Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2992
София, 20 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 – 189а ЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 9 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”.

1. Предметът на обществената поръчка включва, както следва:

 • двупосочни писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи от български на английски език и от английски на български език;
 • изчитане, проверка и редакция, компютърна текстообработка, форматиране, терминологична и стилова редакция на превода и неговото представяне в електронен формат (Doc и/или Еxcel) посредством запис върху преносим носител или чрез е-mail, а при необходимост от легализация и на хартиен носител;
 • експресен писмен превод в уговорен срок;
 • легализиране на преводи, при условията на конкретна заявка;
 • предоставяне на преводачески услуги от български език на други чужди езици и обратно, извън английския език, при възникнала необходимост за Възложителя;
 • други дейности, съпътстващи превода.

2. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер до 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС.

Прогнозната стойност определя горния праг на стойността на поръчката, но не е задължителна за достигане и разходване от Възложителя.

3. Срок за изпълнение на договора – до достигане на прогнозната стойност до 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС, но не повече от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

4. Одобрява обявата и документацията за обществената поръчка.

5. Определя за отговорни длъжностни лица Елена Хайдушка – ст. юрисконсулт, и Милена Радославова – гл. юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

 • да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;
 • да осъществят дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения