Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 299-ЕП
София, 11 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД

С вх. № ЕП-20-227/08.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка по компетентност на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД. Към сигнала е приложен на 1 брой електронен носител със запис на аудио-визуално съдържание на ПП „ВМРО - БНД“, предоставен за разпространение на 09.05.2019 г. в програмата на Телевизия „България 24“ на доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

Телевизионният материал съдържа два предизборни клипа в подкрепа на Христо Смоленов и Ангел Джамбазки – кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в листата на ПП „ВМРО – БНД“. Клиповете са излъчени на 9 май 2019 г. във времевия диапазон 11:59 ч. до 12:01 ч. на 9 май 2019 г. Телевизионният материал безспорно има характер на предизборен агитационен материал, представени в рубрика „Избори за Европейски парламент“ на Телевизия „България 24“, и носи задължителния за такъв материал атрибут – предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. В излъчените два предизборни клипа с аудиовизуално съдържание липсва означението, че са платена форма на отразяване на предизборната кампания на политическите партии и коалиции.

„Вижън лаб“ ЕООД е доставчик на медийна услуга на Телевизия „България 24“. От извършената проверка на страницата на Телевизия „България 24“ се установи, че е публикуван сключен договор от 25.04.2019 г. между ПП „ВМРО - БНД“, представлявана от Красимир Каракачанов – председател, и „Вижън лаб“ ЕООД, представлявано от Мартин Христов – управител, с предмет на договора – телевизията да предоставя на възложителя срещу заплащане програмно време в програмата на национална телевизия „България 24“ за отразяване на предизборната кампания в изборите за Европарламент на 26 май 2019 г.

По силата на чл. 179 ИК задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. От предоставения предизборен агитационен материал е видно, че това изискване не е спазено. Осъществен е съставът на чл. 179 ИК от Мартин Христов Христов в качеството му на управител на „Вижън лаб“ ЕООД.

Предвид горното и на основание чл. 179 във връзка с чл. 474, ал. 1 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 179 ИК по отношение на „Вижън лаб“ ЕООД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 5, ет. 1, представлявано от управителя Мартин Христов Христов, ЕГН ……….., за излъчване на предизборен агитационен материал, с аудио-визуално съдържание, представляващ два клипа за отразяване на предизборната кампания на ПП „ВМРО - БНД“, предоставени на доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД за разпространение в програмата на Телевизия България 24 на 09.05.2019 г. във времевия диапазон от 11,59 до 12,01 ч. на 9 май 2019 г., които не са отделени чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Мартин Христов Христов, ЕГН ……….., в качеството му на директор и представител на „Вижън лаб“ ЕООД.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения