Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2979-МИ
София, 7 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца

Общинска избирателна комисия – Мездра, с писмо вх. № МИ-15-15/1 от 07.01.2024 г. е представила в Централната избирателна комисия решение № 127 от 19.01.2024 г. по адм. д. № 32/2024 г. на Административен съд – Враца, влязло в сила на 27.01.2024 г., с което е отхвърлена жалбата срещу решение № 201-МИ от 03.01.2024 г. на ОИК – Мездра, за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Крета, община Мездра, област Враца, Васил Антимов Дацов на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 201-МИ от 03.01.2024 г. на ОИК – Мездра, зеверено копие на решение № 127 от 19.01.2024 г. по адм. д. № 32/2024 г. на Административен съд – Враца.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес в с. Крета, община Мездра, област Враца, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Крета, община Мездра, област Враца, към 15.12.2023 г. е 218 души, поради което в кметство Крета, община Мездра, област Враца, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Мездра, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, удостоверяващи основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Крета, община Мездра, област Враца, и необходимостта от насрочване на частични избори.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения