Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2989-МИ/НР
София, 15 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област

С вх. № МИ-15-2191 от 4 декември 2015 г. е постъпило заявление от секретаря на ОИК – Костинброд, Софийска област, Елица Стефчева Младенова, че желае да бъде освободена като секретар на ОИК – Костинброд, Софийска област, поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си.

Под същия номер с дата 10 декември 2015 г. е постъпило предложение от представляващия коалиция „БСП лява България“ Зоя Йорданова за назначаване на Мая Николова Стефчева за секретар на ОИК – Костинброд. Към предложението са приложени декларация по чл. 81 от ИК, ксерокопие от диплома за завършено висше образование и пълномощно за представляващото коалицията лице.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Костинброд, Софийска област, Елица Стефчева Младенова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Костинброд, Софийска област, Мая Николова Стефчева, ЕГН ...

На назначеният секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения