. С оглед горепосоченото, макар и поправено с решение № 366-МИ от 25.11.2015 г., част „IV“ от решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен е в неустановената от закона форма и съдържание и следва да бъде изготвена отново за вписване на действителните резултати и отчитайки обявената нищожност на решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. Това следва не от молбата на трети лица каквито аргументи ОИК излага в решението си, а от неизпълнение на законови изисквания установени със съдебно решение. Неправилно в мотивите в т. 2 на оспореното решение ОИК приема, че при обявяване на разпределението на преференциите следва да извърши това само за кандидатите, които са обявени за избрани. Този извод би довел до неяснота кой кандидат за общински съветник е наред да бъде обявен за избран в случаите по чл. 458, ал. 1 и 5 от ИК. Също така ОИК неправилно счита, че резултатите от гласуването за общински съветници се отчитат с протокола на ОИК. В мотивите на т. 1 от решението правилно заключава, че протоколът съдържа числовите данни от гласуването и се публикува в сканиран вид на интернет страницата на комисията. Не чрез него обаче се обявяват резултатите. Точно в изпълнение на изискванията на чл. 453, ал. 5 всяка ОИК приема решение съдържащо посочените от закона реквизити, което обявява. Следва да се отбележи, че при изготвяне на нова част „IV“ преди имената на отделните кандидати се вписва поредния номер в листата на съответната партия, коалиция, а не номер поред както ОИК е приела в решението си.

С решение № 13682 от 15.12.2015 г. по адм.д. 13924 Върховният административен съд се е произнесъл по жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков против решение № 2982-МИ от 03.12.2015 г. на ЦИК, прието при условията на чл. 53, ал. 4, изр. 2 от ИК. Жалбата съдържа искане за отмяна на решение № 2982-МИ от 03.12.2015 г. на ЦИК и решение № 367-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Плевен, както и съда да обяви двамата кандидати за избрани за общински съветници и да заличи обявените за избрани на техните места. В решението си съда излага мотиви относно разглеждане на спора по същество и правилност на решението на ЦИК като краен резултат. Излага мотиви, че след приключване на изборите не може да се извърши промяна в регистрацията на кандидат за общински съветник, поради изтичане на посочените в закона преклузивни срокове, а на още по силно основание и след приключване на изборния ден. От друга страна съда посочва, че жалбоподателите Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков са имали качеството на кандидати за общински съветници както преди, така и след приемане на решение № 327-МИ от 27.10.2015 г., с което са заличени от кандидатската листа, защото същото е обявено за нищожно. В това си качество те не са се възползвали от правната възможност да обжалват решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен за определяне на изборните резултати, поради което отхвърля жалбата. Същото становище приема Върховният административен съд и в определение № 365 от 13.01.2016 г. по адм.д. 229/2016 г. на ВАС, по което е разгледана частна жалба на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков против определение № 1647 от 08.12.2015 г. на АС – Плевен, относно разглеждане на молбата им за обявяването им за избрани за общински съветници.

Част от членовете на ЦИК приемат, че подадената пред ЦИК жалба срещу решение № 370-МИ от 8 януари 2015 г. на ОИК – Плевен, следва да бъде уважена относно искането за поправка на част „IV“ на решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен и отхвърлена в останалата й част.

Те предлагат решение № 370-МИ от 8 януари 2015 г. на ОИК – Плевен в частта, в която е оставена без уважение жалбата на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков за извършване на поправка на част „IV“ на решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен да се отмени, като незаконосъобразно и се задължи ОИК – Плевен да впише в нова част „IV“ на решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен всички кандидати за общински съветници на партии и коалиции съобразно преференциалните гласове, включително и жалбоподателите, съобразно мотивите на решението, като в останалата част решението се потвърди.

Друга част от членове на ЦИК изразяват несъгласие с изложените по-горе мотиви и считат, че ОИК следва да изготви списък „А“ и „Б“ в част „IV“ на решение № 1 от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен, както и да се впишат двамата жалбоподатели в част „V“.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 370-МИ от 8 януари 2015 г. на ОИК – Плевен. От присъстващите в залата 13 членове на комисия за първото становище гласуваха 6 членове – Е. Христов, М. Бойкинова, Р. Цачев, М. Златарева, Й. Ганчева и И. Ивков; а за второто становище гласуваха 7 – Р. Матева, Р. Сидерова, Е. Чаушев, И. Грозева, С. Солакова, М. Мусорлиева и М. Сюлейман, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 и чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения