Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2987-МИ
София, 20 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Две могили, област Русе

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-9 от 19.02.2024 г. от Т. П. С.  – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промяна в ОИК – Две могили. Предлага се на мястото на Петър Колев Петров – член на ОИК да бъде назначена Илияна Петрова Колева от предложения резервен състав на комисията.

Към предложението са приложени: заявление от Петър Колев Петров за освобождаването му като член на ОИК – Две могили, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Илияна Петрова Колева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Две могили, област Русе, Петър Колев Петров, ЕГН , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Две могили, област Русе, Илияна Петрова Колева, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения