Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 300
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) смарткарти, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации от производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. на специалисти-разработчици, посочени от ЦИК по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя от ЦИК, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора”, открита с Решение № 265-НС от 21.06.2021 г. на Централната избирателна комисия, изменено и допълнено с Решение № 268-НС от 21.06.2021 г. на Централната избирателна комисия и решение за откриване на процедурата системен № D128235 от 21.06.2021 г., уникален номер на поръчката № 04312-2021-0009, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 21.06.2021 г. и протоколно решение на Централната избирателна комисия от 21.06.2021 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1 от ЗОП и чл. 65, ал. 1 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 265-НС от 21.06.2021 г. на Централната избирателна комисия, изменено и допълнено с Решение № 268-НС от 21.06.2021 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 10-АД/21.06.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в Протокол от 22.06.2021 г. от проведените преговори и Доклад от 23.06.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 23 юни 2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително и местни избори, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия. С Указ № 130 от 10 май 2021 г. на президента на Република България са насрочени на 11 юли 2021 г. предсрочни избори за народни представители. Като се вземат предвид кратките срокове между влизането в сила на законодателните промени в Изборния кодекс и датите на насрочените избори, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените си съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции, в изключително кратки срокове.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно промените в нормативната уредба и насрочените избори, които водят до същественото затрудняване на нормалното изпълнение на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя (организацията и произвеждането на машинното гласуване) трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

В допълнение към фактическата обстановка следва да се отбележи, че за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ще са необходими не по-малко от 9401 машини, по една във всяка секция в страната, както и над 300 машини в избирателните секции извън страната. За нуждите на разяснителната кампания, както и за провеждане на обучения на РИК и СИК ще са необходими 120 машини. От проведеното от ЦИК в периода от 30 май до 6 юни 2021 г. експериментално гласуване в различни населени места със СУЕМГ се обоснова необходимостта от осигуряване на повече от една машина в секциите, в които са гласували голям брой избиратели на проведените на 4 април 2021 г. избори за народни представители. Поставянето на допълнителна машина в избирателни секции с голям брой избиратели по избирателните списъци ще съкрати значително времето за гласуване и ще намали свързаните с това рискове в условията на COVID-19.

Централната избирателна комисия ще организира изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с доставените по Договор № 1 от 06.02.2021 г. 9600 СУЕМГ, А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. При доставяне на допълнителен брой от 1637 СУЕМГ, същите по вид и модел, като тези, с които ще се произведат изборите, ще се постигне пълна хардуерна и софтуерна съвместимост. Придобиване на СУЕМГ с различни технически характеристики, при кратките срокове за запознаване с техническата им документация, удостоверяване на съответствията съгласно чл. 213а ИК и одитиране на системния и приложен софтуер, ще създаде затруднения в тяхното използване, настройка на системния и приложен софтуер, както и ще затрудни изпълнението на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя и компетентните органи по чл. 213а, ал. 2 ИК.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия e изпратила покана до „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов – изпълнителен директор, за провеждане на преговори и сключване на договор. Средствата за финансовото обезпечаване на договора се осигуряват съгласно Постановление № 188 от 17.05.2021 г. на Министерски съвет за приемане на план-сметка за разходите за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. и Постановление № 203 от 23.06.2021 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

С поканения участник са проведени преговори, обективирани в Протокол от 22.06.2021 г. и Доклад от 23.06.2021 г. от работата на комисията. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от възложителя условия по предмета на поръчката; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е че за поканения участник „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид горизложеното, Централната избирателна комисия, в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

I.    ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0009, „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов – изпълнителен директор.

II.  ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП с предмет: , на участника „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Филипов – изпълнителен директор.

III.           УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия и главния счетоводител да подпишат с определения за изпълнител участник „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД, ЕИК 831641791, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП, настоящото решение и протоколите и доклада от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения