Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 30
София, 18 юли 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на общинските избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 14, т. 3 и § 5, т. 3 от допълнителните разпоредби, чл. 15, ал. 1 и 3 чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 17, 19, 30 и 31 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Назначаване на общински избирателни комисии
1. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначава общински избирателни комисии (ОИК) за всяка община до 18.08.2011 г. включително (65 дни преди изборния ден).
2. При произвеждането на изборите за общински съветници и кметове едновременно с изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г. ОИК осъществяват правомощията на районни избирателни комисии.
3. Кметовете на общини до 13 август 2011 г. включително (70 дни преди изборния ден) провеждат консултации за съставите на ОИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:
а) парламентарно представени партии и коалиции:
- Политическа партия „ГЕРБ";
- „Коалиция за България";
- Политическа партия „ДПС";
- Политическа партия „Атака";
- „Синята коалиция";
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".
4. Не по-късно от 3 дни преди датата на консултациите кметовете на общини писмено уведомяват местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ" за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на ОИК. Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната община.
5. При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии по т. 3 представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.
6. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
7. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на ОИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 3, кметовете на общини представят в ЦИК до 13 август 2011 г. включително, следните документи:
а) писмено предложение от кмета за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на ОИК;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г.;
д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;
е) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс съгласно приложението;
ж) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.
8. В общините, в които няма кмет, предложението до ЦИК за назначаване на ОИК се прави от временно изпълняващия длъжността кмет на община, а при създадена нова община - от назначения временен кмет.
9. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на ОИК, кметът на общината изпраща на ЦИК не по-късно от 13.08.2011 г. включително (70 дни преди изборния ден), предложенията за състава на ОИК, направени от представителите на партиите и коалициите от партии по т. 3, ведно с документите по т. 7, б. "б" - б. "ж".
10. Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение до 13 август 2011 г., областният управител не по-късно от 16 август 2011 г. включително (67 дни преди изборния ден) прави предложение до ЦИК за състава на съответната ОИК въз основа на предложенията на партиите и коалициите от партии по т. 3.
11. Когато при консултациите за състава на ОИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК по предложението на кмета на общината или по предложение на областния управител - в случаите по т. 10.
12. Когато при консултациите за състава на ОИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 3, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 21 юни 2011 г.
13.1. Общинската избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
13.2. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща ОИК.
13.3. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.
14. 1. Общият брой на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва:
- при до 150 избирателни секции включително на територията на общината - 15 членове;
- с над 150 избирателни секции на територията на общината - 23 членове;
- за градове с районно деление /Варна и Пловдив/ - 31 членове;
- за Столичната община - 39 членове.
14.2. Политическа партия „НДСВ" има право на по един свой член в ОИК извън броя на членовете, посочени по-горе, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от Изборния кодекс.
14.3. При назначаването на членовете на ОИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 21 юни 2011 г., като се използва методът на най-големия остатък.
14.4. В случай че общият брой на ОИК по т. 13.1., 13.2. и 13.3. е четно число, парламентарно представената партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на общинската избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.
14.5. В случай че партията или коалицията от партии, която е с най-голям неоползотворен остатък и следва да посочи член, формира мнозинство в общинската избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.
15.1. Съставът на ОИК за Столична община е общо 41 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 3 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 20 членове, за „Коалиция за България" - 7 членове; за ПП „ДПС" - 7 членове, за ПП „Атака" - 3 членове, за „Синята коалиция" - 3 членове, за ПП „НДСВ" - 1 член.
15.2. Съставът на ОИК за общините в градове с районно деление (Варна и Пловдив) е общо 33 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 3 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 16 членове, за „Коалиция за България" - 6 членове, за ПП „ДПС" - 5 членове, за ПП „Атака" - 3 членове, за „Синята коалиция" - 2 членове, за ПП „НДСВ" - 1 член.
15.3. Съставът на ОИК за общините с над 150 избирателни секции е общо 25 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 3 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 12 членове, за „Коалиция за България" - 4 членове, за ПП „ДПС" - 4 членове, за ПП „Атака" - 2 членове, за „Синята коалиция" - 2 членове, за ПП „НДСВ" - 1 член.
15.4. Съставът на ОИК за общините с до 150 избирателни секции включително, е общо 17 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 3 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 8 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове, за ПП „ДПС" - 3 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член.

II. Изисквания към членовете на общинските избирателни комисии
16. 1. За членове на ОИК се назначават лица, които са:
а) български граждани;
б) навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език;
е) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.
16.2. Обстоятелствата по букви „а", „б", „в", „г" и „д" се установяват с декларация, а по буква „е" - с копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом).
16.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен "специалист по..." до 25.05.2007 г. - влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).
16.4. Членовете на ОИК е препоръчително да са юристи.
16.5. Общинските избирателни комисии се назначават за срока на пълномощията на общинския съвет.

III. Статут на членовете на общинските избирателни комисии
17. Членовете на ОИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.
18. При изпълнение на функциите си членовете на ОИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
19. 1. Не могат да бъдат включвани в състава на ОИК:
а) кандидатите за кметове и общински съветници;
б) народните представители и членовете на Европейския парламент;
в) министрите или заместник-министрите,
г) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;
д) главните секретари на министерство или областна администрация;
е) секретарите на община или кметство;
ж) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура.
з) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;
и) военнослужещите във въоръжените сили;
к) служителите в Министерството на вътрешните работи.
19.2. Членовете на една и съща ОИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения