Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 298-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 46-НС от 18.06.2021 г. на РИК – Русе

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-22-2073 от 21.06.2021 г. от Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, регистриран за Деветнадесети изборен район – Русенски.

С жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, се оспорва решение № 46-НС от 18.06.2021 г. на РИК – Русе, с което е установено извършено нарушение по чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК относно агитационни материали, поставени на пирамидите за агитационни материали, на различни места в гр. Русе, едното от които пред сладкарница „Неделя“.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Русе, е незаконосъобразно и не съдържа правилно отразяване на действителната фактическа обстановка. Прави възражение, че РИК – Русе, действително е извършила проверка на място, както и че текстът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал. Според жалбоподателя не е налице и нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК.

Моли за отмяна на решението като незаконосъобразно. Прилага като доказателство плакат на ПП „Свобода“.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като е подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството на кандидат за народен представител на жалбоподателя, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Русе, а по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

За да постанови обжалваното решение, РИК – Русе е съобразила, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като посочените материали са в нарушение на изискванията на Изборния кодекс – съдържат информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, но информацията заема по-малко от 10 сто от лицевата площ на агитационния материал, налице е и нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, където е предвидена забрана за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави.

Централната избирателна комисия счита, че изводите на РИК – Русе, са правилни и законосъобразни. Съставът на чл. 183, ал. 2 ИК е осъществен, тъй като агитационният материал съдържа информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, но информацията заема по-малко от 10 сто от лицевата площ. С агитационния материал се накърняват добрите нрави, видно от приложения като доказателство към жалбата плакат, което представлява нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като.

В съответствие с гореизложените съображения Централната избирателна комисия смята, че решение № 46-НС от 18.06.2021 г. на РИК – Русе, е правилно и законосъобразно.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, регистриран за Деветнадесети избирателен район – Русенски, срещу решение № 46-НС от 18.06.2021 г. на РИК – Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК – Русе, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения