Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 299-ЕП
София, 7 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило са заявлениe с вх. № ЕП-18-37 от 06.05.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 809 (осемстотин и девет) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 809 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

1 Неделчо Добрев Колаклиев
2 Роза Андреева Аспарухова
3 Веска Дончева Нанева
4 Александър Красимиров Андреев
5 Мирослав Ангелов Симеонов
6 Живко Николов Илиев
7 Дончо Ненов Йорданов
8 Нено Йорданов Дончев
9 Станка Колева Стойчева
10 Станка Стойчева Илиева
11 Божидар Живков Николов
12 Стойчо Колев Илиев
13 Митко Колев Илиев
14 Радостина Георгиева Йорданова
15 Илия Сонев Николов
16 Пенка Станкова Илиева
17 Тодор Христов Йорданов
18 Ангел Стойчев Илиев
19 Диана Тихомирова Ченкова
20 Иванка Георгиева Ченкова
21 Иван Николов Ченков
22 Кольо Стойчев Илиев
23 Ивана Надеждова Иванова
24 Господин Стойчев Илиев
25 Георги Манев Йорданов
26 Исус Манев Йорданов
27 Василка Георгиева Петкова
28 Мани Жоров Йорданов
29 Наньо Дончев Нанев
30 Стафанка Георгиева Попова
31 Мария Тодорова Чакърова
32 Красимир Андреев Аспарухов
33 Фатма Мехмед Йоз
34 Тюркер Али Йоз
35 Тунджай Йозджан Мемиш
36 Айля Ахмед Мемиш
37 Лиляна Сандева Сандева
38 Михаил Миленов Валентинов
39 Методи Миленов Валентинов
40 Милен Методиев Валентинов
41 Валери Стефков Пондев
42 Румяна Стефкова Пондева
43 Юркие Осман Али
44 Гюлфизе Мустафа Али
45 Елман Ахмед Молла
46 Мустафа Шукри Мехмедов
47 Юлия Шинева Кемалова
48 Фатма Раимова Пателова
49 Асен Емилиев Мартинов
50 Раагибе Ахмедова Насуфова
51 Сабие Феимова Фадълова
52 Асен Емилов Михайлов
53 Страхил Костов Любенов
54 Сюлеман Мустафа Осман
55 Мартин Михайлов Асенов
56 Михаил Минчев Митев
57 Юсеин Сюлейман Мутка
58 Фелиз Сабри Кадъолу
59 Албена Василева Михайлова
60 Димитър Митков Велев
61 Сание Хасан Нихат
62 Асен Момчилов Асенов
63 Сюдие Юсеин Палыош
64 Емне Юсеин Рамадан
65 Тодор Тодоров Миладинов
66 Юрии Мишев Илиев
67 Асен Юлиянов Асенов
68 Сесил Осман Ариф
69 Фетка Минчева Георгиева
70 Живка Асенова Петрова
71 Виолета Николова Кирчева
72 Фатме Енвер Шукриева
73 Саид Мехмедов Насуфов
74 Мехмде Ремзи Календер
75 Борис Христов Шинев
76 Юсеин Шукриев Мехмедов
77 Мустафа Ремзи Клаендер
78 Радослава Щилиянова Колева
79 Фатма Нури Али
80 Гита Ширева Ереджеп
81 Анета Руменова Георгиева
82 Бистра Чавдарова Асан
83 Ренета Миланова Костадинова
84 Мустафа Омар Бакер
85 Мерташ Асан Карабоюк
86 Филип Иванов Стефанов
87 Джейлян Мехмде Бекир
88 Ахмед Асан Уст
89 Сергей Рашев Палов
90 Мехмед Аптулов Юмеров
91 Смаил Салиев Юзеиров
92 Бейзат Кемалов Кьойбашиев
93 Аптраман Смаилов Бюлбюлов
94 Джемал Ахмедов Дервишев
95 Лютфи Мустафа Карагьоз
96 Джамал Юсеин Арабаджи
97 Адем Мохаремов Крънчев
98 Алейдин Ахмедов Имамов
99 Мехмед Мохаремов Камберов
100 Фатма Мохаремова Махмудова
101 Кязим Садък Сюлейман
102 Ариф Ибайзер Ходжа
103 Ерхан Ариф Ходжа
104 Метин Махмуд Софта
105 Рушен Алева Ферадова
106 Ибрям Мустафов Гюргенджиев
107 Айваз Мехмед Айваз
108 Нефиз Емин Дурмуш
109 Али Али Кенан
110 Росица Стоянова Пашова
111 Асан Мустан Кадъолу
112 Димитър Стефчев Иванов
113 Господин Пеев Будаков
114 Стефани Тодорова Петрова
115 Андон Зафиров Илиев
116 Тодор Щилиянов Кръзтев
117 Васил Валентинов Василев
118 Димитринка Валентинова Кръстева
119 Щилиян Василев Кръстев
120 Парушка Илкова Панайотова
121 Димитрина Кръстева Будакова
122 Стефан Стефанов Панайотов
123 Фосподин Тодоров Господинов
124 Божидара Красимирова Янкова
125 Весела Тодорова Будакова
126 Симион Илков Тенев
127 Янко Неделчев Янков
128 Мария Неделчева Панайотова
129 Пламен Янков Николов
130 Стефан Данчев Ганушев
131 Йорданка Радостинова Илиева
132 Елена Стефанова Димитрова
133 Силвия Стефчева Иванова
134 Сашко Михайлов Големанов
135 Донка Апостолова Големанова
136 Димитър Михалев Мачков
137 Радка Петрова Николова
138 Иван Йорданов Стоянов
139 Васил Йорданов Михалев
140 Йордан Михалев Якатов
141 Радка Василева Якатова
142 Димитър Маринов Михалев
143 Марияна Йорданова Худова
144 Ваня Драгова Георгева
145 Панайот Алексиев Драганов
146 Пламен Янчев Петров
147 Димитър Василев Будаков
148 Дора Василева Маринова
149 Георги Димитров Георгиев
150 Петър Василев Мунев
151 Диан Александров Костов
152 Надя Стоянова Георгиева
153 Марин Тодоров Василев
154 Радка Маринова Тдорова
155 Илка Спартакова Александрова
156 Тончо Тодоров Василев
157 Дончо Дончев Урумов
158 Георги Михайлов Атанасов
159 Петър Андонов Иванов
160 Добринка Веселинова Дундукова
161 Марин Стефанов Стефанов
162 Десислава Игнатова Станчева
163 Спасимир Драгомиров Станчев
164 Мария Василева Патронова
165 Станка Василева Гачева
166 Милчо Стефанов Гачев
167 Веселин Милчев Гачев
168 Цонка Симионова Атанасова
169 Янка Христова Аласонова
170 Ради Петров Шудов
171 Добрин Радев Шудов
172 Митка Миткова Атанасова
173 Николай Костов Атанасов
174 Илиян Костов Атанасов
175 Румен Николов Шудов
176 Роско Йорданов Стоянов
177 Кортеза Данчева Гачева
178 Йоско Ангелов Хасанов
179 Мелиат Исмаилова Хасанова
180 Румен Аспарухов Ангелов
181 Митко Николаев Ангелов
182 Гала Димитрова Ангелова
183 Ангел Асенов Ангелов
184 Деян Ангелов Бошнаков
185 Бонка Ангелова Христова
186 Пепа Иванова Яримова
187 Стоян Иванов Панайотов
188 Румяна Сашева Атанасова
189 Зейнен Османова Хасанова
190 Сали Османов Салиев
191 Фатме Салиева Османова
192 Живко Василев Янков
193 Галя Ангелова Янкова
194 Александър Живков Янков
195 Софка Алексиева Ангелова
196 Рабие Алиева Янкова
197 Ешрев Исмайлова Исмаилова
198 Айтен Гюнайдинова Чиракова
199 Гювин Салиев Чираков
200 Стефан Димитров Сачанов
201 Зюнбюла Алиева САчанова
202 Гюзели Гюнаидинова Чарикова
203 Ахмед Ибраймов Чариков
204 Сунай Мехмедов Яшаров
205 Мурвет Ахмедова Якобова
206 Хасан Хасанов Хусейнов
207 Алдин Хасанов Алдинов
208 Аса Михайлова Алдинова
209 Сабин Асенов Стефанов
210 Пепа Ангелова Стоянова
211 Шерифе Ахмедова Алиева
212 Рали радославов Ралиев
213 Деана Добрева Здравкова
214 Юри Йорданов Дуков
215 Жена Михаилова Дукова
216 Таня Асенова Стефанова
217 Хасан Алиев Хасанов
218 Али Хасанов Алиев
219 Фатме Мехмедалиева Алиева
220 Фатме Ахмедова алиева
221 Сабина Светославова Сашева
222 Орлин Александров Фуркажиев
223 Йосиф Александров Йосков
224 Михаел Димитров Съчанов
225 Магдалена Илиева Чъчанова
226 Зорка Христова Ангелова
227 Федаи Ибрийжов Хюсеинов
228 Пепа Ангелова Асенова
229 Бахар Билянова Алиева
230 Риза Ковев Александров
231 Йордан Балчев Казаков
232 Рабие Фикретова Алиева
233 Златка Асенова Казакова
234 Стефан Балчев Казаков
235 Члия Емалова Янкова
236 Албена Балчева Казакова
237 Мехмед Яшаров Алиев
238 Сехер Асанова Алиева
239 Венцислав Радославов Ралиев
240 Мустафа Стефанов САчанов
241 Недка Младенова Михайлова
242 Филизка Юлианова Миткова
243 Лиляна Михайлова Ангелова
244 Янко Михайлов Янков
245 Михаил Янков Христов
246 Аспарух Михайлов Съчанов
247 Стефан Евгенов Кескинов
248 Николай Ангелов Огнянов
249 Атанас Ангелов Йорданов
250 Айдън Адемов Адемов
251 Хабибе Керимова Керимова
252 Тензиле Кезимова Салиева
253 Ангел Николов Русев
254 Фатме Ахмедова Мустафова
255 Галин Иванов Йорданов
256 Сава Савов Савов
257 Надка Иванова Райнова
258 Ахмед Арифов Ходжев
259 Исмаил Хасанов Хасанов
260 Орхан Исмаилов Хасанов
261 Велчо Димитров Иванов
262 Иван Дончев Загорков
263 Димитър Маринов Куртев
264 Захари Илиев Илиев
265 Илия Захаринов Илиев
266 Димитър Илиев Илиев
267 Иван Захариев Маринов
268 Венцислав Димитров Василев
269 Георги Христов Заков
270 Радка Борисова Славчева
271 Филип Огнянов Юлиянов
272 Георги Борисов Карагеоргиев
273 Борис георгиев Карагеоргиев
274 Ивайло Мирославов Радославов
275 Рони Абдул Рахман Мао
276 Петър Ценимиров Братоев
277 Желязко Йосифов Франческов
278 Янислав Ивов Димитров
279 Никол Николаева Иванова
280 Златина Иванова Балабанова
281 Мила Борисова Манова
282 Деньо Красимиров Радев
283 Иванка Йоханова Шибилова
284 Методи Начков Маринов
285 Лалка Вескова Маринова
286 Начко Маринов Николов
287 Николина Начкова Маринова
288 Павлина Начкова Маринова
289 Мария Тошкова Павлова
290 Тихомир Първанов Трендафилов
291 Петър Алексиев Велков
292 Румен Иванов Христозов
293 Мария Илкова Ерол
294 Надежда Георгиева Атанасова
295 Златка Илиева Иванова
296 Ангел Митков Чирпанлиев
297 Фатма Мехмедова Мирославова
298 Севда Манолова Асенова
299 Филип Дамянов Александров
300 Горица Кирилова Атанасова
301 Елена Валентинова Стоянова
302 Мирослав Димитров Стоянов
303 Димитър Красимиров Игнатов
304 Цветан Ангелов Грозданов
305 Виолета Цветанова Трайкова
306 Слави Иванов Славов
307 Анка Радославова Крушева
308 Минка Радославова Крушева
309 Наска Методиева Михайлова
310 Иван Ангелов Атанасов
311 Альоша Руменов Аспарухов
312 Смаил Хасанов Ахмедов
313 Бован Ангелов Михайлов
314 Али Мехмедов Менкен
315 Фанка Мирославова Илиева
316 Златина Бориславова Мирославова
317 Мирослав Шмилев Мирославов
318 Стоян Илиев Илиев
319 Мария Георгиева Илиева
320 Калин Руменов Кръстев
321 Тодор Иванов Медковски
322 Константин Стефанов Йончев
323 Любомир Кирилов Борисов
324 Десислава Петрова Донева
325 Зойка Георгиева Цончева
326 Иван Александров Арсов
327 Петър Иванов Арсов
328 Катерина Димитрова Борисова
329 Мирослав Гетов Симеонов
330 Габриела Ангелова Гигова
331 Любка Досева Милова
332 Ванина Ваньова Иванова
333 Виктория Павлова Павлова
334 Юлита Валериева Дунева
335 Мария Андреева Чакалска
336 Константин Мирославов Симеонов
337 Людмил Петев Цветанов
338 Елена Мирославова Симеонова
339 Атина Тодорова Ценова
340 Величко Стоянов Райков
341 Мариян Асенов Янев
342 Красимира Николаева Богданова
343 Йордан Илиев Патев
344 Сезгин Хасанов Хасанов
345 Тодор Благоев Бундев
346 Пламен Георгиев Маринов
347 Нико Славов Русев
348 Ивелин Георгиев Недялков
349 Радка Бонева Колева
350 Христина Стефанова Филчева
351 Мария Дончева Божанова
352 Нели Димитрова Николова
353 Димка Каранфилова Митова
354 Донка Върбанова Панайотова
355 Надка Христова Стоянова
356 Петранка Колева Пенчева
357 Цеца Иванова Недялкова
358 Десислава Иванова Димитрова
359 Румяна Иванова Георгиева
360 Петър Иванов Джуров
361 Иван Тотев Петров
362 Неждет Илязов Ниязиев
363 Хасан Юсуфов Мехмедов
364 Ивайло Георгиев Митов
365 Христо Маринов Йорданов
366 Фиданка Милчева Маринова
367 Николай Пенчев Михов
368 Галя Йосифова Минева
369 Атанас Николаев Николов
370 Теменужка Кънчева Узунова
371 Цанка Бонева Николова
372 Цветомир Андреев Дуев
373 Халибрям Ибрям Реджеб
374 Адиле Назъфова Ниязиева
375 Йонелия Колева Тодорова
376 Ружин Мартинов Митев
377 Радослава Дончева Цанева
378 Маргарита Методиева Дуева
379 Назъм Рамадан Неджеб
380 Владислав Георгиев Георгиев
381 Стоянка Георгиева Николова
382 Антон Гюнай Неджиб
383 Ивайло Пенчев Кощелаков
384 Тодорка Костова Дамянова
385 Фахрие Емин Мехмед
386 Илмие Хасан Ахмед
387 Недка Ангелова Пинева
388 Февзи Сабри Мехмед
389 Мирослав Павлов Чернев
390 Джеваил Мехмедов Гайтанджиев
391 Игбал Мустун Юсеинов
392 Лазар Колев Лазаров
393 Асен Методиев Маринов
394 Александрина Ивелинива Александрова
395 Мирослава Христова Пенчева
396 Анелия Асенова Асенова
397 Асен Асенов Челиков
398 Юлияна Райкова Съчкова
399 Мирослава Руменова Димитрова
400 Методи Иванов Методиев
401 Станимир Кирилов Георгиев
402 Радостин Тодоров Николов
403 Тихомир Георгиев Колев
404 Али Билялов Мустафов
405 Асен Йосифов Габровлиев
406 Емил Йосифов Димитров
407 Фикрет Реджепов Махмудов
408 Мелейсин Реджепов Махмудов
409 Риза Бисеров Филеков
410 Ангел Юлиянов Димитров
411 Емил Антонов Георгиев
412 Анелия Румянова Василева
413 Петър Георгиев Желязков
414 Недялка Миланова Йорданова
415 Иван Сашев Маврудов
416 Веселин Христов Инджов
417 Орхан Юсеинов Юсеинов
418 Неджатин Зекиров Салимов
419 Тоня Николова Ноева-Донева
420 Александър Георгиев Петров
421 Алексей Божилов Долов
422 Енчо Ризов Филеков
423 Аделин Евгениев Шибилев
424 Емин Шефеков Моллов
425 Ванеса Красимирова Косева
426 Сюлейман Асанов Махмудов
427 Елисавета Стефанова Райкова
428 Емин Мюмюн Юсеин
429 Айшегюл Мехмед Ахмед
430 Ивелин Антонов Пенчев
431 Раиф Рамадан Мустафа
432 Недялка Николаева Василева
433 Стела Стефанова Маркова
434 Севджан Адем Юмер
435 Десислава Руменова Димитрова
436 Драгомира Величкова Русева
437 Ашкън Шюкрю Хюсеин
438 Мария Тодорова Георгиева
439 Никола Иванов Николов
440 Юлиян Христов Кръстев
441 Даниела Венкова Христова
442 Християна Георгиева Иванова
443 Веселин Колев Колев
444 Илкнур Назми Мехмед
445 Гюнайдън Емин Асан
446 Емилия Миленова Гатева
447 Велимир Михайлов Михайлов
448 Минка Монева Шинева
449 Силвия Бориславова Христова
450 Цветанка Ганчева Гичева - Иванова
451 Десислава Стефанова Николова
452 Стефан Ганчев Косев
453 Султана Рачева Пляскова
454 Христо Ренатов Михайлов
455 Катя Минкова Монкова
456 Борислава Христова Петрова
457 Тихомир Димитров Вачков
458 Анка Емилова Михайлова
459 Анка Маринова Михайлова
460 Данаил Минков Асенов
461 Милен Митков Георгиев
462 Стефан Ангелов Иванов
463 Виолета Георгиева Стоянова
464 Мария Христова Петрова
465 Николай Венков Михайлов
466 Ивета Стефанова Димитрова
467 Димо Йонков Маринов
468 Гюлсес Вевни Николова
469 Кина Георгиева Николова
470 Милена Минчева Съменова
471 Звезделина Иванова Банева
472 Стефанка Тинчева Петрова
473 Симона Георгиева Събчева
474 Фадул Беадинов Юнузов
475 Величка Христова Илиева
476 Галина Петрова Мантурова
477 Снежана Недялкова Караджова
478 Людмил Любенов Николов
479 Светослав Димитров Айанов
480 Таня Димитрова Кирилова
481 Венцислав Иванов Цветанов
482 Иван Давидов Табошев
483 Светослав Стефанов Савчев
484 Радка Димитрова Борисова
485 Димитър Петров Яков
486 Иван Иванов Стефанов
487 Цанка Радославова Радославова
488 Веска Василева Цанкова
489 Ерол Себахатинов Ристемов
490 Грета Диянова Михалева
491 Гиокхан Айдън Юсеин
492 Димитър Валентинов Шолов
493 Тонислав Желязков Желязков
494 Бахри Хюсеин Ефраим
495 Нуртен Ахмед Мустафа
496 Мартин Стефанов Драголов
497 Камелия Стефанова Кирилова
498 Желязко Георгиев Добрев
499 Стефан Иванов Цанев
500 Камен Михайлов Маринов
501 Кирил Асенов Алтънов
502 Магдалена Андреева Иванова
503 Боян Иванов Бончев
504 Борислав Олегов Евтимов
505 Мирослав Малинов Александров
506 Ивайло Пламенов Иванов
507 Йордан Мишов Михов
508 Емил Николаев Милев
509 Иван Господинов Иванов
510 Димитър Красимиров Димитров
511 Димитър Петков Арнаудов
512 Еделин Огнянов Петков
513 Диляна Цончева Марева
514 Царина Васкова Пашова
515 Денис Делянов Вълканов
516 Яна Георгиева Желева
517 Ивайло Цветозаров Иванов
518 Ивелина Атанасова Димитрова
519 Ивелин Руменов Бояджиев
520 Георги Спасов Цанев
521 Станислава Мончева Монева
522 Косара Любомирова Маринова
523 Виктор Костадинов Маринов
524 Генади Маргаритов Илиев
525 Камелия Петкова Парпулова
526 Мирослав Николаев Лишовски
527 Павлина Красимирова Тошева
528 Йолиян Севдалинов Ковачев
529 Сюлейман Мустафов Сюлейманов
530 Алейдин Яшаров Кюрдов
531 Юксел Неджат Ходжа
532 Мюлхен Джелал Аджъ
533 Керим Исмаил Ибрям
534 Ясен Ненков Якимов
535 Алекси Костов Алексиев
536 Милен Павлинов Трифонов
537 Иван Костов Мариов
538 Ася Мехмедов Нанев
539 Ася Юсеинова Салиева
540 Мехмед Мустафов Мехмедов
541 Айрие Кязимова Велиева
542 Веисел Мехмедов Нонев
543 Кязим Мустафов Велиев
544 Кемал Алиев Асанов
545 Юсеин Османов Чолаков
546 Али Ахмедов Ахмедов
547 Стефан Ангелов Стефанов
548 Емил Милев Филеф
549 Веселин Николов Иванов
550 Николай Веселинов Николов
551 Коста Иванов Костов
552 Никола Иванов Рачев
553 Феим Яшаров Ибрямов
554 Кемал Ибрямов Юсеинов
555 Рангел Кирилов Аспарухов
556 Росица Стефанова Ангелова
557 Себайтин Али Ахмед
558 Леман Мехмед Ахмед
559 Мима Иванова Ангелова
560 Али Асанов Ахмед
561 Ахмед Али Ахмед
562 Маргарита Стефаноеа Къдрекова
563 Сенер Мехмедова Мехмедова
564 Вуражан Сейдов Текеджиков
565 Стилиян Красимиров Вънков
566 Айдън Шабанов Османов
567 Кинас Айдън Османов
568 Найден Андреев Ангелов
569 Александър Андреев Ангелов
570 Асан Юсеинов Мехмедов
571 Тимур Мустафа Айдън
572 Евстати Юлиянов Алексиев
573 Асан Реджепов Османов
574 Мехмет Мустафа Айдън
575 Бейсим Асанов Асанов
576 Бисер Михаилов Руменов
577 Тихомир Ивов Христов
578 Фатме Алиева Салиева
579 Сеид Уражан Сеидов
580 Октай Рамадан Дормуш
581 Ердинч Рашид Осман
582 Ахмед Ахмет Рифат
583 Сюлейман Ибрахим Топчу
584 Адем Алиев Гавазов
585 Гюнай Ахмед Йоллоу
586 Мустафа Ибрахимов Падиков
587 Азис Юсусов Пала
588 Росен Иванов Колчев
589 Меламедин Яшаров Юмеров
590 Осман Сеидов Османов
591 Филип Андреев Андреев
592 Бенхур Али Акиф
593 Марям Мердан Исмаил
594 Кадир Бекир Бекир
595 Серихан Ремзи Сюлейман
596 Хасан Салим Якуб
597 Самет Ахмед Сеид
598 Виждан Шериф Шакир
599 Нуртен Ахмед Ахмед
600 Мартин Боранов Дервишев
601 Невин Марям Мердан
602 Зейджан Февзи Дауд
603 Халиме Махмуд Осман
604 Мюбера Махмудова Мустафова
605 Ленко Атанасов Драганов
606 Юмер Юсуф Кадир
607 Невим Сеидахмет Мустафа
608 Зейра Ахмед Мустафа
609 Райна Василева Начева
610 Нела Калинова Александрова
611 Милчо Лазаров Маринов
612 Орхан Нязим Мехмед
613 Еленко Атанасов Ивайлов
614 Юмер Ахмедов Юмеров
615 Себает Исмаил Мехмед
616 Нювит Исмаилова Хасанова
617 Иван Илиев Ангелов
618 Неждет Решад Мехмед
619 Самуил Митков Андреев
620 Сали Селиманов Елиманов
621 Тунай Неджмединов Исмаилов
622 Бахтен Алиибрям Мустафа
623 Айлин Юксел Ахмед
624 Юсеин Исмаилов Разим
625 Мехмедали Арифов Еминов
626 Ренгинар Бахриева Ахмедова
627 Антон Христов Маринов
628 Азизе Яшар Разим
629 Гюлсерен Рамис Ариф
630 Бингюл Хюсеин Ахмед
631 Бехат Мемиш Сали
632 Мевлидживан Бейзат Мустафа
633 Нурджихан Бедри Алиш
634 Мюмюн Али Хюсеин
635 Октай Метин Осман
636 Севен Сезгин Тефик
637 Неделчо Йорданов Неделчев
638 Емин Салиев Салиев
639 Хюрмюс Тасим Наим
640 Айшегюл Исмаилова Юсеин
641 Биляна Найденова Симеонова
642 Силвана Теофилова Борисова
643 Алтънай Ахмед Сеид
644 Осман Мюрселов Хасанов
645 Джанан Кемал Сали
646 Ведат Тефиков Кязимов
647 Аксел Орхан Ахмед
648 Разие Кабил Мемиш
649 Гюнай Мехмедов Арифов
650 Юлияна Вълева Стоянова
651 Ремзия Садък Асан
652 Разие Шакир Осман
653 Мелиха Дауд Тахирова
654 Журвен Али Мехмет
655 Нурай Нурайдън Нури
656 Азис Илхан Мустафа
657 Садък Мустафа Садък
658 Назмия Халим Хамди
659 Живко Тодоров Александров
660 Мехмед Халил Салим
661 Садък Али Хасан
662 Фатме Дюнями Емин
663 Айдън Демир Еюб
664 Мюрсел Мустафа Мюрсел
665 Айхан Мехмед Али
666 Айхан Сами Муса
667 Зехнун Мехмед Ибрям
668 Шевкъ Якуб Исмаил
669 Неждет Риза Тюфекчи
670 Румен Димов Димов
671 Илхан Ебазер Исмаил
672 Танер Фикретов Хасанов
673 Сезгин Февзи Рамис
674 Сейрани Ибрям Алегбер
675 Месут Али Мюмюн
676 Динчер Исметов Георгиев
677 Жасмин Шинаси Халил
678 Хаджер Али Сали
679 Зевджие Алейдинова Тулчалъ
680 Мехмед Ахмед Садък
681 Метин Мехмед Ибрям
682 Синан Ремзи Ибрям
683 Айлин Закир Насуф
684 Алтънай Фаик Мехмед
685 Джейлян Исмет Билял
686 Айхан Ембия Ахмед
687 Назми Раимов Адилов
688 Лютфи Сюлейман Мустафа
689 Нурел Аби Ахмед
690 Сунай Халил Мехмед
691 Айдън Хайредин Сюлейман
692 Джейлян Ердинч Сеид
693 Айхан Айдън Мехмед
694 Вилдан Адем Али
695 Иван Весков Боянов
696 Сениха Халибрям Халил
697 Салие Махмуд Бошнак
698 Бехайдин Реджеб Асан
699 Айсун Бейхан Садулла
700 Севдет Исмаил Юсеин
701 Севдалин Кънев Симеонов
702 Гюрхан Байрам Бейрул
703 Билгин Али Кемал
704 Йозгюр Шефкет Феим
705 Ешреф Али Асан
706 Ереджеб Исмаил Феим
707 Яшарали Мехмед Кадир
708 Берхат Бейти Осман
709 Джанер Джемал Али
710 Фанка Михайлова Ангелова
711 Сунай Лютфи Шабан
712 Вайде Салим Юмер
713 Сеяре Шабан Ереджеб
714 Едис Гюнай Айваз
715 Максим Рибитва
716 Сунай Мустафа Али
717 Али Мехмед Байрам
718 Кемал Джемил Дуран
719 Ердинч Неждет Рушид
720 Талят Ибрям Еюуп
721 Сали Метин Сали
722 Ахмед Али Ахмед
723 Айдън Ахмед Халил
724 Тюркян Ремзи Риза
725 Денис Талят Ахмед
726 Неби Асан Сали
727 Сузан Илхан Муддин
728 Илия Христов Стоилов
729 Шинаси Юсуф Мехмед
730 Исмаил Бейти Али
731 Йозджан Мехмед Мюстеджеб
732 Бончо Костадинов Ангелов
733 Левент Джевдет Кемал
734 Добри Стоянов Станев
735 Алкин Сейрани Карани
736 Нурсел Веис Халид
737 Неждет Шабан Хюсеин
738 Хюсеин Кадир Хюсеин
739 Мехмед Сюлейман Мехмед
740 Сейрани Хюсмен Терзи
741 Неше Бахри Сабит
742 Ерсин Мехмед Кютюб
743 Селяхидин Сюлейман Руфи
744 Самет Исмаил Селим
745 Нурхан Мухарем Махмуд
746 Синан Нури Нурулла
747 Дженгис Дуран Рамадан
748 Налян Мудин Тасин
749 Лятиф Реджеб Кямил
750 Хикмет Рахим Шабан
751 Ридван Саид Рюстем
752 Талят Нихат Ахмед
753 Танер Заид Ваид
754 Емир Расим Осман
755 Амза Сали Салим
756 Небает Шукри Сюлейман
757 Сердар Вахдет Адем
758 Ерджан Мюдесир Еюб
759 Юсуф Якуб Юсуф
760 Ерхан Еминов Шакиров
761 Селяйдин Акъ Амза
762 Асан Юсеинов Зекерия
763 Сания Мустафа Юсуф
764 Мехмед Ахмед Кязим
765 Джанер Исмаил Ахмед
766 Джанер Юдаим Джелил
767 Исмаил Дауд Кямил
768 Емине Акъ Мата
769 Нилюфер Сейфидин Осман
770 Реджеп Махмуд Салим
771 Барие Исмаил Ахмед
772 Саиме Ахмед Салим
773 Шефкия Мехмед Равалъ
774 Гюлбахар Фарадин Узун
775 Маргарита Неделчева Райкова
776 Сейдегюл Мустафа Рамис
777 Себаит Юсуф Кичуков
778 Лютви Асан Саролу
779 Нурбин Салим Юсеин
780 Левент Сали Вели
781 Айгюн Сидеров Исаев
782 Сюзан Сейфидин Феим
783 Ферад Мухарем Ферад
784 Идириз Яхя Исмаил
785 Ерджан Ахмед Исмаил
786 Стефан Теофилов Николов
787 Румен Стефанов Теофилов
788 Йорданка Евтимова Георгиева
789 Гергана Станкова Василева
790 Марийка Горянова Николова
791 Георги Асенов Колев
792 Боян Андреев Рангелов
793 Татяна Здравкова Владова
794 Маргарита Крумова Савова
795 Емилия Георгиева Аврамова
796 Петър Стоилков Соянов
797 Борислав Петров Ефродимов
798 Шерафедин Османзеннуриев Рашидов
799 Фатме Мехмедова Исмаилова
800 Невен Зафиров Рафаилов
801 Наджие Халилова Мехмед
802 Тюркян Гюрселова Алишева
803 Гюрсес Гюрселов Алишев
804 Севил Мехмед Вели
805 Хатче Илмиева Салимова
806 Фатме Ридванова Ахмедова
807 Айше Басри Исмаил
808 Стоян Петров Дуров
809 Ирфан Джелил Юзер

Отказва регистрация на следните лица:

  1. Живка Асенова Петрова
  2. Иван Иванов Иванов
  3. Зорка Христова Ангелова
  4. Янко Михайлов Янков
  5. Параскева Димитрова Костова
  6. Георги Филипов Филипов
  7. Виктория Димитрова Стоянова
  8. Алпер Сабри Мехмед

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения