Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3003-МИ/НР
София, 7 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Пловдив

С вх. № МИ-10-476 от 22.12.2015 г. е постъпило предложение от Иван Борисов Тотев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за попълване състава на ОИК – Пловдив. Предлага се на мястото на освободените с Решение № 2988-МИ/НР от 10 декември 2015 г. на ЦИК Деница Николова Чингарова – председател на ОИК, и Милка Росенова Тодорова-Добрикова – член на ОИК, за председател на ОИК да бъде преназначен Тодор Димитров Тодоров – член на ОИК, а на мястото на Милка Росенова Тодорова-Добрикова и Тодор Димитров Тодоров за членове на ОИК да бъдат назначени Николай Тодоров Михалков и Христина Илиева Кашилска.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Христина Илиева Кашилска и Николай Тодоров Михалков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Тодор Димитров Тодоров, ЕГН …, досегашен член, и анулира удостоверението му за член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Христина Илиева Кашилска, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Николай Тодоров Михалков, ЕГН ....

На назначените председател и членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения