Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2983-МИ/НР
София, 8 декември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

Постъпило е уведомление от упълномощен представител на партия ГЕРБ – Стоян Димитров Богданов с вх. № МИ-10-463/03.12.2015 г. относно попълване състава на ОИК – Стамболийски. Предлага се като член на ОИК да бъде назначена Виолета Петрова Чардакова на мястото на преназначената с Решение № 2968-МИ/НР от 01.12.2015 г. за председател на ОИК Ангелина Димитрова Арнаудова. Приложени са: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено висше образование на Виолета Петрова Чардакова.

В преписката по Решение № 1729-МИ/НР от 2 септември 2015 г. за назначаване на ОИК – Стамболийски, се съдържа пълномощно № МИ-15-019 от 17.08.2015 г. в полза на Стоян Димитров Богданов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стамболийски, област Пловдив, Виолета Петрова Чардакова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения