Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2981-МИ
София, 1 декември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Вихра Богомилова Петрова – кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение 21“, срещу решение № 270-МИ от 29.10.2015 г. на ОИК – Троян

От Административен съд – Ловеч, в изпълнение на определение № 559 от 18.11.2015 г. по адм.д. № 244/2015 г. по описа на Ловешкия административен съд на ЦИК е изпратена по подведомственост преписка по жалба с вх. № 2484 от 03.11.2015 г. на Ловешкия административен съд от Вихра Богомилова Петрова – кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение 21“. Въз основа на преписката под горепосочения номер в Ловешкия административен съд е образувано адм.д. № 244 по описа за 2015 г. С определение № 525 от 03.11.2015 г. Ловешкият административен съд е прекратил производството по образуваното административно дело и е изпратил делото по подсъдност на Върховния административен съд. Във Върховния административен съд е образувано адм.д. 12728/2015 г., по което е постановено определение № 11835/2015 г., с което е повдигнат спор за подсъдност пред пет членен състав на ВАС между Административен съд – Ловеч, и три членен състав на ВАС. С определение № 12111/16.11.2015 г. Върховният административен съд, пет членен състав, е разрешил повдигнатия спор за подсъдност, като е изпратил делото на Административен съд – Ловеч, с указания да се произнесе първо по въпроса за подведомствеността на спора, после по допустимостта, а евентуално и по основателността на жалбата. В изпълнение на посоченото определение Ловешкият административен съд е постановил определение № 559 от 18.11.2015 г. по адм.д. № 244/2015 г., с което е оставил без разглеждане жалбата на Вихра Богомилова Петрова, прекратил е производството по делото и е изпратил делото по преписка на председателя на ЦИК по подведомственост.

На 30 октомври 2015 г. в ОИК – Троян е постъпила жалба от Вихра Богомилова Петрова в качеството й на кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение 21“, срещу решение № 270 от 29.10.2015 г. на ОИК – Троян, за избиране на общински съветници. Жалбата е адресирана до Централната избирателна комисия. В жалбата се излагат твърдения, че поправката в протокол на секция № 113400003 неправомерно извършена, като са положени подписите само на трима от членовете на секционната комисия, а не на всички. Съдържат се възражения, че в протокола не е описано по какъв критерий и на какво основание тези гласове не са зачетени за действителни съгласно хипотезите на чл. 437, ал. 3 от ИК. Съдържат се възражения, че съгласно чл. 437, ал. 2, т. 5 от ИК, когато в една бюлетина са отбелязани от избирател две преференции, то гласът следва да се счита за действителен и подаден за кандидатската листа, без да се отчита преференцията. Поддържа се становище, че когато е зачеркнат номер на преференция, какъвто в съответната листа няма, гласът следва да бъде счетен за действителен за кандидатската листа, без да се брои преференция. Жалбоподателят е изложил оплакване, че когато поставеният знак излиза малко от квадратчето и не навлиза в квадратчето на друга листа, гласът следва да бъде счетен за действителен, защото може да бъде установена еднозначно волята на избирателя. Изложени са съображения, че при преброяването на гласовете секционната избирателна комисия не е съобразила законовите разпоредби относно действителните и недействителните гласове. Изложено е оплакване, че неоснователно ОИК – Троян е отказала проверка на бюлетините. В жалбата се съдържа искане да бъде отменено решение № 270 от 29.10.2015 г. на ОИК – Троян, да бъде извършена проверка на бюлетините в посочената секция от ОИК и в присъствието на кандидати от кандидатските листи и да се определят действителните и недействителните гласове.

При извършената служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че ОИК – Троян е постановила решение № 270-МИ от 29.10.2015 г., с което е оставила без уважение жалбата на Ваня Д. Давидова – пълномощник на представляващия ПП „Движение 21“, като неоснователна. Общинската избирателна комисия – Троян, не е се е произнасяла с решение № 270 от 29.10.2015 г., с което да се обявявала резултатите за избиране на общински съветници. Предвид изложението в обстоятелствената част на жалбата Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена срещу решение № 270-МИ от 29.11.2015 г. на ОИК – Троян.

Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице с правен интерес в законово определения срок, поради което е допустима, а по същество е и основателна.

Административното производство е започнало с жалба от ПП „Движение 21“, представлявана от Татяна Дончева Тотева чрез пълномощника Ваня Динкова Давидова срещу протокол на секционната комисия в секция № 113400003. Жалбата е постъпила с вх. № 151 на 27.10.2015 г. С жалбата се навеждат твърдения за неправилно отразяване на недействителни бюлетини в секцията. Съдържат се оплаквания, че неправомерно е извършена поправка в протокола, като първоначално посочените 6 бр. недействителни бюлетини са станали 38. Излагат се твърдения за неорганизираност и некомпетентност на водещите членове на секционната комисия. Поддържа се становище, че отразеното в протокола не отговаря на действителното. Направено е искане да бъде извършена проверка на изборните книжа, на бюлетините, на истинността на отразеното в протокола, както и жалбоподателят да бъде уведомен за резултата. Макар и тази жалба да не съдържа изрично искане за отмяна на решение на ОИК – Троян, с което са обявени резултатите от изборите за общински съветници, несъмнено е, че със същата се оспорват резултатите от преброяването на гласовете в една от секциите, а именно посочената по-горе. Следователно с оглед предметното си съдържание жалбата е срещу решението на общинската избирателна комисия за определяне резултатите от изборите за общински съветници в община Троян. Съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК компетентен да разгледа тази жалба е съответният административен съд, в случая Административен съд – Ловеч. Жалбата е била подадена в срок от правоимащо лице по смисъла на чл. 459, ал. 1 от ИК. Недопустимо е разглеждането на тази жалба от ОИК – Троян. След като не е допустимо развитието на административно производство пред общинската избирателна комисия по подадената жалба, то недопустимо се явява и решението, което ОИК – Троян е постановила, а именно решение № 270-МИ от 29.10.2015 г.

Предвид изложеното посоченото решение на ОИК – Троян следва да бъде обезсилено, а преписката по жалбата на ПП „Движение 21“, представлявана от Татяна Дончева Тотева чрез пълномощника Ваня Динкова Давидова, следва да бъде изпратена по компетентност на Административен съд – Ловеч.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 270-МИ от 29.10.2015 г. на ОИК – Троян, като недопустимо.

ИЗПРАЩА по компетентност на Административен съд – Ловеч, преписката по жалба с вх. № 151/27.10.2015 г. на ПП „Движение 21“, представлявана от Татяна Дончева Тотева чрез пълномощника Ваня Динкова Давидова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения