Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2985-МИ
София, 15 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Две могили, област Русе

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-6/1 от 15.02.2024 г. от Рена Енчева Стефанова – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Две могили. Предлага се на мястото на Станислава Димитрова Начева – зам.-председател на ОИК да бъде назначена Венетка Славова Калицова – досегашен член, а на мястото на Венетка Славова Калицова за член на ОИК да бъде назначена Мария Стефанова Георгиева.

Към предложението са приложени: заявление от Станислава Димитрова Начева за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК – Две могили, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Стефанова Георгиева и пълномощно в полза на Рена Енчева Стефанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Две могили, област Русе, Станислава Димитрова Начева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Две могили, област Русе, Венетка Славова Калицова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Две могили, област Русе, Мария Стефанова Георгиева, ЕГН ….

На назначените зам.-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения