Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2994-МИ
София, 22 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-10 от 19.02.2024 г. от Сезгин Хасан Кадил – упълномощен представител на ПП „ДПС“, за промяна в ОИК – Поморие. Предлага се на мястото на Натали Христова Широкова-Кадиева – зам.-председател на ОИК да бъде назначена Айшен Бейхан Мустафа.

Към предложението са приложени: заявление от Натали Христова Широкова-Кадиева за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК – Поморие, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Айшен Бейхан Мустафа.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Поморие, област Бургас, Натали Христова Широкова-Кадиева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Поморие, област Бургас, Айшен Бейхан Мустафа, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения