Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2982-МИ
София, 3 декември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 367-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Плевен

Постъпила е жалба вх. № МИ-15-2102/01.12.2015 г. от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 367-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Плевен, с което общинската избирателна комисия е разгледала молба на жалбоподателите с вх. № 428/13.11.2015 г. на ОИК – Плевен, с която се иска във връзка с Решение № 11880 от 10.11.2015 г. по адм.д. № 12633/2015 г. по описа на Върховния административен съд да бъде свикано незабавно заседание на комисията и да бъде постановено решение, с което същите да бъдат обявени за избрани за общински съветници от ПП „ГЕРБ“ в съответствие с изборните резултати.
С жалбата се иска Централната избирателна комисия да отмени решение № 367-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Плевен, като разгледа молбата по същество и обяви жалбоподателите за избрани за общински съветници съгласно изборните резултати, както и да заличи обявените за избрани на техните места. Основание за искането е оплакването на жалбоподателите, че с обжалваното решение ОИК – Плевен отлага произнасянето по същество на искането и не изпълнява съдебното решение на Върховния административен съд, с което е прогласена нищожността на решение № 327-МИ от 27.10.2015 г.  на ОИК – Плевен.
В хода на разискванията по жалбата бе направено предложение за приемане на решение:

„Жалбата е подадена в срок, от лица, които имат правен интерес, поради което същата е допустима и разгледана по същество е основателна. С обжалваното решение общинската избирателна комисия не е изпълнила влязло в сила решение на Върховния административен съд по адм.д. № 12633/2015 г., с което е прогласено за нищожно решение № 327-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Плевен.

С приетото отхвърлително решение ОИК – Плевен, в нарушение на закона е осуетила изпълнението на влязъл в сила съдебен акт.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 367-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Плевен, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК – Плевен, да вземе решение, с което да изпълни Решение № 11880 от 10.11.2015 г. по адм.д. № 12633/2015 г. по описа на Върховния административен съд.

УКАЗВА на ОИК – Плевен, че в случай че не изпълни Решение № 11880 от 10.11.2015 г. по адм.д. № 12633/2015 г. по описа на Върховния административен съд, Централната избирателна комисия ще уведоми на основание чл. 304, ал. 1 от АПК ще сезира Върховния административен съд с искане за налагане на предвидената административно-наказателна отговорност, както и ще сигнализира Районна прокуратура – Плевен, за налагане на предвидената в чл. 296 от НК наказателна отговорност.

„За“ предложения проект гласуваха: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Мария Мусорлиева и Таня Цанева.

„Против“ предложения проект гласуваха: Емануил Христов, Румен Цачев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Мария Бойкинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, изр. 2 и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение по жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков срещу решение № 367-МИ от 25.11.2015 г. на ОИК – Плевен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения