Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2989-МИ
София, 20 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Варна, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-7 от 09.02.2024 г. от С. Т. Т. – упълномощен представител на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за временно заместване на Милен Димов Димов – член на ОИК – Варна. Предлага се на мястото на Милен Димов Димов да бъде назначена Галина Ясенова Асенова.

Към предложението са приложени: заявление от Милен Димов Димов за временното му освобождаване от 11.02.2024 г. до 31.03.2024 г. като член на ОИК – Варна; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Галина Ясенова Асенова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, област Варна, Галина Ясенова Асенова, ЕГН, на мястото на Милен Димов Димов, ЕГН, за времето до 31.03.2024 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения