Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3006-МИ
София, 7 януари 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Димитров Димитров, избран общински съветник, срещу решение № 357 от 16.11.2015 г. на ОИК – Димитровград

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1979 от 18.11.2015 г. от Стефан Димитров Димитров, избран общински съветник, срещу решение № 357 от 16.11.2015 г. на ОИК – Димитровград.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Димитровград, на 18.11.2015 г. В допълнение към жалбата е присъединена протестна декларация, постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-144/19.11.2015 г., подписана от кандидати за общински съветници и кметове от коалиция „Да за Димитровград“, както и от избраните общински съветници, срещу заличаването на Стефан Димитров Димитров от ОИК – Димитровград.

Към жалбата са приложени: протокол от проведено заседание на ОИК – Димитровград, от 16.11.2015 г.; обжалваното решение; писмо от Общинския съвет – Димитровград, до председателя на ОИК – Димитровград, вх. № 328 от 16.11.2015 г.; писмо до областния управител на областна администрация – Хасково, от Стефан Димитров Димитров и писмо от Стефан Димитров Димитров до заместник областния управител на област Хасково с рег. индекс ОбС 10-458#1/03.11.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решение № 357 от 16.11.2015 г. на ОИК – Димитровград, е незаконосъобразно, тъй като същото е прието в нарушение на чл. 30 във връзка с чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА. С жалбата се навеждат съображения, че когато общинският съвет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва на следващото заседание на общинския съвет. Същият твърди, че на 03.11.2015 г. с писмо, изпратено до заместник областния управител на област Хасково, същият е уведомил, че в качеството си на новоизбран общински съветник няма да има възможност да присъства на свиканото заседание на общинския съвет и респективно ще положи клетва като такъв преди следващото заседание. Независимо от горното уведомление ОИК – Димитровград, е взела решение, с което дописвайки закона, не му е дала възможност да положи клетва и го е заличила като общински съветник, определяйки на негово място следващия в листата.

На основание чл. 30, ал. 7 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА Централната избирателна комисия е препратила постъпилата жалба от Стефан Димитров Димитров на Административен съд – Хасково за произнасяне. С разпореждане, постановено в закрито заседание на 23.11.2015 г., И.Ф. председател на Административен съд – Хасково е разпоредил жалбата да се върне на Централната избирателна комисия за произнасяне по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК. Разпореждането на И.Ф. председател на Административен съд – Хасково от 23.11.2015 г. е обжалвано от Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд, който с определение № 13787 от 16.12.2015 г. по адм.д. № 13580/2015 г. на ІV отделение на ВАС е обявил за нищожно оспореното разпореждане и е върнал делото на Административен съд – Хасково с указание съдът да постанови съдебен акт, като изложи мотиви относно искането, с което е сезиран. С определение от 21.12.2015 г. по адм.д. № 628 по описа за 2015 г. Административен съд – Хасково е приел за установено, че жалбата, подадена от Стефан Димитров Димитров, не подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 459, ал. 1 от ИК във връзка с чл. 30, ал. 7 и 8 от ЗМСМА, тъй като със същата не се оспорва предсрочно прекратяване на вече възникнали пълномощия на общински съветник, а невъзникването на неговите пълномощия, каквато хипотеза счита, че не е уредена изрично, и обжалваното решение подлежи на контрол и евентуално неговата отмяна от Централната избирателна комисия по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК.

С оглед на така изложените мотиви Административен съд – Хасково е прекратил производството по адм.д. № 628 по описа за 2015 г. и е върнал делото като преписка на Централната избирателна комисия за разглеждане и произнасяне по административен ред по жалбата на Стефан Димитров Димитров.

На основание изложените мотиви в определението от 21.12.2015 г. на Административен съд – Хасково по адм.д. № 628 от 2015 г. Централната избирателна комисия приема за разглеждане по същество жалбата на Стефан Димитров срещу решение № 357 от 16.11.2015 г. на ОИК – Димитровград.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със жалбата и обжалваното решение, приема за установено следното:

С решение № 320 от 26.10.2015 г. на ОИК – Димитровград са обявени избраните общински съветници, които следва да положат клетва на първото заседание на Общински съвет – Димитровград. Със същото решение за избран за общински съветник е обявен и жалбоподателят Стефан Димитров Димитров. Решение № 320 от 26.10.2015 г. на ОИК – Димитровград не е обжалвано и същото е влязло в сила. На основание чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА областният управител на област Хасково е насрочил на 05.11.2015 г. първото заседание на Общински съвет – Димитровград. С писмо от 03.11.2015 г., изпратено до Станислав Дечев – заместник областен управител на област Хасково, Стефан Димитров е уведомил областната администрация, че поради изпълнение на служебните си задължения е възпрепятстван и няма да може да присъства на първото заседание на общинския съвет, като ще положи клетва преди следващото заседание. С писмо вх. № 328/16.11.2015 г. ОИК – Димитровград е уведомена от председателя на Общинския съвет – Димитровград, че на първото заседание на общинския съвет са присъствали и са положили клетва 32 общински съветници от общо избраните 33, като на първото заседание не е присъствал и не е положил клетва Стефан Димитров Димитров, избран за общински съветник от коалиция „Да за Димитровград“. С оглед на горното председателят на общинския съвет е поискал от ОИК – Димитровград да бъде уведомен дали има общински съветник, който ще полага клетва по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА на следващото заседание на общинския съвет, насрочена за 26.11.2015 г. от 9,15 ч., и кой е той, за да бъде предвидено време и организиране полагане на клетва от него. На основание писмото на председателя на Общинския съвет – Димитровград на свое заседание на 16.11.2015 г. ОИК – Димитровград е приела обжалваното решение, с което е заличила в списъка на избраните за общински съветници от кандидатската листа на коалиция „Да за Димитровград“ Стефан Димитров Димитров поради невъзникване на пълномощията му на общински съветник – неполагане на клетва и неподписване на клетвен лист на първото заседание на Общинския съвет – Димитровград и е обявила за избран за общински съветник следващия в кандидатската листата на коалиция „Да за Димитровград“. Решението е прието с мнозинство от 8 гласа „за“ и 1 глас „против“, като към решението е приложено особено мнение на члена на ОИК – Димитровград Антония Маринова Славова, която е гласувала „против“. В особеното мнение Антония Славова е изложила мотиви, че Решение № 2884-МИ от 093.11.2015 г. на ЦИК е публикувано на 04.11.2015 г. в 15,17 ч., което не е позволило на избраните общински съветници, които нямат възможност да положат клетва на първото заседание на общинския съвет, да се запознаят с него и да уведомят ОИК – Димитровград за невъзможността си да положат клетва, както и че счита, че в случая с оглед разпоредбата на чл. 23, ал. 2, изр. трето от ЗМСМА не е налице нарушение от страна на Стефан Димитров Димитров и същият не следва да бъде заличен.

За да приеме обжалваното решение, ОИК – Димитровград е приела, че Стефан Димитров Димитров не е подал писмено заявление до ОИК – Димитровград, с което да е уведомил, че е възпрепятстван да присъства на първото заседание на Общински съвет – Димитровград.

На основание чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА, когато общинският съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетвата, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет. Такъв е и конкретният случай с неполагането на клетва от страна на Стефан Димитров Димитров. Видно от приложеното към жалбата писмо същият своевременно е уведомил областния управител на област Хасково за невъзможността му да положи клетва поради служебна ангажираност. Фактът, че уведомяването е направено до областния управител, който е компетентният орган за свикване на първото заседание на новоизбрания общински съвет съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА, а не до общинската избирателна комисия, както е предвидено в Решение № 2884-МИ от 3 ноември 2015 г. на ЦИК, не опорочава действията, предприети от жалбоподателя по изпълнение на задължението му за уведомяване. Допълнително съображение в тази насока е и обстоятелството, че Решение № 2884-МИ от 3 ноември 2015 г. е обявено на страницата на ЦИК на 04.11.2015 г. в 15,17 ч., което е след датата на подаване на писмото от Стефан Димитров Димитров до областния управител на област Хасково.

На второ място, видно от изложените мотиви към решение № 357 от 16.11.2015 г., както и от направените обсъждания по време на заседанието във връзка с приетото решение, ОИК – Димитровград не е уведомила Стефан Димитров Димитров за постъпилото писмо от Общински съвет – Димитровград и не му е предоставила възможност същият да направи писмено възражение пред комисията и да изложи съображения във връзка с неговото отсъствие от първото заседание на общинския съвет. В тази връзка неправилно и необосновано ОИК – Димитровград е възприела и преценила писмото на председателя на Общинския съвет – Димитровград относно неполагането на клетва от страна на един общински съветник, а именно на жалбоподателя Стефан Димитров Димитров. С писмото Гергана Кръстева в качеството си на председател на Общински съвет – Димитровград е поискала от общинската избирателна комисия да я уведоми дали общинският съветник Стефан Димитров или друг на негово място ще положи клетва по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА с оглед необходимостта да бъде предвидено време и организирано полагането на клетва при определяне на дневния ред на общинския съвет на следващото редовно заседание на 26.11.2015 г.

Общинската избирателна комисия – Димитровград, е следвало да даде възможност на Стефан Димитров Димитров да посочи основанията за отсъствието му от първото заседание на общинския съвет и да събере доказателства относно наличието на обективни причини за неполагането на клетва от негова страна. Като не е изпълнила това свое задължение, ОИК – Димитровград е приела своето решение при непълнота на доказателствата и без да е дала възможност избраният общински съветник да обоснове своето отсъствие, което е довело до неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на решение № 357 от 16.11.2015 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 357 от 16.11.2015 г. на ОИК – Димитровград, с което е заличен от списъка на избраните за общински съветници от коалиция „Да за Димитровград“ Стефан Димитров Димитров и е обявена Снежана Йорданова Ангелова за общински съветник на мястото на заличения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения