Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2985-МИ/НР
София, 8 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е предложение от Стефан Иванов Стефанов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Никола Козлево, с вх. № МИ-10-465/04.12.2015 г. на ЦИК да бъде освободен като председател на ОИК – Никола Козлево, Иван Кирилов Иванов и на негово място да бъде назначен Есен Ертан Вадет – член на ОИК – Никола Козлево.

Към предложението са приложени: заявление от Иван Кирилов Иванов за освобождаването му като председател на ОИК – Никола Козлево и един брой пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Иван Кирилов Иванов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Есен Ертан Вадет, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

На назначения председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения