Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2984-МИ
София, 15 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в новите и частични избори на 10 март 2024 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 13.02.2024 г. от сдружение „ПАМЕТ“, представлявано от Дончо Минчев Пачиков, за регистрация за участие с наблюдатели в новите и частични избори на 10 март 2024 г.

Към заявлението са приложени:

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в новите и частични избори на 10 март 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа) – 2 (два) бр.

От извършена справка по ЕИК на сдружението в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в новите и частични избори на 10 март 2024 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „ПАМЕТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Дончо Минчев Пачиков

 

2. 

Стелка Трифонова Кръстева

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения