Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2980-МИ
София, 7 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-5 от 06.02.2024 г. от В. Р. Х. – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС – община Родопи, за промяна в ОИК – Родопи. Предлага се на мястото на Красимира Михайлова Кънева – член на ОИК – Родопи, да бъде назначена Веска Иванова Вълчанова.

Към предложението са приложени: заявление от Красимира Михайлова Кънева за освобождаването й като член на ОИК, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Веска Иванова Вълчанова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Красимира Михайлова Кънева, ЕГН, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Веска Иванова Вълчанова, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения