Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2983-МИ/НР
София, 8 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

Постъпило е уведомление от упълномощен представител на партия ГЕРБ – Стоян Димитров Богданов с вх. № МИ-10-463/03.12.2015 г. относно попълване състава на ОИК – Стамболийски. Предлага се като член на ОИК да бъде назначена Виолета Петрова Чардакова на мястото на преназначената с Решение № 2968-МИ/НР от 01.12.2015 г. за председател на ОИК Ангелина Димитрова Арнаудова. Приложени са: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено висше образование на Виолета Петрова Чардакова.

В преписката по Решение № 1729-МИ/НР от 2 септември 2015 г. за назначаване на ОИК – Стамболийски, се съдържа пълномощно № МИ-15-019 от 17.08.2015 г. в полза на Стоян Димитров Богданов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стамболийски, област Пловдив, Виолета Петрова Чардакова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения