Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2995-МИ
София, 17 декември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Драгомир Начков Дряновски – кандидат за общински съветник от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, срещу решение № 192-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Самоков

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1624/26.10.2015 г., от Драгомир Начков Дряновски – кандидат за общински съветник от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, срещу решение № 192-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Самоков, с което е проведен на основание чл. 454, ал. 4 от ИК жребий между общинските съветници Драгомир Начков Дряновски и Христо Иванов Ахтаподов, които са получили равен брой преференции – 61, в резултат на който е изтеглено първо името на Христо Иванов Ахтаподов.

Централната избирателна комисия е разгледала жалбата на Драгомир Начков Дряновски, като е приела, че по съществото си същата касае оспорване на изборен резултат, поради което на основание чл. 459 от ИК е изпратила жалбата по компетентност на Административен съд – София-област.

С определение № 830/03.11.2015 г. по адм.д. № 970/2015 г. Административен съд – София-област е оставил без разглеждане жалбата на Драгомир Начков Дряновски, като е прекратил производството по административното дело и е изпратил по компетентност жалбата на Централната избирателна комисия. Така постановеното определение е обжалвано от Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд, който с определение № 12611/25.11.2015 г. по адм.д. № 13036/2015 г. оставя в сила определението на Административен съд – София-област, по адм.д. № 970/2015 г.

С писмо вх. № МИ-08-358/04.12.2015 г. Административен съд – София-област приложено изпраща на Централната избирателна комисия по компетентност жалбата на Драгомир Начков Дряновски.

Жалбоподателят твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 454, ал. 4 от ИК, тъй като жребият е проведен в негово отсъствие. Също така излага доводи, че има съмнение за точния брой на получените за него преференции на територията на община Самоков. Във връзка с наведените от него оплаквания моли да се извърши повторно ръчно броене на преференциалните гласове, дадени за него, и за кандидата Христо Ахтаподов. Прави искане ЦИК да отмени решение № 192-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Самоков, като незаконосъобразно и да разпореди извършване на повторно ръчно броене на преференциите.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и комплектуваната от ОИК преписка по решение № 192-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Самоков, установи следната фактическа обстановка:

С писмо вх. № МИ-15-1624/15.12.2015 г., подписано от председателя и секретаря на ОИК – Самоков, е постъпило обяснение относно процедурата по проведения жребий. Към писмото е приложена справка от „Информационно обслужване“ АД, с час 10,32, от която се установява, че кандидатите на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК под № 17 и под № 7 в листата имат еднакъв брой преференции, а именно 61. Общинската избирателна комисия е насрочила тегленето на жребий за 10,50 ч., като е уведомила по телефона представителя на РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК и кандидатите. В часа, насрочен за жребия, не са се явили двамата кандидати, а само представител на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК. Жребият се е провел и в присъствието на наблюдател от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, при който е изтеглено името на кандидата Христо Иванов Ахтаподов. Жалбоподателят се е явил в общинската избирателна комисия след провеждане на жребия, като е бил уведомен, че първо е изтеглено името на кандидата Христо Иванов Ахтаподов. Жалбоподателят е възразил срещу краткото време от уведомяването му до провеждането на жребия и е изразил желание жребият да бъде повторен в негово присъствие.

Общинската избирателна комисия в обяснението си също така потвърждава, че диспозитивът на оспорваното решение е верен и правилен, като в мотивната част са допуснали техническа грешка при изписването на поредността на кандидатите, която е следвала от проведения жребий.

От правна страна Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима, тъй като решението на ОИК относно теглене на жребий между кандидатите, получили еднакъв брой преференции, е предхождащо решението за обявяване на изборните резултати. То има характер на процедурно решение, което подготвя решението за обявяване на окончателните изборни резултати, поради което не подлежи на самостоятелен контрол. Обжалваното решение е несамостоятелен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК, поради което на оспорване подлежи решението на ОИК, с което се определят изборните резултати.

Жалбата е недопустима и в частта за повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК. Разпоредбата на чл. 459 от ИК предвижда възможност за оспорване на решението на ОИК, с което са определени окончателните резултати от изборите, пред съответния административен съд. Именно в това производство съдът може да осъществи контрол за законосъобразност на проведения жребий и съответно на крайния изборен резултат.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Драгомир Начков Дряновски – кандидат за общински съветник от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, срещу решение № 192-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Самоков, като недопустима.

УКАЗВА на ОИК – Самоков да поправи техническата грешка, допусната в мотивната част на оспорваното решение, в частта относно поредността на кандидатите в резултат на тегления жребий.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения