Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3004-МИ/НР
София, 7 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-474/17.12.2015 г. от Йонко Иванов Вангелов – упълномощен представител на партия ГЕРБ, за промени в състава на ОИК – Калояново. Предлага се на мястото на Валентина Атанасова Жекова – член на ОИК, да бъде назначена Жана Добрева Петрова.

Към предложението са приложени: заявление от Валентина Атанасова Жекова с искане да бъде освободена като член на ОИК – Калояново; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Жана Добрева Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Валентина Атанасова Жекова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Жана Добрева Петрова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения