Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2984-МИ/НР
София, 8 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ивайловград, област Хасково

Постъпило е предложение от упълномощен представител на партия ГЕРБ – Иванка Георгиева Ванкова с вх. № МИ-10-468/07.12.2015 г. относно промени в състава на ОИК – Ивайловград. Предлага се пълномощията на председателя на ОИК – Красен Филев Кръстев да бъдат предсрочно прекратени, поради несъвместимост. Като председател на ОИК – Ивайловград, да бъде преназначена Красимира Чанкова Димитрова – досегашен член на ОИК. Към предложението са приложени заявление от Красен Кръстев, с искане да бъде освободен от ОИК – Ивайловград, два броя пълномощни и копие от предложението на ПП „ГЕРБ“ за състав на ОИК – Ивайловград, а за член на комисията да бъде назначен резервата – Юлия Димитрова Зехтенджиева.

В преписката по Решение № 1624-МИ/НР от 31 август 2015 г. за назначаване на ОИК – Ивайловград, се съдържат декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и дипломи за завършено образование на Красимира Чанкова Димитрова и на Юлия Димитрова Зехтенджиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Ивайловград, област Хасково, Красен Филев Кръстев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ивайловград, област Хасково, Красимира Чанкова Димитрова, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ивайловград, област Хасково, Юлия Димитрова Зехтенджиева, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения