Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3004-МИ/НР
София, 07.01.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-474/17.12.2015 г. от Йонко Иванов Вангелов – упълномощен представител на партия ГЕРБ, за промени в състава на ОИК – Калояново. Предлага се на мястото на Валентина Атанасова Жекова – член на ОИК, да бъде назначена Жана Добрева Петрова.

Към предложението са приложени: заявление от Валентина Атанасова Жекова с искане да бъде освободена като член на ОИК – Калояново; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Жана Добрева Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Валентина Атанасова Жекова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Жана Добрева Петрова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1686-МИ / 20.11.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

  • № 1685-МИ / 20.11.2019

    относно: определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии

  • № 1684-МИ / 19.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • всички решения