Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3000-МИ
София, 5 януари 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград

Общинската избирателна комисия – Петрич, със свое решение № 312-МИ от 23.12.2015 г. е приела да уведоми Централната избирателна комисия, че с решение № 1767 от 17.11.2015 г., постановено по адм.д. № 797 от 2015 г., влязло в сила на 8 декември 2015 г., Административен съд – Благоевград, е обявил за недействителен избора на Борис Андонов Тупаров за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, произведен на 25 октомври 2015 г.

В този случай съгласно чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс Президентът на Република България по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет на кметство.

Копие от решението на ОИК – Петрич, е постъпило с писмо с вх. № МИ-15-2381 от 30.12.2015 г., към което е приложено и решение № 312-МИ от 23.12.2015 г., с което ОИК – Петрич предлага на Централната избирателна комисия да предложи на Президента на Република България насрочване на нов избор за кмет на кметство. Към предложението е приложено решение № 1767 от 17.11.2015 г. на Административен съд – Благоевград, и уведомление от Административен съд – Благоевград, че решението е влязло в законна сила на 08.12.2015 г.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че е налице основание за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 466 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения