Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 299
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини и принтери за нуждите на Централната избирателна комисия“

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на оригинални тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини и принтери за нуждите на Централната избирателна комисия“.

1. Предметът на обществената поръчка включва, както следва:

Доставка на оригинални тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини и принтери за нуждите на Централната избирателна комисия.

Оригиналните тонер касети и барабани, следва: да бъдат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера съгласно Техническата спецификация към документацията. Трябва да отговарят на нормативно-установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители. Трябва да са запечатани в оригинални опаковки, на които да е отбелязана датата на производство. Трябва да са нови, неупотребявани и да са произведени от производителя на съответната търговска марка техника или от оторизирани от него лица и при използването, на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя. Тонер касетите да са с остатъчен срок на годност не по - малък от една година, считано от момента на доставката.

2. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер до 70 000 (седемдесет хиляди) лева без включен ДДС.

3. ОДОБРЯВА обявата и документацията за обществената поръчка.

4. Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков – главен юрисконсулт и Иван Владимиров – юрисконсулт в звено „Правна дейност“ в дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2475-МИ / 20.09.2023

    относно: отмяна на Решение № 2461-МИ от 19.09.2023 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове

  • № 2474-МИ / 20.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Хитрино, област Шумен

  • № 2473-МИ / 20.09.2023

    относно: жалба от Костадин Костадинов – председател и представляващ партия „Възраждане“, срещу решение № 27-МИ от 17.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Суворово

  • всички решения