Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2972-МИ
София, 1 декември 2015 г.

ОТНОСНО: произвеждане на частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 402, т. 5, чл. 396, чл. 397, чл. 463 и 464 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с чл. 38, ал. 4, чл. 41, ал. 1 и 3 и чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 9, чл. 13, чл. 17 и § 4, ал. 1, изр. второ от ДР на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Частични избори се произвеждат при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет, когато до края на мандата остава повече от една година.

Частичните избори се произвеждат по реда, предвиден в Изборния кодекс, и при спазване на отклоненията от него, уредени в чл. 463 и 464 от ИК.

НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ

1. Президентът на Република България насрочва частични избори за кмет не по-късно от 40 дни преди изборния ден по предложение на ЦИК, когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 от ЗМСМА и в случаите по чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА, когато пълномощията на кмет не са възникнали поради неполагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

2. Предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет се извършва с решение на ОИК по реда на чл. 42, ал. 3 и сл. от ЗМСМА, препис от което се изпраща на ЦИК в 3-дневен срок от влизането му в сила.

3. В срок от 7 дни от влизане в сила на решението на ОИК по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет, ОИК взема решение, с което уведомява ЦИК за това.

Решението на ОИК включва:

- общината или кметството, където ще се произвеждат изборите;

- причината за произвеждане на изборите и основанията за прекратяване на пълномощията на кмета.

Към решението може да се приложи предложение за примерна дата за произвеждане на частичен избор.

Във всички случаи ОИК провежда среща с кмета на общината (респективно заместник-кмета на общината, определен с решение на общинския съвет, съответно временно изпълняващия длъжността кмет на общината/района или кметството) за съгласуване на организационните мерки по произвеждането на избора, включително и най-удобната дата за това.

4. В срок до 3 дни от приемане на решението за уведомяване на ЦИК за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет, ОИК го изпраща на ЦИК, заедно със заверен препис от решението за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета с отбелязване върху него кога е влязло в сила и с документа/ите установяващ/и основанията за прекратяване на пълномощията на кмета – един от следните документи:

а) оставка на кмета на общината или кметството, адресирана до ОИК и подадена чрез председателя на общинския съвет (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА);

б) медицински документ, удостоверяващ, че кметът на община или кметство поради заболяване се намира в трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца, и заверен препис от решението на общинския съвет, с което се констатира наличието на хипотезите на чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА;

в) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт на кмета на общината, района или кметството (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 2 предл. 2 от ЗМСМА);

г) заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която на кмета на общината, района или кметството е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА);

д) документи, установяващи неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА в срок (в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА);

е) копие от броя на „Държавен вестник“, в който е обнародван указът на президента/решението на общинския съвет за създаване на район/и или кметство/а, с които се извършват административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес на кмета в общината, района или кметството (в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА);

ж) в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА:

- решение или удостоверение на ЦИК за обявяване на кмета за избран за народен представител;

- решение на Народното събрание за избиране на кмета за министър;

- решение на Министерския съвет или заповед на министър-председателя за назначаване на действащ кмет за областен управител, заповед на министър-председателя за назначаване на действащ кмет за заместник-министър или заместник областен управител;

- удостоверение, копие от договор или заповед за назначение, от които е видно, че лицето заема друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;

з) удостоверение или друг официален документ от компетентен орган, установяващо, че кметът извършва търговска дейност по смисъла на ТЗ, че е контрольор, управител или прокурист в търговско дружество, че е търговски пълномощник, представител или посредник, синдик, ликвидатор или участва в надзорен, управителен или контролен орган на търговско дружество или кооперация за времето на мандата си (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА);

и) документ удостоверяващ, че кметът е отсъствал неоснователно от работа повече от 1 месец (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА);

к) заверен препис на акт (влязло в сила решение), с който се установява конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (в случаите на чл. 42, ал. 1, т.10 от ЗМСМА);

л) документ, издаден от съответния орган, удостоверяващ, че кметът на общината, района или кметството не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК (в случаите на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА;

м) уведомление от Общинския съвет, че кмет на община/район/кметство не е положил клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

5. В срок до 7 дни от получаване на решението на ОИК за уведомяване за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет Централната избирателна комисия предлага на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет.

6. Президентът на Република България издава указ за насрочване на частичния избор в срок до 14 дни от получаване на предложението на ЦИК.

7. Когато до края на мандата на кмет остава по-малко от една година, не се произвеждат частични избори за кмет.

Датата на произвеждане на частичния избор не може да бъде след 25 октомври 2018 г.

АКТИВНО И ПАСИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО

8. Право да избират имат българските граждани и гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи в случаите по чл. 408, ал. 1 от ИК, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес (а в случаите по чл. 36 от ИК или по настоящ адрес) в съответното населено място, както и настоящ адрес в Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на избора, определена с указа на Президента на Република България за насрочване на частичния избор.

Право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес в Република България и поне единият от тях е в населено място на територията на съответната община/район/кметство най-малко през последните 6 месеца преди датата на изборите, определена с указа на Президента на Република България за насрочване на частичния избор. 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА

9. Общинската избирателна комисия обявява датата на насрочения от Президента на Република България частичен избор писмено на видно място в общината, района или кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

10. Извършената в ЦИК регистрация на партиите и коалициите за участие в общите избори за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. запазва действието си.

11. За да могат да участват в частичен избор, партиите и коалициите подават заявление до ЦИК – Приложение № 41-МИ от изборните книжа, в сроковете по чл. 464 от ИК – не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Централната избирателна комисия с решение допуска съответната партия или коалиция за участие в частичния избор и им издава удостоверение.

Към заявлението се прилагат:

- удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ИК за внесени финансови отчети за последните 3 години;

- удостоверение по чл. 133, ал. 3, т. 1/чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ИК за актуално правно състояние на партиите от Софийски градски съд издадено не по-рано от датата на обнародване в „Държавен вестник” на указа на Президента на Република България за насрочване на частичния избор.

12. Ако в един и същи ден са насрочени частични избори в няколко различни избирателни района (общини/райони/кметства), партиите и коалициите могат да подадат едно общо заявление, в което се изброяват всички избори, в които искат да участват и да приложат към него един комплект от необходимите документи.

13. Когато преди произвеждането на частичен избор за кмет една или повече партии излязат от регистрирана в ЦИК коалиция за участие в общите избори, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне две партии. Партиите, излезли от коалицията, могат да участват в изборите самостоятелно при спазване реда на чл. 464 от ИК за регистрация на нерегистрирана за участие в общите избори за общински съветници и за кметове партия (т. 14).

14. Нерегистрираните за участие в общите избори на 25 октомври 2015 г. партии и коалиции се регистрират в ЦИК не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Към заявлението се прилагат документите по чл. 133, ал. 3/чл. 140, ал. 3 от ИК. При регистрацията им се прилагат изискванията на Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК, с изключение на сроковете и датите, посочени в него.

15. Новорегистрираните за частични избори по реда на чл. 464, т. 3 от ИК и за нови избори по реда на чл. 469, ал. 4 от ИК партии и коалиции запазват регистрацията си за следващи частични и нови избори.

16. Партиите и коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията от партии, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени ЦИК, като представят Приложение № 43-МИ от изборните книжа и съответните документи за това, предвидени в чл. 464, т. 2 (по чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7 – 9/по чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7 – 9) от ИК в срока за регистрация – 35 дни преди изборния ден.

Ако няма промяна в оправомощените представители на партиите и коалициите, те изпълняват възложените им права и при частични избори.

17. Партии и коалициите, които ще участват в частичния избор, се регистрират в ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден. При регистрацията им се прилагат изискванията на Решение № 1534-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК, с изключение на сроковете и датите, посочени в него.

18. Кандидатите се регистрират в ОИК не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден на общодостъпно място в сградата, в която се помещава ОИК.

19. Избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден със заповед на кмета на общината, с която се определя и тяхната номерация и адрес.

20. Избирателните списъци се актуализират и се обявяват от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 20 дни преди изборния ден.

21. Общинските избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено след консултации с парламентарно представените партии и коалиции и на партиите и коалициите, които имат представители в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не по-късно от 27 дни преди изборния ден по реда на чл. 89 – чл. 92 от ИК.

22. Предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден.

23. Разходите за организационно-техническата подготовка на частичните избори (включително възнагражденията на ОИК и СИК) са за сметка на общинския бюджет.

24. Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК се определят с решение на ЦИК.

25. Общинските избирателни комисии в предизборния период осигуряват целодневно дежурство от отделни свои членове за регистрирането на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети и кандидати и за обезпечаване на цялостната дейност на комисиите по произвеждане на частичния избор.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения