Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2985-МИ/НР
София, 8 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е предложение от Стефан Иванов Стефанов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Никола Козлево, с вх. № МИ-10-465/04.12.2015 г. на ЦИК да бъде освободен като председател на ОИК – Никола Козлево, Иван Кирилов Иванов и на негово място да бъде назначен Есен Ертан Вадет – член на ОИК – Никола Козлево.

Към предложението са приложени: заявление от Иван Кирилов Иванов за освобождаването му като председател на ОИК – Никола Козлево и един брой пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Иван Кирилов Иванов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Есен Ертан Вадет, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

На назначения председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения