Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 299-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-248 от 13.08.2011 г. от кмета на община Неделино, област Смолян, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи от проведени консултации на 25.07.2011 г., 29.07.2011 г. и 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Неделино.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател и секретар на ОИК в община Неделино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Надя Стефанова Хаджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Милен Сашев Личев

 

СЕКРЕТАР:

Росен Алексиев Стоянов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Надка Васкова Бодурова

 

 

Стойко Митков Минчев

 

 

Елка Бориславова Чандърова

 

 

Светла Боянова Димитрова

 

 

Антония Бисерова Данаилова

 

 

Надежда Младенова Нейчева

 

 

Росица Миткова Родопска

 

 

Снежана Стефанова Карафезиева

 

 

Даниел Борисов Каров

 

 

Даниела Стоянова Чафадарова

 

 

Антоанета Любенова Миланова

 

 

Розен Асенов Книжаров

 

 

Румяна Стефанова Караиванова

 

 

Митко Желязков Евтимов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения