Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2990-МИ
София, 20 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

В Централната избирателна комисия е постъпило оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“.

Общинска избирателна комисия – Варна, е разгледала сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“ чрез Александър Иванов относно несъвместимост на Диан Иванов като заместник-кмет на община Варна и се е произнесла с Решение № 297 от 13.02.2024 г.

В решението си Общинската избирателна комисия – Варна, се е позовала на чл. 39, ал. 1 ЗМСМА, съгласно който заместник-кметовете се назначават от кмета на общината в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и разглеждането на евентуални техни нарушения от ОИК би било недопустимо и е извън компетентността на ОИК, и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс е оставила без разглеждане сигнала.

След като се запозна с преписката Централната избирателна комисия констатира, че решението на ОИК – Варна, е правилно и законосъобразно, тъй като съгласно ЗМСМА компетентният орган е кметът на общината и при наличие на сигнали за несъвместимост на заместник-кметове действията следва да се предприемат от него.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Радио и телевизия „Истина и Свобода“ чрез Александър Иванов Решение № 297 от 13.02.2024 г. на ОИК – Варна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения