Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2983-МИ
София, 15 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-167 от 13.02.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Севлиево.

Приложени са: решение № 217-МИ от 12.02.2024 г. на ОИК – Севлиево, с което уведомява ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово, и копие от решение № 1507 от 08.02.2024 г. по адм.д. № 12297/2023 г. на Върховен административен съд, влязло в законна сила на 08.02.2024 г.

С решението по адм.д. № 12297/2023 г. на Върховен административен съд изборът на кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово, е обявен за недействителен, поради което съгласно чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс е налице основание за произвеждане на нов избор за кмет на кметството.

От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че е налице условието за произвеждане на избор за кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово, съгласно чл. 14 ЗАТУРБ във връзка с §67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения