Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2985-МИ/НР
София, 8 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е предложение от Стефан Иванов Стефанов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Никола Козлево, с вх. № МИ-10-465/04.12.2015 г. на ЦИК да бъде освободен като председател на ОИК – Никола Козлево, Иван Кирилов Иванов и на негово място да бъде назначен Есен Ертан Вадет – член на ОИК – Никола Козлево.

Към предложението са приложени: заявление от Иван Кирилов Иванов за освобождаването му като председател на ОИК – Никола Козлево и един брой пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Иван Кирилов Иванов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Есен Ертан Вадет, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

На назначения председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения