Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2971-МИ
София, 1 декември 2015 г.

ОТНОСНО: произвеждане на нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, т. 30, чл. 396, чл. 397, чл. 458, ал. 3, чл. 465 – 469 от Изборния кодекс и чл. 27, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 13, чл. 17 и § 4 от ДР на Закона за административно-териториалното устройство на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Основание за произвеждане на нови избори

1. Нови избори се произвеждат в случаите по чл. 465 от ИК и чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9, чл. 13, чл. 17 и § 4 от ДР на ЗАТУРБ.

2. Нови избори за общински съветници се произвеждат, когато:

а) изборът за общински съветници е обявен за недействителен с влязло в сила съдебно решение (на Административен съд/Върховен административен съд);

б) при създаване на нова община;

в) при предсрочно прекратяване на пълномощията на Общинския съвет по чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА с решение на ОИК;

г)  в общините и кметствата след извършване на административно-териториални промени от съответен вид се стигне до намаляване на тяхната територия над 50 на сто или на населението им с над 30 на сто спрямо първоначалната им територия и население, в тях се произвеждат нови избори за местни органи на властта.

3. Нови избори за кмет на община се произвеждат, когато:

а) изборът за кмет е обявен за недействителен с влязло в сила съдебно решение (на Административен съд/Върховен административен съд);

б) при произвеждане на избор за кмет на втори тур няма избран кмет;

в) до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине;

г) при създаване на нова община;

д) в общините и кметствата след извършване на административно-териториални промени от съответен вид се стигне до намаляване на тяхната територия над 50 на сто или на населението им с над 30 на сто спрямо първоначалната им територия и население, в тях се произвеждат нови избори за местни органи на властта.

4. Нови избори за кмет на район/кметство се произвеждат, когато:

а) изборът за кмет на район/кметство е обявен за недействителен с влязло в сила съдебно решение (на Административен съд/Върховен административен съд);

б) при произвеждане на избор за кмет на район/кметство на втори тур няма избран кмет;

в) до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине;

г) при създаване на нов/о район/кметство;

д) когато в общините и кметствата след извършване на административно-териториални промени от съответен вид се стигне до намаляване на тяхната територия над 50 на сто или на населението им с над 30 на сто спрямо първоначалната им територия и население, в тях се произвеждат нови избори за местни органи на властта.

 

ІІ. Действия на ОИК

5. В срок от 7 дни от възникване на основанието за произвеждане на нов/и избор/и общинската избирателна комисия взема решение, с което уведомява ЦИК да предложи на Президента на Република България насрочване на нов/и избор/и.

6. В решението си общинската избирателна комисия задължително посочва:

- общината, района или кметството, където ще се произвежда новият избор;

- вида на избора – за кмет на община/район/кметство или общински съветници;

- причината и основанието за произвеждане на новия избор.

7. Общинската избирателна комисия изпраща решението си на ЦИК незабавно след влизането му в сила, като прилага към него:

а) заверен препис на протокола от заседанието на общинската избирателна комисия, на което е взето решението;

б) заверен препис на решението на общинската избирателна комисия, с което е установен резултатът от втория тур, при който няма избран кмет;

в) заверен препис на решението на общинската избирателна комисия, с което е установен резултатът от първия тур на изборите и заверен препис от акта за смърт на починалия кандидат, допуснат до участие във втори тур;

г) заверен препис на решението на общинската избирателна комисия, с което пълномощията на общинския съвет са прекратени предсрочно, както и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА;

д) заверен от съда препис на влязлото в сила на съдебно решение, с което изборът за общински съветници или на кмет е обявен за недействителен;

е) копие от броя на „Държавен вестник“, в който е обнародван указът на президента за утвърждаване на решението на Министерския съвет за създаване на нова община по чл. 97, ал. 1, т. 7 от ЗАТУРБ;

ж) заверен препис от решението на общинския съвет за създаване на нов район/кметство и копие от броя на „Държавен вестник“, в който е обнародвано решението на общинския съвет.

8. Централната избирателна комисия взема решение и предлага на Президента на Република България да насрочи нов/и избор/и в 14-дневен срок от:

а) получаване на решението на общинската избирателна комисия по т. 6 с приложенията към него;

б) датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента за утвърждаване на решението на Министерския съвет за създаване на нова община по чл. 97, ал. 1, т. 7 от ЗАТУРБ /на решението на общинския съвет за създаване на район или кметство.

9. Президентът на Република България в 14-дневен срок от предложението на ЦИК за насрочване на нови избори издава указ за насрочване на новите избори за общински съветници и/или за кмет.

10. При създаване на нова община/район/кметство изборите за общински съветници и за кметове се произвеждат в тримесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента при създаване на нова община/съответно от обнародване в „Държавен вестник“ на решението на общинския съвет за създаване на новия район или кметство.

11. Когато до края на мандата на общинския съвет (25 октомври 2019 г.) остава по-малко от една година, нови избори за общински съвет не се произвеждат.

12. При създаване на нова община президентът на републиката насрочва нови избори за общински съветници и за кмет на община в срок до 14 дни от обнародването в „Държавен вестник” на указа на президента за утвърждаване решението на Министерския съвет за създаване на новата община.

13. При извършване на административно-териториални промени не се произвеждат нови избори в запазилите своето съществуване общини/райони или кметства, от чиято територия се създават нови административно-териториални единици от съответния вид, освен когато в общините и кметствата след извършване на административно-териториални промени от съответен вид се стигне до намаляване на тяхната територия над 50 на сто или на населението им с над 30 на сто спрямо първоначалната им територия и население, в тях се произвеждат нови избори за местни органи на властта.

14. Общините и кметствата, от чиито територии се създават нови единици от съответния вид, запазват своето съществуване и избори за местни органи в тях не се произвеждат до края на текущия мандат.

15. Общинската избирателна комисия обявява датата на насрочения от Президента на Република България нов избор писмено на видно място в общината, района или кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

 

ІII. Активно и пасивно избирателно право при произвеждането на нови избори

Право да избират общински съветници и кметове

16. Право да избират общински съветници и кметове в новите избори имат:

а) българските граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 от ИК навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите притежават и имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях в населено място и на територията на съответната община/район/кметство на която се произвежда съответният вид нов избор;

б) гражданите на други държави – членки на Европейския съюз, които не са български граждани отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 2 от ИК – навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и адрес на пребиваване:

- към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите притежават адрес в населено място на територията на съответната община/район/кметство, на която се произвежда съответният вид избор;

- и са заявили желанието си да упражнят правото си на глас в съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден чрез декларация – Приложение № 8-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове, в случай че не са подавали такава при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

17. При създаване на нова община/район/кметство право да избират общински съветници и/или кмет имат българските граждани и гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по т. 16 и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес (адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община/район/кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Право да бъдат избирани за общински съветници или кметове

18. Право да бъдат избирани за общински съветници или кметове в новите избори имат българските граждани, които отговарят на условията по т. 16, буква „а“ (чл. 397, ал. 1 от ИК).

19. Право да бъдат избирани за общински съветници имат и гражданите на други държави – членки на Европейския съюз, които отговарят на условията по т. 16, буква „б” (чл. 397, ал. 2 от ИК) и не са били лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани.

20. При създаване на нова община/район/кметство право да бъдат избирани за общински съветници и/или кметове имат българските граждани, които отговарят на условията по т. 16, буква „а“ (чл. 397, ал. 1 от ИК) и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в населено място на територията, включена в новосъздадената община/район/кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз имат право да бъдат избирани за общински съветници, ако отговарят на условията по т. 16, буква „б“ (чл. 397, ал. 2 от ИК) и имат адрес на пребиваване в населено място на територията, включена в новосъздадената община/район/кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на новите избори.

IV. Регистрация на партиите и коалициите за участие в нови избори

21. Извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г., запазва действието си и при произвеждане на нови избори за общински съветници и за кметове .

22. За участието си в новите избори партиите и коалициите по т. 21 подават заявление – Приложение № 42-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове, до Централната избирателна комисия, към което се прилагат:

а) удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 от ИК за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, предхождащи годината на произвеждане на новия избор;

б) удостоверение за актуално правно състояние на партията/на включените в коалицията партии, издадено от Софийски градски съд не по-рано от датата на насрочване на изборите по чл. 133, ал. 3, т. 1 от ИК – датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите.

23. Партиите и коалициите по т. 21, променили оправомощените да ги представляват лица или осъществили други промени в устава/решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това Централната избирателна комисия, като подават уведомление – Приложение № 43-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове, и го представят в срок не по-късно от 45 дни преди датата на произвеждането на изборите, ведно с документите по чл. 469, ал. 3 от ИК.

24. Партиите и коалициите, които не са били регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г., се регистрират в Централната избирателна комисия по реда на Решение № 1522–МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК, като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор.

25. Новорегистрираните за нови избори по реда на чл. 469, ал. 4 от ИК и за частични избори по реда на чл. 464, ал. 3 от ИК партии и коалиции запазват регистрацията си за следващи частични и нови избори

26. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, които ще участват в новите избори се регистрират в съответната общинска избирателна комисия при условията и по реда на Решение № 1550–МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор.

27. Регистрацията на кандидатите за общински съветници и кметове се извършва при условията и по реда на Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК, като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор.

V. Разходи по организационно-техническата подготовка на новия избор

28. Възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с решение на Централната избирателна комисия.

29. Разходите по организационно-техническата подготовка на новите избори са за сметка на държавния бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения